Yeni Eğitimler
Güncel Eğitimler
Sertifika Programları
Eğitimlerimizden Görüntüler
Ayın Fırsatı

İleri Muhasebe, Bütçe Ve Uluslararası Finansal Raporlama Uzmanlık Programı

İleri Muhasebe, Bütçe Ve Uluslararası Finansal Raporlama Uzmanlık Programı 4 modülden oluşmaktadır. isterseniz 4 modülün tamamına katılabildiğiniz gibi her bir modüle ayrı ayı katıabilirsiniz.

Modüllere ait bilgiler:

İşletme Bütçeleri ve Bütçe kontrol Teknikleri

Mali Tablolar Analizi Eğitimi

UFRS - Uluslararası Muhasebe Standartları Ve Finansal Raporlama Sistemleri

Stratejik Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi

Eğitimin İçerikleri ve Amacı

MALİ TABLOLAR ANALİZİ (2 gün)

 • Vergi Yasalarına Göre Düzenlenen Finansal Tabloların Yetersizlikleri
  • Türk Ticaret Kanunundaki Finansal Tablolara Yönelik Yenilikler
  • Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartlarının Özeti
  • Kredilendirme Sürecinin Yeni Yüzü BASEL II
  • Muhasebe, Finansal Tablo ve Denetimde Yenilikler
  • Muhasebe Ve Muhasebe Politikaları, Mali Analizin Yeri, Önemi
   • Mali Tablo İlkeleri, Bilanço Tablosu (Varlıklara - Kaynaklara İlişkin)
   • Mali Tablo İlkeleri, Gelir Gider Tablosu (Gelirlere - Giderlere İlişkin)
   • Nakit Akım Tabloları
   • Özkaynak Değişim Tabloları
   • Net İşletme Sermayesi Tabloları
 • Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri, Kısaca Enflasyon Muhasebesi
  • Enflasyonun Bilanço Tablosuna Olan Etkileri
  • Enflasyonun Gelir Tablosuna Olan Etkileri
  • SPK Tebliği, Fiyat Endeksi Ve Düzeltme Katsayıları, Düzeltmeler
 • Mali Analiz Teknikleri
  • Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
  • Mali Analiz Çeşitleri Ve Teknikleri
  • Karşılaştırmalı Tablolar
  • Değişim Analizleri,
  • Trend Analizleri,
  • Yüzde Analizleri
  • Oran Analizleri Likidite(Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)
  • Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama
  • Duran Varlık Oranları
  • Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)
  • Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faaliyet Oranları
  • Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Brüt Satış)
 • Başabaş Noktası Analizi

 

İŞLETME BÜTÇELERI VE BÜTÇE KONTROL TEKNIKLERI (2 gün)

 • Yönetim Fonksiyonları ve Bütçeleme İlişkisi
 • İşletme Bütçeleri Genel Kavramlar
  • Program Bütçe
  • Sorumluluk Bütçesi
  • Esnek Bütçe
  • Öncelik Sıralı ve Sıfır Tabanlı Bütçeler
  • Sermaye Bütçelemesi
 • İşletmelerde Planlama Sistemleri, Stratejik Planlama ve Orta Vadeli Bütçeleme
 • Temel Bütçeleme İlke ve Kavramları
 • Faaliyetlerin Planlanması ve Projelendirilmesi
  • Satış Tahminleri ve Satış Bütçeleri
  • Satış Tahmininde Kantitatif,  Kalitatif Teknikler
  • Üretim Hacminin Planlaması
  • Direkt İşçiliklerin ve İşçilik Saatlerinin Planlanması
  • Üretim Hacminin ve Makine Saatlerinin Planlanması
  • Direkt Madde Kullanımı ve Tedarik Miktar Bütçeleri
  • Direkt Madde Maliyet Giderlerinin Planlanması
 • Gelirlerin Planlanması
  • Satış Hâsılatının Bütçelenmesi
  • Diğer Gelirlerin Bütçelenmesi
 • Giderlerin Planlanması
  • Ücretlerin Bütçelenmesi
  •  Genel Üretim Giderlerinin Bütçelenmesi, Giderlerin Gider Yerlerine Göre Bütçelenmesi
  •  Amortismanların Bütçelenmesi
  • Pazarlama ve Yönetim Giderlerinin Bütçelenmesi
  • Satış Maliyetlerinin Bütçelenmesi, Diğer Giderlerin Bütçelenmesi
 • Bütçelenmiş Mali Tablolar , Nakit Akışlarının Planlanması ve Bütçeleme
  • Proforma Bilançonun Hazırlanması
  • Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması
 • Faaliyet Tabanlı Yönetim ve Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
 • Bütçe Kontrol Teknikleri
  • Bütçe Sapmalarının Analiz Edilmesi Raporlanması
  • Sorumluluk Merkezlerinin Ve Amaçların Tanımlanması, Sonuçların Ölçümlenmesi
  • Performans ve Sorumluluk Raporları, Bölüm Karlılığının Ölçülmesi, Yönetici Etkinliğinin Ölçülmesi

