Yeni Eğitimler
Güncel Eğitimler
Sertifika Programları
Eğitimlerimizden Görüntüler
Ayın Fırsatı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetişimi Sistemleri Uzmanlığı Sertifika Programı
80 Saat - 5 Hafta Sonu Programı

Yönetim Trendlerine Vizyonel Bir Bakış Açısı

Yönetim ve Yönetişim Vizyonu, Organizasyon Yapıları ve Kurum Kültürü Kıyaslaması

Değer Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimine Gelişimi İçinde Bütünsel Bakış

1.2.3. Dalga, Bilginin ve İnsan Kaynaklarının Öne Çıkışı

Kurumsal Olma, Değişim Yönetimi Ve Yönetişime (Corporate Governance) Geçiş

Değerlerle Yönetim

Stratejik Kararlar ve Yönetişimde İnsan Kaynaklarının Hayati Rolü

· Bilgi Süreçlerinde Alt Yapıda Bilginin ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Rolü

· Demokratik Platform Ve Öneri Yönetimi

· Yönetişim ve Ortak Akıl

· Stratejik Yönetim

· Kurumsal Adalet ve Performansa Dayalı İnsan Kaynakları Sistemleri

· Kurumsal Hedef Ölçerleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlantısı

· Kurumsal Hedefler Doğrultusunda Kişisel Hedefler

İnsan Kaynakları Liderliğinde Yönetişime Geçebilmenin Ana Yol Haritası

· Sosyal Sermaye Kavramı

· Yönetişim İlkeleri ( Sosyal Sorumluluk, Şeffaflık, Bilgilendirme, Hesap Vericilik, Bilgilendirme, Kurumsal Adalet )

· Felsefede Değişim (Müşteri Beklentilerinin Yönetişimi ve Müşteri Odaklılık)

· Organizasyonel Yapıda Değişim (Proje Matriks Organizasyonel Yapı)

· Kurumsal Kaynak Swot’’ları

· İş Hedefleri ve Projeler (Ölçme Sistemleri Ve Balanced Score Card )

· IT/MIS/ERP/E-CG (Ölçebilme Sistemleri)

· Öz Değerleme, İç Denetim (Denetim Değerleme Sistemleri)

· 6 Sigma ( Açıklıkların Yönetimi)

· Süreç Yönetimi

§ Süreç Nedir

§ Kritik Süreçlerin Belirlenmesi

§ Süreç Sahibinin Ve Takımının Belirlenmesi

§ Süreç Haritalarının Hazırlanması

§ Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

§ Kök Neden Analizinin Yapılması

§ Süreçlerin Geliştirilmesi

Değişim Yönetimi

· Yapısal Değişim

· Kültürel Değişim

· Kritik Süreçlerin Değişimi

· Yetkinliklerde Değişim

· Değişimden Kaynaklanan Risklerin Yönetimi

E.R.P. Kurumsal Kaynak Planlama ve Yönetimi

· Sermaye Süreçlerinde E.R.P.

· Bilgi / Entelektüel Sermaye Süreçlerinde E.R.P.

Reengineering Yeniden Yapılanma Yönetiminde 5N1K Metodolojisi

Benchmarking ( Kurum İçi / Kurum Dışı Kıyaslama )

İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri

· Geleneksel İnsan Kaynakları Yönetimi

· Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

§ Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının Amacı

§ Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının Adımları

§ İnsan Kaynakları Vizyonu

° Glocal Olmak

° Değişim Yönetimi

° Verilerle Konuşabilmek

° Çatışmayı Yönetmek

İnsan Kaynakları Yönetimi Prosesleri, Proses Analizi

· Yıllık Stratejiler ve Stratejiler Karşısında Pozisyon Almak

· Kurumun Büyüme Küçülme Stratejileri Çerçevesinde İnsan Kaynaklarının Durumu

· Gereken İnsan Kaynakları İle Mevcut İnsan Kaynaklarının Nicelik Ve Nitelikler

· Hedeflerinin, Yönetim Felsefesinin, Kurum Kültürünün Tespiti

· Hedeflere Uygun Senaryo Planlama ve Proses Ve Süreç Analizi

· Proses Haritalarının Çıkarılması

· Kurumun Organizasyon Yapısının ve İyileştirilecek Proseslerin Saptanması

· Kurumun Proses ve Süreç Tespitinden Sonra Organizasyon Yapısının Tespiti

· Organizasyonun ve Eksik Proseslerin Süreçlerin Tespiti

· İnsan Kaynakları Planlaması ve Kurum İçi Kurum Dışı Yerleştirme

İnsan Kaynakları Yönetimi Prosesleri, İnsan Kaynakları Analizi

· Diagnostik Çalışmaları İle Tüm Çalışanlarla Birebir Görüşmeler

· Tüm Çalışanlara Yönelik Database Oluşturma

· Diagnostik Öncesi Çeşitli Kimlik ve Kişisel SWOT Anketleri Yapma

· Birebir Görüşmelerde Yeterliliklerin Saptanması

· Yetkinliklerin Saptanması

· Kimlik Özellikleri, Mesleki Kimlik Analizi

· Kurum İçinde Üstlendiği Görev, Proses, Süreç, Proje

· Kurum İçinde Üstlenebileceği Görevler Ve Hedefleri

· Proses, Süreç, Rol, Yeterlilik, Yetkinlik Karşılaştırmaları

Hedef, Yetkinlik ve Yeterlilik Bazlı İnsan Kaynakları Seçme Yerleştirme Sistemi, Mülakat Teknikleri

· Yetkinlik ve Yeterlilik Kavramları

· Stratejik Hedeflere Dönük İnsan Kaynakları Planlaması

· Plana Göre Gereken Mesleki Yetkinliklerin ve Yeterliliklerin Saptanması

· Mesleki Kimlik ve Liderlik Testleri

· Departman ve/ veya Takımın Eksik İnsan Kaynağının Seçimi Süreci

· Assesment Center

· Mülakat Aşaması

· Mülakat Çeşitleri

§ Biyografik Mülakat / Yetkinlik Bazlı Mülakat / Toplu Mülakat

· Mülakat Öncesi Hazırlık

§ Mülakat Sorularının Önceden Hazırlanması

§ Soru Çeşitleri (Kariyer Planı Odaklı, Teknik Bilgi Odaklı, Kişisel Kalite Odaklı)

§ Değerlendirme Formlarının Hazırlanması

§ Mülakat Öncesinde Adayın CV’sinin Detaylı İncelenmesi

· Mülakat Sırasında

§ Adayın Karşılanması ve İlk İzlenimler

§ Kısaca Departmanın / Takımın ve Pozisyonun Tanıtımı

§ Seçim Sürecinin Departman / Takım Bazında Adımlarının Tanıtımı

§ Mülakata Başlamak

§ Mülakatı Yönetmek

§ Mülakatlarda Soru Sorma ve Dinleme Metotları (Örnek Sorular)

§ Görüşmelerde Yetkinlik Tespiti

§ Adaylardan Beklenen Davranış Özellikleri ve Değerlendirme Kriterleri

§ Mülakatı Sonlandırmak

· Mülakat Sonrasında

§ Mülakatın Değerlendirilmesi

§ Adayın Kurum Kültürüne, Değer ve İlkelerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi

( Departman / Takım Bazında )

§ Adayın Yeterlilik ve Yetkinliklerinin Pozisyona Uygunluğunun Değerlendirilmesi

§ Uygun Adaylara Teklif Götürülmesi İçin İnsan Kaynakları Departmanının Yönlendirilmesi ( Ücret, Prim, Performans Sistemlerinin Tanıtılması )

§ Uygun Görülmeyen Adaylara Geri Dönülmesi İçin İnsan Kaynakları Departmanının Yönlendirilmesi

