TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Güncel

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

 
1. “Müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi,tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimidir.” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Uygunluk kalitesi b) Tasarım kalitesi

c) Üretim kalitesi d)Toplam kalite yönetimi

 
2. Okulda toplam kalite yönetiminde eğitim şekli nasıldır?

a) Dersler öğretmen merkezlidir

b) Amaç derste başarıdır.

c) Bilginin paylaşımı esasi vardır

d) Öğrenci izleyen,dinleyen konumundadır

 
3. Hangisi toplam kalite yönetimi eğitiminin işlevlerinden değildir?

a) Değişime karşı olan direnci kırmak

b) Örgüt kültürü ve iklimini oluşturmak

c) Takım çalışması yeterliliğini artırmak

d) Kalite politikası ve hedeflerini rakiplere sızdırmamak

 
4. Okul kültürü (örgütü) hangi faktörlerden etkilenmez?

a) Açık destek b) Zorlama

c) Kutlama d) Dürüstlük

 
5. Bir amaca ulaşmada grup eylemlerini etkileme sürecine ne denir?

a- Politika b- Yöneticilik c- Liderlik d- Katılım

 
6. Yönetme gücünü elinde bulundurma durumuna ne denir?

a- Liderlik b- Demokrasi c- Yöneticilik d-Denetim

 
7. Hangisi yöneticinin özelliklerinden değildir?

a- Doğru işi yapması beklenir

b- Zamanını nereye harcadığını bilir

c- Çok sayıda karar vermezler

d- Sahip olduğu güce göre çalışır

 
8. Hangisi liderin özelliklerinden değildir?

a- Geniş açılı bir vizyona sahiptirler

b- Bireyleri,fikirleri ve özlem duydukları şeylerle etkiler

c- Sadece somut hedefleri ortaya koyar

d- Hırslı ve kararlıdırlar

 
9. Hangisi lider için yanlıştır?

a- Lider otoritesini mevzuattan alır

b- Lider doğru işi yapar

c- Lider planların yaratıcısı ve başlatıcısıdır

d- Her lider az çok bir yöneticidir

 
10. Hangisi yönetici için yanlıştır?

a- Yönetici genellikle atama yoluyla o statüye sahip olur

b- Yönetici idare eder,korur

c- Bireyler yönetici emrine uymak zorundadırlar

d- Yönetici kişisel gücünü kullanır

 
11. Hangisi kalite çemberinin temel amaçlarından değildir?

a- İşbirlikçi kültürün geliştirilmesi

b- İnsan yeteneğinden olabildiğince çok yararlanmak

c- Kalitenin aynı seviyede kalmasını sağlamak

d- Moral ve başarıyı arttırıp çalişanlarin gelişmesini sağlamak

 
12. Bir toplulukta aynı alanda çalışan,benzer işleri yapan bireylerden oluşan,düzenli aralıklarla toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan,inceleyen,çözen ve gönüllü katılımın esas alındığı küçük çalışma gruplarına ne denir?

a- Kalite yönetimi b- Kalite çemberleri

c- Çalışma takımları d- Firma destek ekipleri

 
13. Hangisi kalite çemberlerinin özelliklerinden değildir?

a- Geçici amaçlarla kurulur b- Gönüllü katılımla oluşur

c- Belli bir performans gerektirir c- Belli kurallara bağlıdır

 
14. Kalite çemberlerinin sağladığı faydalardan olmayan hangisidir?

a- Yeniliğe açık olmayı sağlar

b- Kişisel başarıyı teşvik eder

c- Motivasyonu artırıp yapılan işten gurur duymayı sağlar

d- problem çözme ve yaratıcılığı geliştirir

 
15. Kalite çemberlerinin başarılı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

a- Gönüllü katılım b- Yönetim desteği

c- Eğitim d- para

 
16. Kalite çemberlerinin etkinliklerinden olmayan hangisidir?

a- Kontrol et b- Planla c- Uygula d- Kaydet

 
17. Üretimin tüm aşamalarında eğitsel,örgütsel ve yönetsel amaçlara ulaşmasında gerekli iletişim,dönüşüm ve değişim için gerekli olanakları alt sistemlere sağlama sürecine ne denir?

