0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

Kalite yönetimi sistemi eğitimlerine ait içerikler aşağıda yer almaktadır.

IS9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Katılımcıların, yönetimin sistematik bir yaklaşımla ele alınması gereğini; yönetim sisteminin ne anlama geldiğini; yönetim sistemlerinin temel kavramlarını; IS9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan şartları anlamalarını sağlamak ve onları kuruluşlarında IS9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurulması çalışmalarını başlatabilecek ve çalışmalarda öncü bir rol alabilecek düzeye getirmek hedeflenmektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler, IS9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kuruluş çalışmaları içinde sorumlu görevler alacak ve çalışmaları fiilen yürütecek diğer çalışanlar

Eğitim İçeriği

 • İş Yaşamının Gerçekleri ve Kalite Yönetim Sisteminin Önemi
 • Kalite Kavramları ve Tanımlar
 • IS9001 Nedir, Ne Değildir, Ne Sağlar
 • Standartla Ilgili Bilgiler
 • Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri
 • IS9001:2015’in Getirdikleri
 • Toplam Kalite Yönetimi ve IS9000 Serisi Standartlar
 • Standardın Maddeleri
  • Kalite Yönetim Sistemi
  • Yönetimin Sorumluluğu
  • Kaynak Yönetimi
  • Ürün Gerçekleştirme
  • Ölçüm, Analiz Ve İyileştirme

IS9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Katılımcıların, IS9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan şartları anlamalarını sağlamak ve onları kuruluşlarında süreç mantığı ile IS9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçisi olarak yetiştirerek sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst, orta ve alt kademe yöneticiler, IS9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi içinde denetim yapacak ve çalışmaları fiilen yürütecek çalışanlar.

Eğitim İçeriği

 • Kalite Kavramları ve Tanımlar
 • Süreç Yönetiminin Temel İlkeleri
 • IS9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standart Maddeleri İncelenmesi
 • IS9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Denetim Açısından Getirdikleri
 • Denetçi Özellikleri ve İletişim
 • Denetim Özellikleri
 • Yıllık ve Detay Denetim Planları
 • Soru Hazırlama ve Soru Listeleri
 • Açılış Toplantısı
 • Denetim Gerçekleştirme ve Soru Teknikleri
 • Uygunsuzluk Tanımları ve Uygunsuzluk Raporu
 • Kapanış Toplantısı
 • Takip denetimleri
 • Denetim Raporlaması
 • Değerlendirme Sınavı

Eğitimin her aşaması uygulamalar ile desteklenmektedir.

Süreç Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kıt kaynakların optimum kullanımının zorunlu olduğu çağımızda, klasik fonksiyonel yapı ve yönetim yerini SÜREÇ Yaklaşımına bırakmak zorunda kalmıştır. Süreçlerin, süreç bileşenlerinin ve hepsinde önemlisi Süreç Performans Göstergelerinin belirlenmesi, ulaşılmak istenen hedeflerle entegrasyonu, sürekli takibi ve iyileştirilmesi geleceği güvence altına alabilmenin en mantıklı yönetimdir.

Bu eğitimin amacı klasik departmantal yönetim yaklaşımından, süreç yönetimine geçiş sürecinde görev alacak her seviyeden çalışanlara uygulama gereklilikleri hakkında bilgi paylaşımıdır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Süreç yönetimi uygulamayı hedefleyen, özellikle Toplam Kalite Yönetimi veya IS 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamak isteyen, kuruluşların üst ve orta kademe yöneticileri. Konu ile ilgili uzmanlar ve TKY ve IS9000:2008 uygulamalarında sorumlu görevler üstlenen orta kademe yöneticilerle diğer çalışanlar

Eğitim İçeriği

 • İş Hayatımızda Ne Yapıyoruz? Niçin Yapıyoruz?
 • Müşteri-Kuruluş İlişkileri
 • Fonksiyon Ve Bölümler Arasında Yaşanan Problemler
 • Çözüm Aracı Olarak “Süreç Yönetimi”
 • Toplam Kalite Yönetimi EFQM Modeli ve IS9000:2008’in Süreçlere Bakış Açısı
 • Süreçlerin Belirlenmesi
 • İş Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetim Süreçleri
 • Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması)
 • Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi
 • Süreçlerin İlişkilendirilmesi
 • Süreç Hiyerarşisi
 • Süreç Haritalarının Çizilmesi
 • Süreç Yöneticilerinin Atanması ve Katılımcılar
 • Süreç Girdi, Çıktı ve Sorumlularının Belirlenmesi
 • Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
 • Süreç İzlenmesi, Ölçülmesi, Metotları ve Analizleri
 • Mevcut Süreçlerin İyileştirilmesi
 • Uygulama Çalışmaları