· Etkin Bir Mülakat İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

§ Hedef Belirlenmesi

§ Kurumun/ Departman ve / veya Takımın Beklentileri

§ Adayın Beklentileri

· Örnek Mülakatlar ve Uygulamalar

Seçilen Personelin İstihdamı ve Oryantasyonu

· Ön İş Akdi

· İşe Başlama ve Özlük İşlemleri

· Tüm Kurum Prosesleri İle İlgili Rotasyon Programı

· Kurum Ürün ve Hizmetlerinin Tam Öğretilmesi

· Kurum Kültürü, Değerler, Hedeflerin Paylaşımı ve Oryantasyonun Sağlanması

· Kurumsal El Kitabının Verilmesi

· Görev Üstleneceği Departman yada Takımın Süreçlerinin Tanıtılması

· Üstleneceği Temel Süreç Destek Süreci ve Proje Süreçlerinin Tespiti

· İlgili Konularda Koçluk Yapılarak İşbaşı Eğitiminin Tamamlanması

· Proses Ve Süreçlerin Tam Yetki ve Sorumlulukla Delege Edilmesi

İnsan Kaynakları Performansı Yönetim Sistemi

· Performans Yönetim Sistemi İle Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Arasındaki Fark

· Kısaca Strateji, Operasyon, Ölçme Değerlendirme, Açıklıkları Yönetme

· Kısaca Ana Yol Haritasının Netleşmesi ve Senaryo Planlama ve Hedefler Smart

· Senaryo Çerçevesinde Kişilerin Ölçülebilir Hedeflerinin Belirlenmesi

· Bu Senaryonun Başarılı Olabilmesi İçin Kurumun Yönetim Biçiminin ve Kültürünün Belirlenmesi

· Kısaca Kurumsal Hedeflerin Ölçümlemeleri ve Kurumsal Performans Yönetimi

· İnsan Kaynakları Performans Ölçerleri

§ Ölçülebilir Hedefler Objektif Sistem

° Senaryo Planlama ve Kişisel Hedeflerin Aylık Olarak Planlanması

° Hedeflerin Sayısal Verilere Dönüştürülmesi

° Verilerin Başarı Kriter Aralıklarının ve Performans Puanlarının Belirlenmesi

° Dönemsel Puanlama (Aylık, 3 Aylık,Yıllık)

§ Subjektif Sistem (360 Derece)

° Kişisel Davranışsal Yetkinlik ve Yeterlilikleri

° Sosyal Davranışsal Yetkinlik ve Yeterlilikleri

° Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilikleri

° Liderlik Yetkinlik ve Yeterlilikleri

° Düşünsel Yetkinlik ve Yeterlilikleri

° Kurumsal Disiplin Yetkinlik ve Yeterlilikleri

° Kurumsal Değerler, İlkeler, Kurum Kültürü Yeterlilikleri

· Performans Yönetim Sistem Takvimi Ve Hesaplama

§ Yıllık Performans Süreç Takvimi

§ Performans Sistemi Hesaplama Yöntemleri

° Kurumsal Performansın Etkisi

° Departman Performansının Etkisi

° Proje Performansının Etkisi

° Objektif Performans Etkisi

° Subjektif Performans Etkisi

· Performans Görüşmeleri, Performans Yönetim Sistem Çıktıları

§ Görüşme Prosedürü ve Tutanak

§ Eğitim Çıktısı

§ Kariyer Çıktısı

§ Değişebilir Ücret Çıktısı

· Performans Yönetim Sistem Uygulamaları

İnsan Kaynakları Yönetiminin Kritik Performans Göstergeleri

· Ciro İle İlgili Kriterler

· Seçme Yerleştirme İle İlgili Kriterler

· Eğitim İle İlgili Kriterler

· Performans İle İlgili Kriterler

· Kariyer Planlama İle İlgili Kriterler

· Süreçler İle İlgili Kriterler

· İş Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Kriterler

· Çalışma Süreleri İle İlgili Kriterler

Kurumsal Adalet ve Ücret Yönetim Sistemi

· Kurumsal Adalet

· İş Değerlendirme Sistemi

§ Kademe Yapılarının Oluşturulması

§ Kıyaslama Yapılması

§ Piyasa Konumlandırılması

· Ücret Sisteminin, Performans, Kariyer, Yetenek Yönetimi, Seçme Yerleştirme Süreçleri İle Entegrasyonu