a- Toplam kalite yönetimi b- Standartlar sistemi

c- Performans yönetimi sistemi d- Süreç(proses) yönetimi

 
18. Hızlı,doğru yada isabetli karar alma düzeyinde olan yönetim biçimine ne ad verilir?

a- Performans yönetimi b- Kalite yönetimi

c- Toplam kalite yönetimi d- Süreç(proses) yönetimi

 
19. Toplam kalite yönetimi anlayışına sahip olan örgütler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a- Bana ne yapacağım söylensin

b- Bir konuda uzmanlaş

c- Kırılmadıkça tamir edilmez

d- Fırsatları yakalama arayışı

 
20. Aşağıdakilerden hangisi kalitenin tanımında vardır?

a- Firma, yöneticilerin düşüncelerine uygun üretim yapar

b- Firma, alıcının amacına uygun olabilecek üretim yapar

c- Firma, sahibinin düşüncelerine göre üretim yapar

d- Firma, çalışanının düşüncelerine göre üretim yapar

 
21.Bir müşterinin alacağı maldan beklentisi nedir?

a-ucuz olması b-pahalı olması c-kaliteli olması d-ihraç edilmesi

 
22.Toplam kalite yönetimi,

a-standartlara uygun tasarıma denir b-pazarlamada kaliteye denir c-tasarım,üretim ve pazarlama kalitesinin tamamına denir d-Yönetici ve müşterinin üretim isteklerine denir

 
23.Uygunluk unsurları hangisinde doğru gösterilmiştir?

a-fiyat ve maliyete uygunluk b-tasarım ve üretim kalitesine uygunluk c-sağlamlık ve kullanışlılık tasarımına uygunluk d-firma politikasına uygunluk

 
24.Toplam kalite hangisinde doğru tanımlanmıştır?

a-müşteri beklentileri ile üretim kalitesi birleştirilir

b-müşterinin istekleri yalnız başına yeterlidir

c-üretici firmanın planlaması esastır

d-işletmenin ekonomik gücü esastır

 
25. bir mamul veya hizmet hakkında müşteri tarafından verilen hüküm hangisidir?

a-hizmet b-kalite c-verimlilik d-sağlamlık

 
26. bir ürün alımında dikkat edilen husus hangisidir?

a-estetik ve güvenilirlik b-performans ve uygunluk c-dayanıklılık ve servis d-hepsi

 
27. kalitenin elde edilebilmesi veya kaliteli bir üretim yapılabilmesi için hangisi yapılmalıdır?

a-bir şey yapılmasına gerek yoktur

b-işe bakılır, gerisi önemsizdir

c-üretimde çalışanların hepsi bilinçlendirilir

d-hiçbiri

 
28. toplam kalite yönetiminin amacı hangisidir?

a-kurumun görev ve yetkilerini tanıtmak

b-kalite politikası ve hedeflerini açıklamak

c-kalite olgusu ve teknik yönetimlerini öğretmek

d-hepsi

 
29. toplam kalite yönetimi eğitiminin amacı hangisidir?

a-kalite kavramı hakkında bilgi vermek

b-zamanı yakalamak

c-üretim kalitesini artırmak

d-tüketimi arttırmak

 
30. takım çalışması yapma, müşteri bilincini aşılama, kalite ölçüm yöntemi geliştirme hangisinin kapsamıdır?

a-toplam kalite yönetiminin b-tüketimin

c-alıcının d-hiçbiri

 
31. toplam kalite yönetiminin sağladığı faydalardan olmayan hangisidir?

a-karlılık düzeyinde artış

b-maliyetlerin azalması

c-müşteri şikayetlerinin artması

d-müşteri sürekliliğinin sağlanması

 
32. toplam kalite yönetiminin işletmede kapsadığı hangisidir?

a-çırak-kalfa b-yönetici

c- usta ve ustabaşı d-hepsi

 
33. aşağıdakilerden hangisi liderin etkin olduğu güç kaynaklarından değildir?