Süreçlerle Yönetim  Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, faaliyetlerin ilişkili olarak gruplandırılarak süreçlerin belirlenmesi yoluyla sürece dayalı yönetimin temel aşamalarını, tanımları ve süreç hedefleri ile şirket hedefleri arasında paralellik sağlanması, süreçlerin performanslarının ölçülmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmeler aracılığıyla çalışma bütünlüğü ve organizasyonun oluşturulmasının sağlanması hususlarında planlama ve uygulamaları detaylı olarak aktarmayı amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, diğer çalışanlar ve Kişisel Gelişimine katkıda bulunmak isteyenler

Eğitim Yöntemi:

Örneklerle anlatım, Süreç Oluşturma Tekniklerinin uygulanması, ekip çalışmaları, tartışma ve katılımcı sunumları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Toplam Kalite Yönetimi bağlamında süreçlerin ne şekilde oluşturulacağı
 • Yeni Süreç Tasarım tekniklerinin uygulamalı olarak öğrenilmesi
 • Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin nasıl yönetileceği
 • Süreç Yol Haritalarının oluşturulması
 • Mevcut faaliyetlerin Süreçler olarak geliştirilmesi ve İş İyileştirilmesine ilişkin Uygulama Çalışmaları

Eğitim İçeriği

 • Çözüm Aracı Olarak “Süreç Yönetimi”
 • Toplam Kalite Yönetimi: EFQM Modeli ve ISO 9001:2008’in Süreçlere Bakış Açısı
 • Süreçlerin Belirlenmesi: İş Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetim Süreçleri
 • Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması)
 • Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi
 • Süreçlerin İlişkilendirilmesi ve Süreç Hiyerarşisi
 • Süreç Haritalarının Çizilmesi
 • Süreç Yöneticilerinin Atanması ve Katılımcılar
 • Süreç Girdi, Çıktı ve Sorumlularının Belirlenmesi
 • Kritik Süreçlerin Belirlenmesi: Süreç İzlenmesi, Ölçülmesi, Metotları ve Analizleri
 • Mevcut Süreçlerin İyileştirilmesi
 • Uygulama Çalışmaları

Süre: 2 gün, 14 saat

Süreç İyileştirme Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Süreç, bir girdiye değer katarak ürün, hizmet, sonuç veya çıktı ortaya koyan faaliyetlerin bütünüdür.

Bu eğitimdeki amaç, şirketin stratejileri ve vizyonu ile uyumlu bir şekilde süreçlerin nasıl tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi gerektiği ile ilgili bilimsel olarak doğrulanmış uygulanabilir pratik bilgiler aktarmaktır.

Ayrıca süreç faaliyetlerinin ve burada görevli çalışanların etkin bir şekilde yönetimi ile ilgili pratik tavsiyelerde bulunmak ve bu konuda örnek uygulamalar yapmak, eğitimin diğer amaçlarını oluşturmaktadır.

Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Standart teorilerin açıklanarak aktarılması, Uygulamalı grup çalışmaları ve vaka analizleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Şirketin stratejileri ve vizyonu ile uyumlu bir şekilde süreçlerin nasıl tanımlanması, kategorize edilmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi dair uygulanabilir pratik bilgiler
 • Sürece ve şirkete yüksek katma değerler sağlayabilecek iyileştirme teknikleri ve süreç yönetimi

Eğitim İçeriği

 • Süreç nedir
 • Süreçlerin Saptanması ve Kategorizasyonu
 • Süreç Yönetiminde Unsurlar ve Kavramlar
 • Süreçlerin oluşturulması ve Sisteme Entegrasyonu
 • Mevcut süreçler ve Süreçlerin organizasyonu
 • Süreç Hedeflerinin ve Hedeflerle Yönetim
 • Hedef Performans Kriterleri
 • Süreçlerin Analizi
 • Sürekli İyileştirme: Kai-Zen Yaklaşımı
 • Ekip/Takım çalışması ve Karar Verme Yöntemleri
 • Süreç İyileştirmede İstatistik
 • Klasik Anlayıştan Süreç Yönetimi Kültürüne
 • Süreç İyileştirme Değerlendirmeleri