· Yetkinlik Ve Yeterliliklerin Tespiti Ve Ücret Sistemine Baz Oluşturma

§ Mesleki Kimlik ve Liderlik Analizleri

§ Mesleki Bilgi Analizleri

§ Mesleki Beceri Analizleri

§ Dil ve Bilişim Yetkinlik Yeterlilikleri

· Ücret Sistemleri

§ Baz Ücretler

§ Ek Ücretler Ve Fayda Paketleri

§ Ek Sorumluluk

§ Lokasyon

§ Tecrübe

§ Lisan

§ Stratejik Önem ve Diğerleri

° Değişebilir Ücret

° Tam Performansa Dayalı Ücret

· Ücret Sistemi Satın Alma Parite Etkilerinden Arındırma

§ Ülke Satın Alma Paritesi

§ Şehir Satın Alma Pariteleri Ve Farklılıkların Sisteme Entegrasyonu

· Sektörel Farklılıklar

· Mesleki Farklılıklar

· Ücret Sistem Uygulamaları

Ödül Ve Prim Sistemleri

· Merkezi Organizasyonlarda Prim Sistemleri

· Öneri Ödül Sistemleri

· Proje Matriks Organizasyonlarda Prim Sistemi

Yetenek Yönetimi

· İşgücü Planlaması

· Yetenek Analizi

· İşe Alma Süreci

· Performans Takibi

· Eğitim Geliştirme

· Kariyer Yönetimi

· Elde Tutma

· Yedekleme Planları

Eğitim ve Gelişim Yönetimi

· Kurumlarda Ana Strateji ve Senaryo Planları Çerçevesinde Kişilerin Ölçülebilir Hedeflerinin Belirlenmesi

· Senaryo Planlama ve Kişisel Hedeflerin Aylık - Yıllık Olarak Planlanması

· Çalışanların Bu Hedefleri Başarması Noktasında Bilgi Analizleri

· Saptanan Eksiklerinin Giderilmesi İçin Geliştirme ve Eğitim Planlarının Yapılması

· Performans Görüşmeleri Sırası yada Sonrasında Zayıf Alanların Geliştirilmesi

· Eğitim ve Çalışanların Sürekli Geliştirilmesi

§ Eğitim İhtiyaç Analizleri

§ Eğitim Bütçesinin Hazırlanması

§ Kurum İçi Toplu Kurumsal Eğitim Tespitleri ve Programı

§ Kurumsal Eğitimlerin Konu Ve İçeriklerin Tespiti

§ Eğitimi Verebilecek Kurum İçi Eğitimci Tespiti / Profesyonel Eğitimci Seçimi

§ Eğitimin Yapılacağı Yer ve Organizasyonu

§ Kurum Dışı Bireysel Katılım Eğitimleri Tespiti

§ Eğitim Değerlendirme, Eğitimci Değerlendirme

§ Eğitim İzleme ve Alınan Eğitimin İş Proses Ve Süreçlerine Katkısının İzlenmesi

° 4 Aşamalı Kirkpatrick Yöntemi

° Philips Yöntemi

§ Cuma Öğleden Sonra Konferansları, Cumartesi Sunumları

Kariyer Planlama Sistemi

· Ana Strateji ve Senaryo Planları Çerçevesinde Kişilerin Özelliklerinin Netleştirilmesi Ve Kariyerlerinin Belirlenmesi