a- uzmanlık gücü b-tecrübesizlik

c-karizmatik güç d-ödül gücü

 
34. üretim veya hizmette kaliteye ulaşma yöntemlerinden olmayan hangisidir?

a-toplam kalite yönetimi sistemi

b-parayı kullanma

c-kalite güvenlik sistemi

d-çalışanların sürekli kendilerini kontrol etmeleri

 

35. aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin sağladığı faydalardan değildir?

a-çalışma ortam ve koşullarının bozulması

b-maliyetlerin azalması

c-ekip çalışmasının benimsenmesi

d-karlılık düzeyinin artması

 

36. aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından değildir?

a-şirketlerin gelişmesine katkıda bulunmak

b-yeteneklileri ortaya çıkarmak

c-grup çalışması oluşturmak

d-bireysel çalışmak

 

37. üretilen bir mamulün müşteri isteklerine cevap vermesine ne ad verilir?

a-reklam b-pazarlama

c-kalite d-ihracat

 

38. kaliteye aşağıdakilerden hangisi ile ulaşmak mümkündür?

a-kontrol ile b-topl. kal yönetimi ile c-kalite güvence sistemi ile d-hepsi

 

39. bir grubun üyesi olarak, Karizmatik yönleri ile grubunu en üst düzeyde etkileyen kişi hangisidir?

a-lider b-yönetici c-usta d-işçi

 

40. aşağıdakilerden hangisi toplam kalite güvence sistemi ile ilgili olması düşünülemez?

 

a-kalite sistemi

c-işin kalite güvenliğinin geliştirilmesi

b-tamamlayıcı kalite güvencesi

d-kalite denetiminin olmaması

 

41. aşağıdakilerden hangisi çağdaş yönetim beklentilerinden değildir?

 

a-durağan yönetim anlayışı

c-katılımcı yönetim anlayışı

b-planlı-programlı yönetim anlayışı

d-sorumluluk bilinçli yönetim anlayışı

 

42. ıso 9000 kalite güvencesi sistemi niçin geliştirilmiştir?

 

a-ürünün satışını arttırmak için

b- ürünün kalitesini güvence altına almak

c-çok para kazanmak için

d-rakipleri yok etmek için

 

43. Bir beyaz eşya için aşağıdakilerden hangisi kalitenin göstergesi değildir?

 

a-satış sonrası hizmetler b-garanti süresi

c-tse belgesinin olması d-medyadaki tanıtımlar

 

44. ürün ve hizmetlerde beraberliği sağlamak için önceden belirlenmiş esaslar ve konulmuş kuralların tamamına ne denir?

 

a-kalite b-standart c-garanti belgesi d-ruhsat

 

45. toplam kalite yönetiminin unsurlarından olmayan hangisidir?

 

a-tüketici beklentisi b-çalışanların katılımı

c-yüksek kâr d-işlerin geliştirilmesi

 

46. aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminde en önemli ilkedir?

 

a-yöneticinin dediği olur b-en iyi olmak

c-grup çalışması d-bireysel çalışma

 

47. bir işletmede iş başvurusu hangi bölüm tarafından değerlendirilir?

 

a-insan kaynakları b-pazarlama c-genel müdür d-üretim

 

48. bir ürün alımında dikkat edilen noktalar hangileridir?

 

a-estetik ve güvenirlilik b-performans ve uygunluk c-dayanıklılık ve servis d-hepsi

49. aşağıdakilerden hangisi rekabet gücünü azaltır?