Süre: 2 gün, 14 saat

Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, Proje yönetiminin tüm bilgi alanlarının, başlatma, planlama, izleme-kontrol, yönetim ve tamamlama süreçlerinde nasıl uygulandığını, ayrıca katılımcılara yetkinlik, bilgi donanımı ve sahip olunması gereken beceriler ve özellikler yönünden bilmesi ve uygulaması zorunlu hususları aktarmayı ve gerekli bilinçlenmeyi sağlayan tekniklerin ve yöntemlerin kavranması ve içselleştirilmesini yoluyla Proje Yönetimi Dünyası’na adım atmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Diğer Beyaz Yaka Çalışanlar ve girişimci adayları

Eğitim Yöntemi

Anlatım ve tartışma, Uygulamalı grup çalışmaları, Analiz yöntemleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Proje Yönetimi Standartları
 • Proje Planının nasıl yapıldığı
 • Proje Uygulamasının püf noktaları
 • Proje oluşturma teknikleri

Eğitim İçeriği

 • Giriş
 • Proje Yönetiminde Standartlar
 • Temel Kavramlar
 • Projelerin organizasyonu
 • Projelerin Oluşumu / Teklif ve Onay
 • Projeyi Başlatma Süreci
 • Projeyi Planlama Süreci
 • Proje Tanımlama Dokümanı (PDD)
 • İş Ayrışım Yapısı – Work Breakdown Structure (WBS)
 • Proje Zaman ve Kaynak Yönetimi
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Proje Kalite Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Proje Planının Tamamlanması
 • Proje Uygulaması
 • Proje Kontrolü
 • Proje Kapanışı Süreci
 • Faydalı Bilgiler ve Referanslar
 • Değerlendirme

Süre: 2 gün, 14 saat

Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

Eğitimin Amacı

Proje Döngüsü Yönetimi herhangi bir fikrin nasıl bir proje fikrine dönüştürülebileceği, hedef, risk ve faaliyetlerini şeffaf ve analitik bir şekilde özetleyen, “Mantıksal çerçeve yaklaşımı” temeline dayanan, yöntem ve sistematik bütünüdür. Eğitim, analiz ve planlama evrelerinden oluşarak proje sürecinin sağlıklı ve gerçekçi kurgulanmasına yardımcı olmayı ve katılımcılara hangi alanda olursa olsun bir projeyi başından sonuna değin koordine ve yönetme bilgisini ve becerilerini kazanmalarını amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Diğer Beyaz Yaka Çalışanlar ve girişimci adayları

Eğitim Yöntemi

Anlatım ve tartışma, Uygulamalı grup çalışmaları, Analiz yöntemleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Proje Tanımlama Dokümanı’nın ne olduğu ve nasıl oluşturulduğu
 • Proje Kalite ve Risk Yönetiminin ne olduğu
 • Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Yönetiminin püf noktaları
 • Planlamada Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının nasıl oluşturulduğu
 • Durum Analizi ve Mantıksal Çerçeve Matrisinin ne anlama geldiği ve içeriği
 • Risk Analizi teknikleri

Eğitim İçeriği

 • Proje Yönetiminde Standartlar
 • Temel Kavramlar
 • Projelerin organizasyonu
 • Projelerin Oluşumu / Teklif ve Onay
 • Projeyi Başlatma Süreci ve Projeyi Planlama Süreci
 • Proje Tanımlama Dokümanı (PDD)
 • İş Ayrışım Yapısı – Work Breakdown Structure (WBS)
 • Proje Zaman ve Kaynak Yönetimi
 • Proje Maliyet Yönetimi, Proje Kalite Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Proje Planının Tamamlanması
 • Proje Uygulaması
  • Proje Kontrolü
  • Proje Kapanışı Süreci
 • Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Yönetimi
 • Uygulama
 • Planlamada Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • Durum Analizi (Sorun Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi ve Paydaş Analizi), Mantıksal Çerçeve Matrisi,
 • Durum Analizinden Mantıksal Çerçeve Matrisine Geçiş,
 • Dikey Mantık (Genel Hedef, Proje Amacı, Sonuçlar, Faaliyetler Arasındaki İlişki), Mantıksal Çerçeve Matrisinde Ön Koşul ve Varsayımlar,
 • Risk Analizi,
 • Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları

Süre: 3 gün, 21 saat

EFQM: Mükemmellik Modeli Eğitimi

Eğitimin Amacı

Özdeğerlendirme çalışmalarını başlatmayı veya Ulusal Kalite Ödülü/Avrupa Kalite Ödülü süreçlerinde yer almayı planlayan kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarına EFQM Mükemmellik Model’inin Özdeğerlendirme amacıyla nasıl kullanılacağı, farklı Özdeğerlendirme yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları, Özdeğerlendirme sonuçlarının kullanımı, Özdeğerlendirme sonuçlarının faaliyet planlarına dönüştürülmesi, stratejik plan-Özdeğerlendirme ilişkisi konularında bilgi vermek.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Uygulamalı grup çalışmaları ve vaka analizleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Özdeğerlendirme çalışmaları
 • Temel Kavramlar, Model Kriterleri ve RADAR Alıştırmaları
 • Mükemmellik Aşamaları
 • Geri besleme raporu

Eğitim İçeriği

 • Mükemmelliğin Temel Kavramları
 • Model Kriterlerinin Tanıtımı
 • Özdeğerlendirme
 • RADAR-Değerlendirme ve Yönetim Aracı
 • Temel Kavramlar, Model Kriterleri ve RADAR Alıştırmaları
 • Model Girdi-Çıktı Alt Kriter Uygulama Örneklerini Değerlendirme ve Raporlama
 • Mükemmellik Aşamaları
 • Ödül Değerlendirme Süreci
 • Giriş
 • Mükemmelliğin Temel Kavramları
 • Model Kriterlerinin Tanıtımı
 • RADAR-Değerlendirme ve Yönetim Aracı
 • Temel Kavramlar, Model Kriterleri ve RADAR kullanımı
 • Geri besleme raporu
 • Değerlendirme

Süre: 2 gün, 14 saat

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bu eğitim, Toplam Kalite Yönetimi mantığının yerleşmesine, çalışanların her alanda daha bilinçli hareket etmesine ve şirket içindeki verimliliği ve etkinliği artmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm Yöneticiler, Yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Bireysel ve grup çalışmaları, vaka analizleri, problem senaryoları oluşturmak ve çözüm uygulamaları

Eğitimden elde edilecek yararlar:

 • Toplam Kalite Yönetimi mantığını öğrenmek
 • Toplam Kalite Yönetiminin faydalarını içselleştirip daha bilinçli olarak hareket etme imkânı
 • Savurganlıkları önleme ve maliyetleri düşürme konusunda bilinçlenme
 • Verimliliği arttırma ve işlem zamanlarını kısaltma
 • Kaliteyi arttırma, sürekli iyileştirme ve gelişme felsefesi

Eğitim İçeriği

 • Kalite Nedir?
 • Ürün ve Hizmet Kalitesi Arasındaki Farklar Nelerdir?
 • Kaliteyi arttırma, Sürekli iyileştirme ve gelişme.
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Tanıtımı
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Şirkete ve Çalışanlara Faydaları
 • Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ile ISO 9001 arasında ilişki
 • TKY Sistemin İşlemesinde ve Sürekli İyileştirilmesinde Kime Ne Sorumluluklar Düşmektedir?
 • Savurganlıkları önleme ve maliyetleri düşürme için kime ne sorumluluklar düşer?
 • TKY anlayışında İşlem zamanlarını kısaltma yöntemleri
 • ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sisteminin Temel Şartları Nelerdir? Bunların Amaçları Nelerdir?
 • Proses Performans Hedefleri Ve Kalite Hedefleri Nedir? Ve Neden Önemlidir? Nasıl Ölçülmelidir?
 • ISO 9001 Konusunda Şirket İçi Bilinci Artırma Yöntemleri Nelerdir?
 • Değerlendirme Çalışmaları

Süre: 2 gün, 14 saat

5S Eğitimi – İşletmelerde Düzen, Kayıp Ve İsraf Yönetimi

Eğitimin Amacı

5S şirketlerde işletmesel açıdan gerek üretim gerekse ofis alanlarını ve hatta bir şirketin kendi şirket sahası dışında yaptığı işlerde tertip ve düzenin sağlanması, bu sayede daha rahat ve düzenli çalışma ortamlarının sağlanması, görsel iyileştirmemin yanında çalışanların isteklendirilmesi, israfın önce azaltılması ve süreç içinde önlenmesi, alan kullanım maliyetlerinin azaltılması, iş güvenliği, çalışanların öz disiplinlerinin geliştirilmesi ve şirket itibarı açısından üst düzey kaliteye erişmek ve sebat içinde sürdürmek için kullanılan en önemli uygulamalardandır.