§ Senaryo Planlama ve Uygun Kişi İçin Yeni İş Süreçleri Tanımlama

§ Unvan Yönetimi

· Fotokopi Günler Yaşamamak Ve Kendini Ve Ekibi Gerçekleştirmek

§ Başarı Çemberi ve 4 Öğesi

§ Düşünsel Yeterliliklerin Saptanması

§ Yeni Süreç Karşısında Bilgi Ölçümü

§ Sosyal Zekâyı Geliştirmek

§ Bildiğini Yaşama Geçirmek İle Alakalı Yeterlilikleri Geliştirme

· Kariyer Yönetebilmek İçin Disipliner ve İlişkisel Yanları Tanımak Ve Yönetmek

· Kariyer Geliştirme

· Performans Görüşmeleri Sırası yada Sonrasında Zayıf Alanların Geliştirilmesi

· Dönem İçi İzleme Ve Geliştirme

· Merkezi Sistemlerde Kariyer Planlama Ve Güçlükler

Liderlik Vizyonu

· Vizyon, Hedef, Proje

· Koordinasyon Becerileri

· Koçluk

· Delegasyon

· Motivasyon

Kurum Kültürü ve Çalışanlar İçin Önemi

· Kurumsal İletişim Kanalları ( İlkeli İletişim, Sürdürülebilir İlişki )

· Kurum Kültürü Öğeleri

· Kurumdaşlık Kültürü Öğeleri

Employee Branding (Çalışan Markası Yaratmak)

· Çalışanlar Nasıl Bir Şirket İster

· Çalışanların Gözünde Birinci Sırada Tercih Edilmek

§ Kurumsal Adalet ve Performansa Dayalı İnsan Kaynakları Sistemleri

§ Karar Süreçlerine Katılım

§ Eğitim ve Kariye Olanakları

· Organizasyonel Kimlik Oluşturmak

· İmaj Yönetimi

· İtibar Yönetimi

· İletişim ve İlişki Yönetimi

Y Kuşağı ve Yönetimi

· 3. Dalga ve Bilgi Süreçleri

· Y Kuşağını Tanımak ve Temel Özellikleri

· İnsan Kaynaklarında Y Kuşağının Fırsatları ve Tehditlerini Yönetmek

Son Düzenlemelerle İş Hukuku ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı İle Bordro Hesaplama Bilgilendirmesi

· İş Hukuku Temel Kavramlar

İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren Vekili; Alt-Üst İşveren İlişkisinin Yasal Dayanakları

· İş Sözleşmesi Çeşitleri Ve Önemi

Belirli-Belirsiz İş Sözleşmeleri; Tam-Kısmı Süreli İş Sözleşmeleri; Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi

· İş Sözleşmesi Örnekleri ve Hazırlanması

Belirli Süreli İş Sözleşmesi; Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi; Tam Süreli İş Sözleşmesi; Kısmi Süreli İş Sözleşmesi; Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi; Çalışma Dönemi Uygulamaları; Personelin İşe Alınması ve Personel Özlük Dosyası; Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi

· Çalışma Dönemi Belge Örnekleri

Personel Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Belge Örnekleri; Personel Devam Kontrol Belgesi Örnekleri; Devamsızlık Tespit Tutanağı Örnekleri; İşe Geç Gelme Tespit Tutanağı Örnekleri

· Ücret Şekilleri ve Ücretin Ödenmesi

Ücret Nedir Ve Ücret Şekilleri ve Uygulama Alanları; Ücretin Saklı Kısmı Ve Ücret Kesme Yükümlülüğü

· Fazla Çalışma

· Yıllık İzinler

Yıllık Ücretli İzin Hakkı, Süreleri ve İzin Kullanma; Yıllık İzin İçin Çalışılmış Kabul Edilen Günler Ve İznin Uygulanması; Yıllık İzin Ücreti, İşten Ayrılmada İzin Ücreti

· Fazla Çalışma Ve Yıllık İzin Uygulamaları

Fazla Çalışma Onay Örnekleri; Fazla Çalışma Talep Örnekleri; Yıllık İzin Talep Formu Örnekleri; Ücretsiz İzin Talep Formu Örnekleri; Yıllık İzin Belgesini Örnekleri

· İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik Nedeniyle Fesihler; Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi; İşçinin Ve İşverenin Haklı Nedenle Sözleşmenin Feshi; İşçinin Yetersizliğinden, Davranışlarından İşyerinden Kaynaklanan Fesihler; Fesih Bildirimi Şekilleri