 

a-yüksek kalite b-maliyetlerin artması

c-satış sonrası servis d-güvenirlilik

 

 

50. aşağıdakilerden hangisi uluslararası standart organizasyonunun kısaltılmış adidir?

a-tse b-dın c-ıso d-fcc

51. sürekli gelişme ve araştırma işletmeye ve çalışanlara ne gibi fayda sağlar?

a-ürün satışı azalır c-çalışanlarda stres oluşur

b-verimlilik azalır d-canlılık ve verimlilik sağlanır

52. ürünlerin önceden belirlenmiş çalışma şartları altında arızasız ve randımanlı olarak çalışma süresini teminat altına alan ve üretici tarafından yasalara uygun olarak tüketiciye verilen, arıza durumunda firmanın yasal yükümlülüklerini gösteren belgeye ne denir?

a-kalite belgesi b-garanti belgesi c-iş yeri açma belgesi d-katilim belgesi

 

53. kalitenin elde edilebilmesi veya kaliteli bir üretim yapılabilmesi için hangisinin yapılması daha uygundur?

a-işçilere zam yapılır b-personel sık sık kontrol edilir

c-üretimde çalışanların hepsi bilinçlendirilir d-çalışma saatleri artırılır

 

 

 

 

54. toplam kalite yönetiminin sağladığı faydalardan olmayan hangisidir?

a-karlılık düzeyinde artış b-maliyetlerin azalması

c-müşteri şikayetlerinin artması d-müşteri sürekliliğinin sağlanması

 

55. üretim veya hizmette kaliteye ulaşma yöntemlerinden olmayan hangisidir?

a-toplam kalite yönetimi sistemi b-parayı kullanma

c-kalite güvenlik sistemi d-çalışanların sürekli kendilerini kontrol etmeleri

 

 

56. aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin sağladığı faydalardan değildir?

 

a-çalışma ortam ve koşullarının bozulması c-ekip çalışmasının benimsenmesi

b-maliyetlerin azalması d-karlılık düzeyinin artması

 

57. aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından değildir?

 

a-şirketlerin gelişmesine katkıda bulunmak c-grup çalışması oluşturmak

b-yeteneklileri ortaya çıkarmak d-bireysel çalışmak

 

 

58. kaliteye aşağıdakilerden hangisi ile ulaşmak mümkündür?

 

a-kontrol ile b-topl. kal yönetimi ile c-kalite güvence sistemi ile d-hepsi

 

 

59. aşağıdakilerden hangisi toplam kalite güvence sistemi ile ilgili olması düşünülemez?

 

a-kalite sistemi c-işin kalite güvenliğinin geliştirilmesi

b-tamamlayıcı kalite güvencesi d-kalite denetiminin olmaması

 

 

60. çağdaş yönetimde işletme yönetim beklentilerinden olan hangisidir?

a-tüketici hedefli b-bilgiye dayalı c-planlı-programlı d-hepsi

 

 

61. bir amacın elde edilmesi yönünde insan davranışlarının uyandırılması, yönlendirilmesi ve sürdürülmesini içeren bir dizi sürece ne denir?

a)motivasyon b)iletişim c)politika d) kalite

 

62. aşağıdakilerden hangisi başarılı kuruluşların özelliklerinden değildir?

a)denetim merkezli b)iletişimde tek yönlülük c)kalite bilinci d)kalite teftişi

63. bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir?

a)kalite politikası b)kalite hedefi c)kalite bilinci d)kalite başarısı

64. aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol gelişmesine engeldir?

a)diğer çalışanların düşüncelerini önemsemek. b)müşteri beklentilerini önemsemek.

c) işletmelerde kalite eğitimine önem vermek. d)kendi şirketlerinin en büyük en iyi olduğunu düşünmek.

 

65. organizasyonlarda insanların çabalarını belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere birleştiren, harekete geçiren ve etkili biçimde yöneten kişiye ne denir?

a)orta kademe yönetici b)lider c)tedarikçi d)şef

 

66. aşağıdakilerden hangisi liderin sorumluluklarından değildir?

a)lider iç bütünlüğü sağlamalı b)lider amaçlardaki engelleri ortadan kaldırmalı

c)lider kalitedeki tek başarılı isim olmalı d)lider açık amaçları ortaya koymalı

67. iyi bir plan nasıl olmalıdır?

a)geçmiş hakkında bilgiler vermelidir b)tek yönlü müşterilere hitap edilmelidir.

c)açık, kesin ,esnek olmalıdır. d)çok masraflı olmalıdır.