5S, beş adımdan oluşan ve hedefi yaşam/çalışma sahalarının organizasyonu ve buralarda eşgüdümün yapılandırılması vasıtasıyla düzenin sağlanması ve fire ile müsrifliğin eliminasyonu için, basit ve yalın yönetim-üretim üzerinden yapılandırma faaliyetlerinin süreç olarak uygulanmasında kullanılan bir metotlar bileşkesidir. 5S’in merkezinde temiz, sağlıklı ve güvenli ortamların sürekliliği ve bunların geliştirilmesi prensibi yer alır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi:

Karşılaştırmalı Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve gerçek-görüntülü vaka analizleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Çalışma ortamına sağladığı yüksek tam zamanında performans desteği
 • İş güvenliğine dayalı kaliteli yönetim ve üretim verimliliği
 • Çalışan moral-motivasyonuna sağladığı katkılar
 • Düzenli çalışma felsefesi sağlama ve geliştirme
 • Zaman Yönetiminin etkinliğinde artış
 • İyileşen müşteri ilişkileri
 • İç disiplin ve sebatı geliştirmesi
 • Yaşamın tüm alanlarında etkin olacak kişisel gelişim ve tarzın tesisi

Eğitim İçeriği

 • Tarihçe ve Kavramsal Yaklaşımlar
 • Neden 5S? Bazı İşyerleri Neden 5S’i gereksiz görürler? 5S’i Tersten Okuma Mantığı
 • 5S ‘in negatif ve zor yanları
 • 5S ‘in yararları ve pozitif yanları
 • 5S’in Konfor Metodolojisi
 • 5S’in aşamaları ve görselleştirilmiş kıyaslamalı açılımı
 • Aşamaların Uygulama Yöntemleri
 • 5S Yönetimi için Alt ve Üst Yapılaşma Standartları
 • Yalın Üretimden Kaizen’e 5S Bağlantısı
 • SEIRI (Ayıklama – Sınıflandırma), SEITON (Düzenleme- Yerleştirme), SEISO (Temizlik), SEIKETSU (Standartlaştırma) ve SHITSUKE (Eğitim- Disiplin)
 • 3MU: Muri, Muda ve Mura: Aşırılık – İsraf/Atık, Düzensizlik/Eşitsizlik
 • 3MU Kontrol Listeleri ve 11 Nokta
 • 7 MUDA: 7 Gereksizliğin Eliminasyonu
 • 5S Uygulama Süreci: 6 Önemli Aşama
 • 5S’in Standart ve Prosedürler üzerinden Kurumsallaştırılması
 • Örneklerle Dokümantasyon Oluşturma
 • 5S Aşamaları ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Uygulamada Dikkat Edilecek Durumlar, Problemler ve Çözümleri
 • 5S Kültürünü Oluşturma ve Yayma
 • Duyularla Kontrol
 • Denetim Standartları
 • Değerlendirmeler

Süre: 2 gün, 14 saat

Kai-Zen: Modelleme Üzerinden Yönetim ve Potansiyeli Keşfetmek

Eğitimin Amacı

Kalite odaklı çalışma ve inovatif bakış açısının her geçen gün daha sıklıkla öne çıkması, çalışanlarda var olan Liderlik potansiyelinin ortaya çıkarılmasını ve fonksiyonel hale dönüştürülmesini zorunlu kılmaktadır. Kai-Zen; Sürekli İyileştirme yaklaşımı, gerek insandaki pasif oluşturucu ve yapıcı gücü gerekse yönetime ilişkin özgün modelleri sürekli ve iyileştirme ile ele alarak aşamalı şekilde geliştirmeyi hedefler. Kai-Zen’e göre, “her geçen gün, bir önceki günden daha iyi olması için sürekli çaba sarf edilmelidir”. Verimlilik ve gelişme için çalışanlar ile şirketlerin metodolojik olarak, özellikle yöntemselliğe dayalı yönetim açısından üzerinde önemle durması gereken konudur.