· İş Sözleşmelerinin Sona Erdirme Uygulamaları

İşe Davet İhtarname Örnekleri; İş Akdini Sonlandırma İhtarname Örnekleri; İbraname Örnekleri; Çalışma Belgesi Örnekleri

· Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Tanımlar; Sigortalılığın Başlangıcı İle İlgili Uygulamalar; Sigortalılığın Sona Ermesi İle İlgili Uygulamalar; İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası İle İlgili Uygulamalar; Hastalık Sigortası İle Uygulamalar İle İlgili Uygulamalar; Geçici İşgöremezlik Ödeneği İle İlgili Uygulamalar; Prim Oranları; Prime Esas Ücretler;

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İle İlgili Uygulamalar; Primlerin Ödenmesi İle İlgili Uygulamalar

· Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri

Ücretin Tanımı; Ücret Sayılan Ödemeler; Asgari Geçim İndirimi; Gelir Vergisi Oranları

· Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sig. Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri

Prime Esas Ücretler; İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri; Prime Esas Ücretler

· Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sig. Uygulamasında Yer Alan Oranlar ve Parasal Büyüklükler

Sigorta Primine Esas Olan Kazançların Alt ve Üst Sınırı

· Hesaplamalar

Hafta ve Genel Tatil Mesailerinde Ücret Hesabı; Fazla Çalışma Ücret Hesabı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

· İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Kavramları

· İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanun, Tüzük Ve Yönetmelikleri

· İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri

· İnsan Kaynakları Yönetimi İçinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği

EĞİTMENLER

TARKAN GEÇGEL

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan GEÇGEL, son 15 yılda Feka Mimarlık, Real Hipermarketler Zinciri, Total Oil Türkiye gibi sektörlerinin önde gelen şirketlerinde İnsan Kaynakları sistemlerinin kurulmasında ve mevcut sistemlerin geliştirilmesinde öncü rol oynamıştır. Halen İSO 500 listesinde yer alan Ege Holding bünyesinde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görevini sürdürmektedir

Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarda yönetim – organizasyon, insan kaynakları yönetimi süreçleri, değişim yönetimi konularında danışmanlık yaparak, eğitimlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşan GEÇGEL, üniversite öğrencilerine meslek seçimi konusunda gönüllü destek vermektedir.

Mehmet ÖNER

Gazi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Öner, Arçelik A.Ş.’de İnsan Kaynakları ve Eğitim sorumlusu olarak başladığı kariyerine, ülkemizin sektöründe lider pek çok kuruluşunda insan kaynakları yöneticiliği ve sosyal sermayeden sorumlu genel müdür yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Aynı zamanda kişisel gelişim ve işletme yönetimi alanlarında uzmanlaşmış Crea Yayıncılığın da genel direktörlüğünü Öner, meslekli bilgi ve deneyimlerini seminer ve sertifika programlarıyla ve danışmanlık çalışmalarıyla paylaşmaktadır.

Üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak da ders veren ÖNER, pek çok konferansa, televizyon ve radyo programlarına konuk olarak katılmaktadır.

“Yönetici ve İnsan Kaynakları Uzmanının El Kitabı”, “Kişisel Kariyer Planlaması”, “İş Dünyası ve Hayatın içinden Hikayeler”, “NLP ve Başarı”, “İş Başa Düştü”, “İş Görüşmesi Aş Görüşmesi” yayınlanan kitaplarından bazılarıdır. Ayrıca “İş Yaşamında Bütünsel Beyin” gibi dünya çapında yayınlanan kitaplarında çevirilerini yaparak Türk okurlarla buluşturmaktadır.

HALUK DURMUŞOĞLU

İstanbul Üniversitesi İktisat / Maliye Bölümü mezunu olan DURMUŞOĞLU, Garanti Bankası, İnterbank, İktisat Bankası, Demirbank, Tekstil Bank’ın İnsan Kaynakları, Mevzuat ve Operasyon alanlarında çeşitli kademelerde yönetici ve genel müdür yardımcısı olarak görev aldı.

