Firma Vizyonu ve Bilgi Yönetimi İlişkisi

Firma Vizyonu ve Bilgi Yönetimi İlişkisi

Firma Vizyonu ve Bilgi Yönetimi İlişkisi

Mehmet Ali CECELİ
maceceli@yahoo.com  

Firmanın bilgi yaratmasına yön veren vizyonudur. Kurumsal yenilikçilik desteğini bu vizyon ve bilgi üretiminden alacaktır. Firmanın diğerlerinden farkını tanımlayan ve firma değerlerini bir arada tutan vizyonla, edinilen bilgi arasında ilişki kurulmaması giderek vizyonun enformasyonu filtreleyerek bilgi üretimine engel oluşturan bir araca dönüştürebilir. Hem yenilikçi faaliyetlere hız kazandırmak hem de vizyonun sürekli gelişmesini sağlamak için firma çevresindeki farklı kurumlarla yoğun bir altyapı ilişkisi içinde olmalıdır.

Her türlü üretim sürecinin pazara, müşteriye, tedarikçilere, bilgi kaynaklarına daha yakın duruma getiriyor olması ve enformasyon teknolojilerinin sağladığı olanaklar firmayı geniş bir ilişkiler ağı içine sokmaktadır. Bu ağ içindeki ilişkiler " ilişkisel bilgi " diyebileceğimiz yeni bir bilgi türü oluşturmaktadır.

Yenilikçi firmaların ortak yanı "yüksek etkinlikte öğrenme sistemlerine" sahip olmalarıdır. Bu sistemlerde " orta kademe yöneticiler kurumsal bilgi üretme sürecinde kilit rol oynamaktadırlar". Batının yapılanmalarda olumsuz gözle baktığı orta kademe yöneticiler, bu yaklaşımda ilişkisel bilgilere sahip olup köprü görevi görürler. Yenilikçi sürecin başarısı örtük bilginin açığa çıkartılarak yeni ürüne yansıtabilmesine bağlıdır. Örtük bilginin açığa çıkarılması için, beyin fırtınası veya geliştirme projelerinde güç problemlerin çözümü için informal toplantılar düzenlenebilir.

Pazarda elde edilen üstünlüklerin hızla el değiştirmesi firmaların bilgi ve yenilikçi odaklı olmalarını gerektirmektedir. Firmanın sahip olacağı açık bir vizyon "Bilgi Yönetimine" yön vererek her tür ve düzeyde bilginin entegrasyonunu ve uygulamasını sağlayacaktır. Değişik ağ yapılarının oluşturulmasını gerektiren bu faaliyetler yeni enformasyon ve iletişim altyapılarının oluşturulmasını gerektirecektir (intranet, extranet v. b). Sanal ortamın örtük bilgiyi açığa çıkarmadaki kısıtları nedeniyle toplantılar, yüz yüze görüşmelerde çok önemlidir.

SONUÇ

Bilginin bir üretim girdisi olarak katma değer yaratma gücünün, özellikle yenilikçi ürünlerin geliştirilmesindeki rolünün giderek daha fazla anlaşılması ve yenilikçilik süreçlerinin pazarla ilişkisinin yakınlaşmasının yarattığı ilişkiler ağının giderek gelişmesi ve çok taraflı olması üretim ve hizmet süreçlerinde "bilgi yönetimi"nin önemini daha da arttırmaktadır. Rekabetçi pazarlardaki firmalar için bilgi yönetiminin, vizyonlarının ve stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olması varlık nedenleri durumuna gelmiştir.

Gelecek için sağlam bir öngörü olarak, yalnızca bilginin edinilmesi, özümsenmesi ve bir üst düzeyde yeniden üretilme becerisini yenilikçi ürün süreçlerine yansıtmayı ana yetkinlikleri arasına alabilen firmaların başarılı olabilecekleri söylenebilir.

 MEHMET ALİ CECELİ KİMDİR?

    Yaklaşık 25 yıldır Türkiye'nin saygın şirketlerinde üst düzey yöneticilik, mentörlük,danışmanlık,eğitmenlik,koçluk (yaşam / kurumsal / yönetici ) yapmaktadır.
E-mail : maceceli@yahoo.com

KAYNAKÇA
- Müfit Aydos - Firma Düzeyinde Yenilikçilik
- Hall R. And Andriani P. " Managing Knowledge Management "
- Chapman R.,Hyland P."Complexity and learning behaviours in prod Makale Başlıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

Temel Satın Alma Eğitimidir.

ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir.

Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir.