Eğitimlerimiz

İK Yönetimi Uzmanlık Programı

İK Yönetimi Uzmanlık Programı

Yönetim Trendlerine Vizyonel Bir Bakış Açısı

Yönetim ve Yönetişim Vizyonu, Organizasyon Yapıları ve Kurum Kültürü Kıyaslaması

Değer Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimine Gelişimi İçinde Bütünsel Bakış

1.2.3. Dalga, Bilginin ve İnsan Kaynaklarının Öne Çıkışı

Kurumsal Olma, Değişim Yönetimi Ve Yönetişime (Corporate Governance) Geçiş

Değerlerle Yönetim

Stratejik Kararlar ve Yönetişimde İnsan Kaynaklarının Hayati Rolü

· Bilgi Süreçlerinde Alt Yapıda Bilginin ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Rolü

· Demokratik Platform Ve Öneri Yönetimi

· Yönetişim ve Ortak Akıl

· Stratejik Yönetim

· Kurumsal Adalet ve Performansa Dayalı İnsan Kaynakları Sistemleri

· Kurumsal Hedef Ölçerleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlantısı

· Kurumsal Hedefler Doğrultusunda Kişisel Hedefler

İnsan Kaynakları Liderliğinde Yönetişime Geçebilmenin Ana Yol Haritası

· Sosyal Sermaye Kavramı

· Yönetişim İlkeleri ( Sosyal Sorumluluk, Şeffaflık, Bilgilendirme, Hesap Vericilik, Bilgilendirme, Kurumsal Adalet )

· Felsefede Değişim (Müşteri Beklentilerinin Yönetişimi ve Müşteri Odaklılık)

· Organizasyonel Yapıda Değişim (Proje Matriks Organizasyonel Yapı)

· Kurumsal Kaynak Swot’’ları

· İş Hedefleri ve Projeler (Ölçme Sistemleri Ve Balanced Score Card )

· IT/MIS/ERP/E-CG (Ölçebilme Sistemleri)

· Öz Değerleme, İç Denetim (Denetim Değerleme Sistemleri)

· 6 Sigma ( Açıklıkların Yönetimi)

· Süreç Yönetimi

 Süreç Nedir

 Kritik Süreçlerin Belirlenmesi

 Süreç Sahibinin Ve Takımının Belirlenmesi

 Süreç Haritalarının Hazırlanması

 Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

 Kök Neden Analizinin Yapılması

 Süreçlerin Geliştirilmesi

Değişim Yönetimi

· Yapısal Değişim

· Kültürel Değişim

· Kritik Süreçlerin Değişimi

· Yetkinliklerde Değişim

· Değişimden Kaynaklanan Risklerin Yönetimi

E.R.P. Kurumsal Kaynak Planlama ve Yönetimi

· Sermaye Süreçlerinde E.R.P.

· Bilgi / Entelektüel Sermaye Süreçlerinde E.R.P.

Reengineering Yeniden Yapılanma Yönetiminde 5N1K Metodolojisi

Benchmarking ( Kurum İçi / Kurum Dışı Kıyaslama )

İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri

· Geleneksel İnsan Kaynakları Yönetimi

· Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

§ Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının Amacı

§ Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının Adımları

§ İnsan Kaynakları Vizyonu

° Glocal Olmak

° Değişim Yönetimi

° Verilerle Konuşabilmek

° Çatışmayı Yönetmek

İnsan Kaynakları Yönetimi Prosesleri, Proses Analizi

· Yıllık Stratejiler ve Stratejiler Karşısında Pozisyon Almak

· Kurumun Büyüme Küçülme Stratejileri Çerçevesinde İnsan Kaynaklarının Durumu

· Gereken İnsan Kaynakları İle Mevcut İnsan Kaynaklarının Nicelik Ve Nitelikler

· Hedeflerinin, Yönetim Felsefesinin, Kurum Kültürünün Tespiti

· Hedeflere Uygun Senaryo Planlama ve Proses Ve Süreç Analizi

· Proses Haritalarının Çıkarılması

· Kurumun Organizasyon Yapısının ve İyileştirilecek Proseslerin Saptanması

· Kurumun Proses ve Süreç Tespitinden Sonra Organizasyon Yapısının Tespiti

· Organizasyonun ve Eksik Proseslerin Süreçlerin Tespiti

· İnsan Kaynakları Planlaması ve Kurum İçi Kurum Dışı Yerleştirme

İnsan Kaynakları Yönetimi Prosesleri, İnsan Kaynakları Analizi

· Diagnostik Çalışmaları İle Tüm Çalışanlarla Birebir Görüşmeler

· Tüm Çalışanlara Yönelik Database Oluşturma

· Diagnostik Öncesi Çeşitli Kimlik ve Kişisel SWOT Anketleri Yapma

· Birebir Görüşmelerde Yeterliliklerin Saptanması

· Yetkinliklerin Saptanması

· Kimlik Özellikleri, Mesleki Kimlik Analizi

· Kurum İçinde Üstlendiği Görev, Proses, Süreç, Proje

· Kurum İçinde Üstlenebileceği Görevler Ve Hedefleri

· Proses, Süreç, Rol, Yeterlilik, Yetkinlik Karşılaştırmaları

Hedef, Yetkinlik ve Yeterlilik Bazlı İnsan Kaynakları Seçme Yerleştirme Sistemi, Mülakat Teknikleri

· Yetkinlik ve Yeterlilik Kavramları

· Stratejik Hedeflere Dönük İnsan Kaynakları Planlaması

· Plana Göre Gereken Mesleki Yetkinliklerin ve Yeterliliklerin Saptanması

· Mesleki Kimlik ve Liderlik Testleri

· Departman ve/ veya Takımın Eksik İnsan Kaynağının Seçimi Süreci

· Assesment Center

· Mülakat Aşaması

· Mülakat Çeşitleri

§ Biyografik Mülakat / Yetkinlik Bazlı Mülakat / Toplu Mülakat

· Mülakat Öncesi Hazırlık

§ Mülakat Sorularının Önceden Hazırlanması

§ Soru Çeşitleri (Kariyer Planı Odaklı, Teknik Bilgi Odaklı, Kişisel Kalite Odaklı)

§ Değerlendirme Formlarının Hazırlanması

§ Mülakat Öncesinde Adayın CV’sinin Detaylı İncelenmesi

· Mülakat Sırasında

§ Adayın Karşılanması ve İlk İzlenimler

§ Kısaca Departmanın / Takımın ve Pozisyonun Tanıtımı

§ Seçim Sürecinin Departman / Takım Bazında Adımlarının Tanıtımı

§ Mülakata Başlamak

§ Mülakatı Yönetmek

§ Mülakatlarda Soru Sorma ve Dinleme Metotları (Örnek Sorular)

§ Görüşmelerde Yetkinlik Tespiti

§ Adaylardan Beklenen Davranış Özellikleri ve Değerlendirme Kriterleri

§ Mülakatı Sonlandırmak

· Mülakat Sonrasında

§ Mülakatın Değerlendirilmesi

§ Adayın Kurum Kültürüne, Değer ve İlkelerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi

( Departman / Takım Bazında )

§ Adayın Yeterlilik ve Yetkinliklerinin Pozisyona Uygunluğunun Değerlendirilmesi

§ Uygun Adaylara Teklif Götürülmesi İçin İnsan Kaynakları Departmanının Yönlendirilmesi ( Ücret, Prim, Performans Sistemlerinin Tanıtılması )

§ Uygun Görülmeyen Adaylara Geri Dönülmesi İçin İnsan Kaynakları Departmanının Yönlendirilmesi

· Etkin Bir Mülakat İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

§ Hedef Belirlenmesi

§ Kurumun/ Departman ve / veya Takımın Beklentileri

§ Adayın Beklentileri

· Örnek Mülakatlar ve Uygulamalar

Seçilen Personelin İstihdamı ve Oryantasyonu

· Ön İş Akdi

· İşe Başlama ve Özlük İşlemleri

· Tüm Kurum Prosesleri İle İlgili Rotasyon Programı

· Kurum Ürün ve Hizmetlerinin Tam Öğretilmesi

· Kurum Kültürü, Değerler, Hedeflerin Paylaşımı ve Oryantasyonun Sağlanması

· Kurumsal El Kitabının Verilmesi

· Görev Üstleneceği Departman yada Takımın Süreçlerinin Tanıtılması

· Üstleneceği Temel Süreç Destek Süreci ve Proje Süreçlerinin Tespiti

· İlgili Konularda Koçluk Yapılarak İşbaşı Eğitiminin Tamamlanması

· Proses Ve Süreçlerin Tam Yetki ve Sorumlulukla Delege Edilmesi

İnsan Kaynakları Performansı Yönetim Sistemi

· Performans Yönetim Sistemi İle Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Arasındaki Fark