Bu eğitim, Toplam Kalite Yönetiminin en temel faaliyeti olan süreç, ürün, hizmet gibi en temel faaliyetlerde Sürekli İyileştirme ve Gelişmeyi amaçlayan Toyota şirketi ile özdeşleştirilen Japon yaklaşımını incelemek ve buna ilişkin kavramlarını tanıtmak ve içselleştirilmesi için uygulamaların nasıl şekillendirilmesi gerektiğini grup çalışmaları ile katılımcılara kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Kalite bölümü çalışanları ve tüm çalışanlar

Eğitim İçeriği

 • Kavramlar, Tarihsel Arka Plan ve Günümüz
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Bilinçlenme
 • Toyota’dan Hareketle;
  • Sebat ve İçselleştirme
  • Toyota Yolu: Çalışma Modelinin Esnekliği
  • Liderliğin Analizi: Yalın Liderlik-Yalnız Liderlik
  • Liderlikte Alt Hiyerarşi ile Ödüllendirme: Çelişkinin Verimliliği
  • Akıllı Otomasyon (Jidoka)
  • Satın Almada Risk Dersi: Pratik Örnekleme
  • Nezaket – Saygı – Şahsi Deneyimlerim
 • Mottonun Pratiği
 • Kai-Zen, Felsefe’den Modellemeye Dönüşüm: Gembalar
  • Genchi Genbutsu: Git ve Yerinde Gör
 • Kanban Uygulamaları:
 • 3 Mu: Atık, Güç ve Uyumsuzluk
 • Kaizen’de kategorilerin önemi: Yönetim, Grup ve Birey
 • Denetleme Oyunu: İletişim Esprisi
 • Tasarruf ve Düzen
 • Sorun çözme yöntemleri: Problemlerle Yüzleşme ve Küçümsememe ile Değişebilen Yöntemler ve Problem Çözüm Alıştırmaları
 • İnovasyon ve Sürekli İyileştirme Kıyaslaması: Gerekli mi Sorusu?
 • İşe-Çalışmaya Dair Yeni Bir Fikir
 • KAI-ZEN Türleri ve 10/12 Adım – Bir Disiplin Oyunu: Egonun Sınanması
 • Potansiyel Farkındalığı: Her Bireyin Güçlü Yanlarına Yönelmek
 • Akıl Oyunları
 • Birleşik Alternatif: EFQM Mükemmellik Modellemeleri
 • EFQM ve Kai-Zen: Örneklerle; Bilimsellik mi, Yalın Modelleme mi?
 • Performans ve Ölçüm Yöntemleri
 • Kalite Sistem Oyunları ve Değerlendirme

Süre: 2 gün, 14 saat

Kalite ve Yönetim Geliştirme Araçları Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kalite ve yönetim geliştirme sürecinde kullanılabilecek araçların sayısı oldukça fazladır. Bu eğitimdeki amaç, şirketin stratejileri ve vizyonu ile uyumlu bir şekilde söz konusu araçların neler olduğu ve ne şekilde kullanılacağı ile bunların kullanımına dair uygulanabilir pratik bilgiler aktarmaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve vaka analizleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Ekip kurma
 • Toplantı esasları
 • Veri Toplama
 • Gruplandırma
 • Düzeltici Aksiyonlar

Eğitim İçeriği

 • 7 KALİTE ARACI (7K)
 • Akış Diyagramı
 • Sebep-Sonuç Diyagramı
 • Histogram
 • Veri Toplama (Çetele Diyagramı)
 • Pareto Analizi
 • Kontrol Kartları
 • Dağılım Diyagramları
 • 7 YÖNETİM ARACI (7Y)
 • Afinite Diyagramı
 • İlişkiler Diyagramı
 • Ağaç Diyagramı
 • Proses Karar Diyagramı
 • Matris Diyagramı
 • Matris-Veri Analizi
 • Ok Diyagramı