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI VE FİNANSAL RAPORLAMA SİSTEMLERİ (2 gün)

 • Yeni Türk Ticaret Yasasına Bağlı Değişiklikler
 • Basel II – Basel II’nin Getirdiği Yeni Kredilendirme Süreci
 • Yeni Türk Ticaret Yasası ve Basel II’nin Yönetim Kurulu Üyelerine Getirdiği Sorumluluklar
 • Yeni Türk Ticaret Yasası ve Basel II çerçevesinde Uluslar arası Muhasebe Standartları
 • Uluslararası Muhasebe Kavramı ve Muhasebenin Çok Uluslu Boyutları
  • Uluslararası Muhasebede Standardizasyon ve Uyumlaştırma, Küresel Boyutu
  • Uluslararası Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurum ve Kuruluşlar
  • Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından Yürütülen Çalışmalar
  • Uluslararası Muhasebe Standartlarının Tanıtımı ve İçerik Yönünden İncelenmesi
 • Uluslararası Muhasebenin Temel Konuları
  • Uluslararası Muhasebe Standartlarının Tanıtımı ve İçerik Yönünden İncelenmesi
  • IFRS’nin Temel İlkeleri
  • IFRS’nin Getirdiği Yenilikler
  • 31 Adet IAS, 7 Adet IFRS Standardının Tanıtımı 
 • Uluslararası Muhasebede Finansal Tabloların Sunuluşu ( IAS-1 )
  • Standardın Amacı ve Uygulama Alanı, Finansal Tabloların Yapısı ve İçeriği
  • Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesi
 • Uluslararası Muhasebede Konsolidasyon ve Konsolide Tablolar ( IAS-27)
  • Konsolide Tablolar ve İştiraklerin Muhasebelendirilmesine İlişkin Standartlar
  • Konsolide Bilançonun, Gelir Tablosunun Düzenlenme Esasları
 • Uluslararası Muhasebede Çeviri Sorunları ve Kur Değişimi Etkiler ( IAS-21 )
  • Yabancı Ülkelerdeki Bağlı Kuruluş Faaliyetlerinin Raporlanması
  • Uygun Çeviri Yönteminin Seçimi, Çeviri Farklarının Muhasebeleştirilmesi
 • Uluslararası Muhasebede Enflasyonun Ortaya Çıkardığı Sorunlar
  • Yüksek Enflasyon Ortamında Raporlama Standardı
  • Bilanço Ve Gelir Tablosu Hesapları Üzerinde Enflasyon Etkileri
  • Enflasyon Muhasebesi Yöntemleri, Finansal Tabloların Düzeltilmesi
 • Stoklar ( IAS 2 )
 • Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar ( IAS 8 )
 • Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar ( IAS 10 )
 • Gelir Vergileri ( IAS 12 )
 • Tahsilât ( IAS 18 )
 • Borçlanma Maliyetleri ( IAS 23 )
 • Varlıklarda Değer Düşüklüğü ( IAS 36 )
 • Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar ( IAS 37 )
 • Finansal Araçlar ( IAS 32 )
 • Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme ( IAS 39 )
 • IFRS’ye İlk Başlayan Firmalar için Yol Haritası

 

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI VE FİNANSAL RAPORLAMA SİSTEMLERİ (2 gün)

 • Finansal Bilgi Sistemleri ve Maliyet Bilgilerinin Yeri ve Önemi
 • Temel Rekabet Stratejileri ve Maliyet Bilgisi
  • Maliyet Liderliği Rekabet Stratejisi
  • Farklılaştırma Rekabet Stratejisi
  • Odaklanmış Rekabet Stratejisi
  • Birleşik Rekabet Stratejisi
 • Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları
  • Faaliyet Tabanlı Yönetim/ Maliyet/ Planlama Sistemleri
  • Hedef Maliyetleme
  • Mamul Yaşam Dönemince Maliyetleme
  • Tam Zamanında (JIT) Yaklaşımı ve Maliyetleme
  • Kaizen Maliyetleme
  • Lojistik Süreçlerin Maliyetlenmesi
 • İşletmelerde Kar Planlaması
  • Maliyet Hacim İlişkilerinin Belirlenmesi
  • Maliyet – Hacim –  Kar Analizleri 
  • En Uygun Mamul Satış Karışımının Saptanması
  • Alternatif Üretim ve Faaliyet Kararları
  • Müşteri Karlılık Analizi
 • Fiyatlandırma Kararları
  • Fiyatlama Stratejileri
  • Fiyatlama Teknikleri
  • Fiyatlama Kararlarının Ekonomik Alt Yapısı
  • Tam ve Değişken Maliyetlere Göre Fiyatlama
  • Hedeflenen Kar/Varlıklar Oranına Göre Fiyatlama
  • Pazara Yönelik Fiyatlama
 • Faaliyet Kontrolü ve Kısa Vadeli Planlama
 • Sorumluluk Merkezlerinin Saptanması ve Finansal Kontrol Sistemi
 • Raporlama ve Yönetim Muhasebesinde Kullanılan Raporlama Örnekleri
 • Dönemsel Raporlara Dayalı Yönetim Denetimi
 • Maliyet ve Gelir Raporlarına Dayalı Denetimler ve İşletme Kararları
 • Faaliyet Denetiminde Kullanılan Grafik Teknikler

 

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ VE MALİYET MUHASEBESİ (2 gün)

 • Finansal Bilgi Sistemleri ve Maliyet Bilgilerinin Yeri ve Önemi
 • Temel Rekabet Stratejileri ve Maliyet Bilgisi
  • Maliyet Liderliği Rekabet Stratejisi
  • Farklılaştırma Rekabet Stratejisi
  • Odaklanmış Rekabet Stratejisi
  • Birleşik Rekabet Stratejisi
 • Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları
  • Faaliyet Tabanlı Yönetim/ Maliyet/ Planlama Sistemleri
  • Hedef Maliyetleme
  • Mamul Yaşam Dönemince Maliyetleme
  • Tam Zamanında (JIT) Yaklaşımı ve Maliyetleme
  • Kaizen Maliyetleme
  • Lojistik Süreçlerin Maliyetlenmesi
 • İşletmelerde Kar Planlaması
  • Maliyet Hacim İlişkilerinin Belirlenmesi
  • Maliyet – Hacim –  Kar Analizleri 
  • En Uygun Mamul Satış Karışımının Saptanması
  • Alternatif Üretim ve Faaliyet Kararları
  • Müşteri Karlılık Analizi
 • Fiyatlandırma Kararları
  • Fiyatlama Stratejileri
  • Fiyatlama Teknikleri
  • Fiyatlama Kararlarının Ekonomik Alt Yapısı
  • Tam ve Değişken Maliyetlere Göre Fiyatlama
  • Hedeflenen Kar/Varlıklar Oranına Göre Fiyatlama
  • Pazara Yönelik Fiyatlama
 • Faaliyet Kontrolü ve Kısa Vadeli Planlama
 • Sorumluluk Merkezlerinin Saptanması ve Finansal Kontrol Sistemi
 • Raporlama ve Yönetim Muhasebesinde Kullanılan Raporlama Örnekleri
 • Dönemsel Raporlara Dayalı Yönetim Denetimi
 • Maliyet ve Gelir Raporlarına Dayalı Denetimler ve İşletme Kararları
 • Faaliyet Denetiminde Kullanılan Grafik Teknikler

Eğitim Bilgileri :

 1. Eğitimler
  Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)
  Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kendi yerlerinde yapılabilmektedir

 2. Sertifika
  Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

 3. Eğitim Bedeli İçerisine Dahil Olanlar
  Eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.


  Eğitim Salonu

  Sertifika

  Öğle Yemekleri

  Çay-Kahve ve İkramlar
 4. Eğitim Rezervasyonu
  Aşağıdaki form ile ön kaydınız yapılmış olur. Formu doldurduktan sonra ön kaydınız yapılıp yapılmadığına dair bir e-mail gönderilir. Bu e-mail ile birlikte kesin kayıt formu ve ödeme bilgileri tarafınıza iletilir. Ödeme yapılmadan kesin kaydınız yapılmaz.

 5. İndirim Koşulları
  Aynı firmadan 3 kişi katılımında %10
  Aynı firmadan 4-5 kişi katılımında %15
  Aynı firmadan 6'dan fazla kişi katılımında %20
  Bireysel katılım için bilgi isteyiniz.

 6. Eğitim Saatleri
  10.00-17.00

 7. Eğitim Yeri
  Otel- Taksim İstanbul

Kesin kayıt yaptırmadan ve ödemeyi gerçekleştirmeden önce aşağıdaki formu doldurarak kontenjan hakkında bilgi alınız.

Eğitim hakkında daha fazla bilgi almak ve ön kayıt için aşağıdaki formu doldurun.

 

Eğitime Kayıt Formu

İleri Muhasebe, Bütçe Ve Uluslararası Finansal Raporlama Uzmanlık Programı

Bu eğitime ait fotoğraflar


Ana Sayfa   |   Hakkımızda   |   Eğitim Takvimi   |   Eğitimler   |   Sertifika programları   |   iletişim


BiYMED Eğitim ve Danışmanlık

Bozkurt Mah. Türkbey Sok. Şişli İstanbul
Tel : 0 212 230 90 09    www.biymed.com.tr   egitim@biymed.com

Biymed © 2005-2014 Tüm hakları saklıdır.