· Kısaca Strateji, Operasyon, Ölçme Değerlendirme, Açıklıkları Yönetme

· Kısaca Ana Yol Haritasının Netleşmesi ve Senaryo Planlama ve Hedefler Smart

· Senaryo Çerçevesinde Kişilerin Ölçülebilir Hedeflerinin Belirlenmesi

· Bu Senaryonun Başarılı Olabilmesi İçin Kurumun Yönetim Biçiminin ve Kültürünün Belirlenmesi

· Kısaca Kurumsal Hedeflerin Ölçümlemeleri ve Kurumsal Performans Yönetimi

· İnsan Kaynakları Performans Ölçerleri

§ Ölçülebilir Hedefler Objektif Sistem

° Senaryo Planlama ve Kişisel Hedeflerin Aylık Olarak Planlanması

° Hedeflerin Sayısal Verilere Dönüştürülmesi

° Verilerin Başarı Kriter Aralıklarının ve Performans Puanlarının Belirlenmesi

° Dönemsel Puanlama (Aylık, 3 Aylık,Yıllık)

§ Subjektif Sistem (360 Derece)

° Kişisel Davranışsal Yetkinlik ve Yeterlilikleri

° Sosyal Davranışsal Yetkinlik ve Yeterlilikleri

° Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilikleri

° Liderlik Yetkinlik ve Yeterlilikleri

° Düşünsel Yetkinlik ve Yeterlilikleri

° Kurumsal Disiplin Yetkinlik ve Yeterlilikleri

° Kurumsal Değerler, İlkeler, Kurum Kültürü Yeterlilikleri

· Performans Yönetim Sistem Takvimi Ve Hesaplama

§ Yıllık Performans Süreç Takvimi

§ Performans Sistemi Hesaplama Yöntemleri

° Kurumsal Performansın Etkisi

° Departman Performansının Etkisi

° Proje Performansının Etkisi

° Objektif Performans Etkisi

° Subjektif Performans Etkisi

· Performans Görüşmeleri, Performans Yönetim Sistem Çıktıları

§ Görüşme Prosedürü ve Tutanak

§ Eğitim Çıktısı

§ Kariyer Çıktısı

§ Değişebilir Ücret Çıktısı

· Performans Yönetim Sistem Uygulamaları

İnsan Kaynakları Yönetiminin Kritik Performans Göstergeleri

· Ciro İle İlgili Kriterler

· Seçme Yerleştirme İle İlgili Kriterler

· Eğitim İle İlgili Kriterler

· Performans İle İlgili Kriterler

· Kariyer Planlama İle İlgili Kriterler

· Süreçler İle İlgili Kriterler

· İş Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Kriterler

· Çalışma Süreleri İle İlgili Kriterler

Kurumsal Adalet ve Ücret Yönetim Sistemi

· Kurumsal Adalet

· İş Değerlendirme Sistemi

§ Kademe Yapılarının Oluşturulması

§ Kıyaslama Yapılması

§ Piyasa Konumlandırılması

· Ücret Sisteminin, Performans, Kariyer, Yetenek Yönetimi, Seçme Yerleştirme Süreçleri İle Entegrasyonu

· Yetkinlik Ve Yeterliliklerin Tespiti Ve Ücret Sistemine Baz Oluşturma

§ Mesleki Kimlik ve Liderlik Analizleri

§ Mesleki Bilgi Analizleri

§ Mesleki Beceri Analizleri

§ Dil ve Bilişim Yetkinlik Yeterlilikleri

· Ücret Sistemleri

§ Baz Ücretler

§ Ek Ücretler Ve Fayda Paketleri

§ Ek Sorumluluk

§ Lokasyon

§ Tecrübe

§ Lisan

§ Stratejik Önem ve Diğerleri

° Değişebilir Ücret

° Tam Performansa Dayalı Ücret

· Ücret Sistemi Satın Alma Parite Etkilerinden Arındırma

§ Ülke Satın Alma Paritesi

§ Şehir Satın Alma Pariteleri Ve Farklılıkların Sisteme Entegrasyonu

· Sektörel Farklılıklar

· Mesleki Farklılıklar

· Ücret Sistem Uygulamaları

Ödül Ve Prim Sistemleri

· Merkezi Organizasyonlarda Prim Sistemleri

· Öneri Ödül Sistemleri

· Proje Matriks Organizasyonlarda Prim Sistemi

Yetenek Yönetimi

· İşgücü Planlaması

· Yetenek Analizi

· İşe Alma Süreci

· Performans Takibi

· Eğitim Geliştirme

· Kariyer Yönetimi

· Elde Tutma

· Yedekleme Planları

Eğitim ve Gelişim Yönetimi

· Kurumlarda Ana Strateji ve Senaryo Planları Çerçevesinde Kişilerin Ölçülebilir Hedeflerinin Belirlenmesi