 

68. kalite sisteminin yeterli bir şekilde anlaşılıp uygulandığını veya uygulanmadığını gösteren araştırma ve inceleme faaliyetlerine ne denir?

a)kalite politikası b)kalite denetimi c)kalite çemberi d)kalite hedefi

 

69. firma tedarikçisini seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

a)tedarikçinin kalite belgesi var mı? b)tedarikçinin taşınmaz malları var mı?

c)tedarikçinin yaşam standardı d)tedarikçinin ailevi özellikleri

 

70. aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin sağladıklarından değildir?

a)daha yüksek pazar payı b)daha az hata c)daha az müşteri şikayeti d)daha az verimlilik

 

71. doğrudan doğruya veya dolaylı olarak işletmenin pazarına mal veya hizmet sunmaya çalışan işletmelerin faaliyetlerinin bütününe ne denir?

a)kapasite b)hizmet c)rekabet d)strateji

72. ıso-9001 neyi ifade eder?

a)son muayene ve testte kalite b)kalite kılavuzu c)kalite yönetimi d)tasarım ,geliştirme , üretim, kalite modeli

73. belirli faaliyetlerin geçmişi hakkında bilgi ve delil veren dokümanlara ne denir?

a)kalite prosedürleri b)kalite kayıtları c)kalite planları d)kalite talimatları

74. iyi bir yöneticinin özellikleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)geniş bakış açısı b)güvenilir c)dürüst-açik d)tek yönlü iletişim.

 

75. değişime karşı direncin kırılması hangi yolla olur?

a)eğitim b) baskı c) kendiliğinden d) hiçbiri

76. “baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz” atasözümüz aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

a) bireysel çalışma b) takım çalışması c) emirleri yerine getirme d) önerileri yerine getirme

77. “müşteri bilinci” sözü ile ne anlatılmak istenmektedir?

a) müşterilerin adreslerini bilmek b) müşterilerle tanışmak c) müşteri isteklerini bilmek d) müşteriyle münakaşaya girmek

 

78. toplam kalite yönetiminde ürün kontrolü için hangisi doğrudur?

a) örneklerin incelenmesi b) bütün ürünün incelenmesi c) belli bir bölümün incelenmesi d) kontrolün üretimin her aşamasında yapılması

 
79. üretimin arttırılmasında hangisi birinci derecede sorumludur?

a) lider b) yönetici c) ustabaşı d) işçi

 
 
80. hangisi kalite çemberini doğru olarak tanımlar?

a) üretici firmanın sattığı ürünle ilgilenmesi

b) bir ürünün üretiminin planlama aşamasından satış sonrasına kadar sürekli izlenmesi

c) üretime katılan aynı birimden personelin küçük gruplar halinde toplanarak problemi çözmek,analiz etmek amacıyla etkinliklerde bulunmasıdır

d) yönetici-personel uyumu

 
81. kalite çemberlerinde en az ve en fazla kaç kişi bulunur?

a) 1-5 kişi b) 5-9 kişi c) 10-15 kişi d) 20-30 kişi

 

 

cevaplar

1d 2c 3d 4b 5c 6c 7a 8c 9a 10d 11c 12b 13c 14b 15d 16d 17c 18a 19d 20b 21a 22c 23b 24a 25b 26d 27c 28d 29a 30a 31c 32d 33b 34b 35a 36d 37c 38d 39a 40d 41a 42b 43d 44b 45c 46c 47a 48d 49b 50c 51d 52b 53c 54c 55b 56a 57d 58d 59d 60d 61a 62b 63a 64d 65b 66c 67c 68b 69a 70d 71b 72c 73b 74d 75a 76b 77c 78d 79a 80c 81b

 

ALINTI ...

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Satın Alma Eğitimi

Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Eğitimler
Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Müzakere yöntemleri ile münakaşalardan kurtulun. Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

Kurumsal Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.

Kurumsal Eğitimler
Bütçe Eğitimi

Bütçe eğitimi ile bir bütçenin nasıl hazırlanması gerektiği sıfırdan itibaren anlatılmaktadır. Eğitim içerisinde farklı sektörlere ait bütçe örnekleri anlatılmaktadır.