Stratejik planlama, insan kaynakları yapısının oluşturulması, iş proseslerinin müşteri odaklı olarak işgücü ve maliyet tasarrufu sağlayan yöntemlerle yapılması, bu çalışmaları destekleyen yazılım ve donanımların oluşturulması, şirket çalışanlarının müşteri odaklı çalışmalarını sağlayacak kurum kültürünün oluşturulması konularını kapsayan toplam bütçesi $ 30.000.000 dört bilişim ve iki adet değişim yönetimi projesinde proje lideri görev aldı.

2002 yılından 2004 yılına kadar çeşitli danışmanlık firmalarında yönetici olarak kalite yönetim sistemlerinin oluşturulması konusunda çalıştı. Üç adet laboratuara TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardının kuruluş çalışmalarını ve iki adet firmaya TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi'nin kuruluş çalışmalarını yönetti.

Ülkemizde 2001 ile 2003 yılları arasında yapılan yasal düzenlemeler doğrultusunda enerji piyasasının yeniden yapılanması üzerine kariyerine enerji sektöründe devam etme kararı aldı. Bunun üzerine elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında çalışan bir şirkette 2004 ile 2008 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Enerji sektöründe; stratejik planlama, insan kaynakları yapısının oluşturulması ve iş yapış biçiminin yapılandırılması, şirket çalışanlarının müşteri odaklı çalışmalarını sağlayacak kurum kültürünün oluşturulması konularında çalıştı.

Halen, özellikle İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı alanında, İnsan Kaynakları Sistemlerinin Yapılandırılması ve Kişisel Gelişim (Liderlik, Ekip Oluşturma, Duygusal Zekâ, Beden Dili, Değişim Yönetimi, Stratejik Planlama, Kriz Yönetimi) konularında eğitim programları tasarlayıp sunmaktadır.

 


Bu eğitime katılanların tavsiye ettiği diğer eğitimler
   

Eğitim Bilgileri :

 1. Eğitimler
  Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)
  Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kendi yerlerinde yapılabilmektedir

 2. Sertifikaka
  Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza sertifika verilmektedir.

 3. Eğitim Bedeli İçerisine Dahil Olanlar
  Öğle yemeği, eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.


  Eğitim Salonu

  Sertifika

  Öğle Yemekleri

  Çay-Kahve ve İkramlar
 4. Eğitim Rezervasyonu
  Aşağıdaki form ile ön kaydınız yapılmış olur. Formu doldurduktan sonra ön kaydınız yapılıp yapılmadığına dair bir e-mail gönderilir. Bu e-mail ile birlikte kesin kayıt formu ve ödeme bilgileri tarafınıza iletilir. Ödeme yapılmadan kesin kaydınız yapılmaz.

 5. İndirim Koşulları
  Aynı firmadan 3 kişi katılımında %10
  Aynı firmadan 4-5 kişi katılımında %15
  Aynı firmadan 6'dan fazla kişi katılımında %20
  Bireysel katılım için bilgi isteyiniz.

 6. Eğitim Saatleri
  10.00-17.00

 7. Eğitim Yeri
  Otel- Taksim İstanbul

Kesin kayıt yaptırmadan ve ödemeyi gerçekleştirmeden önce aşağıdaki formu doldurarak kontenjan hakkında bilgi alınız.

Eğitim hakkında daha fazla bilgi almak ve ön kayıt için aşağıdaki formu doldurun.

 

Eğitime Kayıt Formu

* Doldurulması Zorunludur

İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifika Programı

Bu eğitime ait fotoğraflarr


Ana Sayfa   |   Hakkımızda   |   Eğitim Takvimi   |   Eğitimler   |   Sertifika programları   |   iletişim


BiYMED Eğitim ve Danışmanlık

Bozkurt Mah. Türkbey Sok. Şişli İstanbul
Tel : 0 212 230 90 09    www.biymed.com.tr   egitim@biymed.com

Biymed © 2005-2014 Tüm hakları saklıdır.