· Senaryo Planlama ve Kişisel Hedeflerin Aylık - Yıllık Olarak Planlanması

· Çalışanların Bu Hedefleri Başarması Noktasında Bilgi Analizleri

· Saptanan Eksiklerinin Giderilmesi İçin Geliştirme ve Eğitim Planlarının Yapılması

· Performans Görüşmeleri Sırası yada Sonrasında Zayıf Alanların Geliştirilmesi

· Eğitim ve Çalışanların Sürekli Geliştirilmesi

§ Eğitim İhtiyaç Analizleri

§ Eğitim Bütçesinin Hazırlanması

§ Kurum İçi Toplu Kurumsal Eğitim Tespitleri ve Programı

§ Kurumsal Eğitimlerin Konu Ve İçeriklerin Tespiti

§ Eğitimi Verebilecek Kurum İçi Eğitimci Tespiti / Profesyonel Eğitimci Seçimi

§ Eğitimin Yapılacağı Yer ve Organizasyonu

§ Kurum Dışı Bireysel Katılım Eğitimleri Tespiti

§ Eğitim Değerlendirme, Eğitimci Değerlendirme

§ Eğitim İzleme ve Alınan Eğitimin İş Proses Ve Süreçlerine Katkısının İzlenmesi

° 4 Aşamalı Kirkpatrick Yöntemi

° Philips Yöntemi

§ Cuma Öğleden Sonra Konferansları, Cumartesi Sunumları

Kariyer Planlama Sistemi

· Ana Strateji ve Senaryo Planları Çerçevesinde Kişilerin Özelliklerinin Netleştirilmesi Ve Kariyerlerinin Belirlenmesi

§ Senaryo Planlama ve Uygun Kişi İçin Yeni İş Süreçleri Tanımlama

§ Unvan Yönetimi

· Fotokopi Günler Yaşamamak Ve Kendini Ve Ekibi Gerçekleştirmek

§ Başarı Çemberi ve 4 Öğesi

§ Düşünsel Yeterliliklerin Saptanması

§ Yeni Süreç Karşısında Bilgi Ölçümü

§ Sosyal Zekâyı Geliştirmek

§ Bildiğini Yaşama Geçirmek İle Alakalı Yeterlilikleri Geliştirme

· Kariyer Yönetebilmek İçin Disipliner ve İlişkisel Yanları Tanımak Ve Yönetmek

· Kariyer Geliştirme

· Performans Görüşmeleri Sırası yada Sonrasında Zayıf Alanların Geliştirilmesi

· Dönem İçi İzleme Ve Geliştirme

· Merkezi Sistemlerde Kariyer Planlama Ve Güçlükler

Liderlik Vizyonu

· Vizyon, Hedef, Proje

· Koordinasyon Becerileri

· Koçluk

· Delegasyon

· Motivasyon

Kurum Kültürü ve Çalışanlar İçin Önemi

· Kurumsal İletişim Kanalları ( İlkeli İletişim, Sürdürülebilir İlişki )

· Kurum Kültürü Öğeleri

· Kurumdaşlık Kültürü Öğeleri

Employee Branding (Çalışan Markası Yaratmak)

· Çalışanlar Nasıl Bir Şirket İster

· Çalışanların Gözünde Birinci Sırada Tercih Edilmek

§ Kurumsal Adalet ve Performansa Dayalı İnsan Kaynakları Sistemleri

§ Karar Süreçlerine Katılım

§ Eğitim ve Kariye Olanakları

· Organizasyonel Kimlik Oluşturmak

· İmaj Yönetimi

· İtibar Yönetimi

· İletişim ve İlişki Yönetimi

Y Kuşağı ve Yönetimi

· 3. Dalga ve Bilgi Süreçleri

· Y Kuşağını Tanımak ve Temel Özellikleri

· İnsan Kaynaklarında Y Kuşağının Fırsatları ve Tehditlerini Yönetmek

Son Düzenlemelerle İş Hukuku ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı İle Bordro Hesaplama Bilgilendirmesi

· İş Hukuku Temel Kavramlar

İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren Vekili; Alt-Üst İşveren İlişkisinin Yasal Dayanakları

· İş Sözleşmesi Çeşitleri Ve Önemi

Belirli-Belirsiz İş Sözleşmeleri; Tam-Kısmı Süreli İş Sözleşmeleri; Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi

· İş Sözleşmesi Örnekleri ve Hazırlanması

Belirli Süreli İş Sözleşmesi; Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi; Tam Süreli İş Sözleşmesi; Kısmi Süreli İş Sözleşmesi; Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi; Çalışma Dönemi Uygulamaları; Personelin İşe Alınması ve Personel Özlük Dosyası; Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi

· Çalışma Dönemi Belge Örnekleri

Personel Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Belge Örnekleri; Personel Devam Kontrol Belgesi Örnekleri; Devamsızlık Tespit Tutanağı Örnekleri; İşe Geç Gelme Tespit Tutanağı Örnekleri

· Ücret Şekilleri ve Ücretin Ödenmesi

Ücret Nedir Ve Ücret Şekilleri ve Uygulama Alanları; Ücretin Saklı Kısmı Ve Ücret Kesme Yükümlülüğü

· Fazla Çalışma

· Yıllık İzinler

Yıllık Ücretli İzin Hakkı, Süreleri ve İzin Kullanma; Yıllık İzin İçin Çalışılmış Kabul Edilen Günler Ve İznin Uygulanması; Yıllık İzin Ücreti, İşten Ayrılmada İzin Ücreti

· Fazla Çalışma Ve Yıllık İzin Uygulamaları

Fazla Çalışma Onay Örnekleri; Fazla Çalışma Talep Örnekleri; Yıllık İzin Talep Formu Örnekleri; Ücretsiz İzin Talep Formu Örnekleri; Yıllık İzin Belgesini Örnekleri

· İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik Nedeniyle Fesihler; Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi; İşçinin Ve İşverenin Haklı Nedenle Sözleşmenin Feshi; İşçinin Yetersizliğinden, Davranışlarından İşyerinden Kaynaklanan Fesihler; Fesih Bildirimi Şekilleri

· İş Sözleşmelerinin Sona Erdirme Uygulamaları

İşe Davet İhtarname Örnekleri; İş Akdini Sonlandırma İhtarname Örnekleri; İbraname Örnekleri; Çalışma Belgesi Örnekleri

· Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Tanımlar; Sigortalılığın Başlangıcı İle İlgili Uygulamalar; Sigortalılığın Sona Ermesi İle İlgili Uygulamalar; İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası İle İlgili Uygulamalar; Hastalık Sigortası İle Uygulamalar İle İlgili Uygulamalar; Geçici İşgöremezlik Ödeneği İle İlgili Uygulamalar; Prim Oranları; Prime Esas Ücretler;

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İle İlgili Uygulamalar; Primlerin Ödenmesi İle İlgili Uygulamalar

· Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri

Ücretin Tanımı; Ücret Sayılan Ödemeler; Asgari Geçim İndirimi; Gelir Vergisi Oranları

· Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sig. Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri

Prime Esas Ücretler; İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri; Prime Esas Ücretler

· Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sig. Uygulamasında Yer Alan Oranlar ve Parasal Büyüklükler

Sigorta Primine Esas Olan Kazançların Alt ve Üst Sınırı

· Hesaplamalar

Hafta ve Genel Tatil Mesailerinde Ücret Hesabı; Fazla Çalışma Ücret Hesabı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

· İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Kavramları

· İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanun, Tüzük Ve Yönetmelikleri

· İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri

· İnsan Kaynakları Yönetimi İçinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Bilgi Alma ve Kayıt Formu Eğitime başvuru için aşağıdaki tüm bölümleri doldurmak zorunludur.
Mesajınız Gönderilmiştir. Teşekkürler

Eğitim Bilgileri


  • Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)
  • Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir

Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

  • Aynı firmadan 3 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.
  • Aynı firmadan 4-6 kişi katılımında %15 indirim uygulanır.
  • Aynı firmadan 6'dan fazla kişi katılımında %20 indirim uygulanır.
  • Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.
  • Öğle yemekleri
  • Çay-Kahve ve ikramlar
  • Eğitim notları (Basılı)
  • Sertifika

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.

 

İK Yönetimi Uzmanlık Programı


Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Satın Alma Eğitimi

Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Eğitimler
Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Müzakere yöntemleri ile münakaşalardan kurtulun. Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

Kurumsal Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.

Kurumsal Eğitimler
Bütçe Eğitimi

Bütçe eğitimi ile bir bütçenin nasıl hazırlanması gerektiği sıfırdan itibaren anlatılmaktadır. Eğitim içerisinde farklı sektörlere ait bütçe örnekleri anlatılmaktadır.