Süre: 2 gün, 14 saat

Maliyet Odaklı Sürekli İyileştirme Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitimdeki temel amaç, sürdürülebilir maliyet odaklı iyileştirmeye yönelik bir şirket kültürü oluşturmaya katkı sağlamak ve operasyonel maliyet iyileştirme yapmaya yönelik teknikler hakkında (sürekli iyileştirme, kalite çemberleri, problem çözme ve karar verme yöntemleri) derinlemesine bilgiler vermektir. Ayrıca, eğitim içerisinde yapılacak örnek uygulama çalışmaları ile katılımcıların aldıkları bilgileri tecrübe etmelerini sağlamak eğitimin diğer bir amacıdır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İlgili Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve vaka analizleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Sürdürülebilir maliyet odaklı iyileştirme mantığı konusunda bilinç düzeyinin arttırılması
 • Sürekli iyileştirme kavramı, prensipleri ve yöntemleri hakkında teknik bilgiler
 • Kalite çemberi oluşturma, organize etme, yönetme ve takibini yapma yöntemlerini öğrenme
 • Mevcut ve olası problem çözme tekniklerini öğrenme
 • Sürdürülebilir maliyet odaklı sürekli iyileştirme kültürü oluşturmak

Eğitim İçeriği

 • Sürekli iyileştirme (KAIZEN) mantığı
 • Maliyet odaklı sürekli iyileştirme
 • Sürekli iyileştirmenin paydaşlara yararları
 • Sürekli iyileştirmenin temel prensipleri
 • Sürekli iyileştirme işleyişi
 • Sürekli iyileştirmede proje yaklaşımı
 • Sürekli iyileştirme ve kalite ilişkisi
 • Kalite çemberleri (iyileştirme takımları) ile sürekli iyileştirme
 • Kalite çemberleri nasıl oluşturulmalı?
 • İyileştirme çalışmalarının raporlanması
 • İyileştirme projelerinin takibini yapma ve süreci yönetme
 • Problem ve Yapı
 • Problemleri teşhis etmek
 • Sistematik problem çözmenin aşamaları
 • Problem çözme teknikleri
  • Pareto diyagramı
  • Histogram
  • Sebep – sonuç diyagramı,
  • Beyin fırtınası ve nominal grup tekniği
  • Kontrol Listeleri,
  • Kontrol Kartları
 • Problem çözme tekniklerinin kullanılmasında dikkat etmemiz gerekenler
 • Problem yorumlanması ve çeşitlilik
 • Kalite çemberlerinde karar alma yöntemleri
 • Takım çalışmalarında hızlı ve etkin karar almak
 • Kalite çemberlerinde görev paylaşımı

Süre: 2 gün, 14 saat

Hata Kültürü ve Öğrenme Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Risk ve bilinmeyene karşı oluşturulan içgüdüsel korku direkt olarak hata yapma korkusuna dönüşüyor ve fikirler, düşünceler, yaratıcı söylemler kursaklarda kalıyor. Bu korku kültürünü, bu risksiz ve arınık iş özlemini bir kenara bırakıp ciddi anlamda değişime odaklanan işletmeler ise kendi içlerinde iletişim kanallarını güçlendirip, proje grupları, stratejik iş birimleri adı altında küçük ve yatay hiyerarşide birimler ile inovatif yaklaşımın önünü açıyorlar. Eğitim, belirli hata ve tolerans limitleri dâhilinde işletmesel ekiplerin-birimlerin önlerini açmaları halinde olumlu öğrenme ve işletmede inovatif düşünceyi, yaratıcılığı ve iletişimden doğan sinerjiyi nasıl serbest bıraktığını ve gelişime fırsat tanıdığını ortaya koymayı ve hata kültürünün dönüştürücülüğünü katılımcılara aktarmayı hedeflemektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve vaka analizleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Hataların Öğreticiliği
 • Bir Yönetim Stratejisi: Hata ve Geri Plana İtilme
 • Ağ Yönetimi Bağlamında Hata Yönetimi: Saptamaların Problematiği
 • Hatalar ve Risk Yönetimi
 • Her hata, hatasızlığa götüren bir adım olmalıdır!
 • Önleyiciliğe Bilinçlenme ve Çözüm Bilgisinin Yaygınlaştırılması
 • İyileştirme ve İş-Çalışma Kalitesinde Hata Kültürünün Önemi

Eğitim İçeriği

 • Yönetim Anlayışında Hata Kültürü: En büyük hata, ne hata yaptığını sorgulamaktır
 • Hataların Öğreticiliği
 • İlerlemenin ve Gelişimin Bedeli: Hata ve Hata Analizi
 • Hataların Kabul Edilmesi Süreci: Hiçbir şey mükemmel değildir ve bu sizi de kapsar!
 • Hatalar öğrenmekte Sebat ve Israrcılık
 • Hatanın Metodolojisi: Neyi atlıyoruz?
 • Bir Yönetim Stratejisi: Hata ve Geri Plana İtilme
 • Ağ Yönetimi Bağlamında Hata Yönetimi: Saptamaların Problematiği
 • Çözümleme Çıkartımları ve Analog olarak Hata Matriksi
 • Hata Takibinden Ayar-Performans ve Güvenlik Yönetimine
 • Hatalar ve Risk Yönetimi
 • Her hata, hatasızlığa götüren bir adım olmalıdır!
 • Önleyiciliğe Bilinçlenme ve Çözüm Bilgisinin Yaygınlaştırılması
 • İyileştirme ve İş-Çalışma Kalitesinde Hata Kültürünün Önemi
 • Grup Çalışmaları ve Değerlendirmeler

Süre: 1 gün, 7 saat

Yalın Üretim ve İsrafın Bertarafı Eğitimi

Eğitimin Amacı

Yalın Düşünce’nin amacı, yalın bir üretim sistemine, yalın bir şirkete, yalın bir değer zincirine ulaşmaktır. Bu eğitimin temel amacı, değerin, ilk hammaddeden başlayarak üretim süreci boyunca kesintisiz ve hızlıca nihai müşteriye ulaştırılmasına yönelik sektöre uygun pratik bilgiler aktarmaktır. İsraf ve değerin ayırt edilebilmesi, akış süresinin öneminin anlaşılması eğitimin hedeflerindendir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve vaka analizleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Üretimde değer ile israfı ayırt edebilmeyi
 • Yalın değer akışının temel özelliklerini, üretimde değeri arttırmanın, israfı yok etmenin modern yöntemlerini
 • Yalın üretim uygulama becerisini geliştirme

Eğitim İçeriği

 • Yalın Kavramına Yaklaşımlar
 • Yalın Üretim ve Başlıca Prensipler
 • Değer ve Değer Akışı nedir?
 • Üretimde oluşabilen temel israflar nelerdir?
 • İsrafların Nedenleri nelerdir?
 • Yalın Yönetim Modelinin Unsurları
 • Diğer Sistem Yaklaşımları ile İlintisi
 • Yalın Üretim Teknikleri
  • DOE – Deney Tasarımı
  • TPM – Toplam Üretken Bakım
  • KANBAN
  • POKA YOKE
  • TEK PARÇA AKIŞI
  • SHOJINKA
  • JIDOKA – Otonomasyon
  • 5S – Düzen, Temizlik ve Çalışma Disiplini
  • SMED – Bir Dakikada Kalıp Değiştirme
  • JIT – Tam Zamanında Üretim
 • Yalın Üretim Sisteminin Aşamaları ve Uygulama Süreci
  • Değer, Değer Akışı ve İsraf
  • Malzeme ve Bilgi Akışı
 • Değer Akışı Haritalandırma
  • Temel İsraf Alanları
  • Tempo, Çevrim Süresi, Akış Süresi
  • Çekme Sistemi
  • Mevcut Durum Haritası Oluşturma
  • Gelecek Durum Haritası Oluşturma
 • Değer Akış Yönetimi
 • Kanban Uygulamaları
 • Oluşturulan yalın üretim sisteminin performansı nasıl ölçmeliyiz?
 • Yalın üretimde kurum içi organizasyon yapısı nasıl olmalıdır?
 • Farklı üretim sektörlerinden uygulama örnekleri
 • Yalın üretim kurulum süreci ile ilgili örnek uygulama

Süre: 2 gün, 14 saat

İş ve Zaman Etüdü Eğitimi

Eğitimin Amacı

İş ve Zaman Etüdü üretimde süreçlerin araştırılması sonucu mevcut durumu saptamak ve bu sayede performansı arttırmaktır. Bu eğitimin temel amacı, işgücünün ve donanımların verimliliğini optimize etmek, üretim planlaması ve denetleme açısından standartların oluşturulmasında kullanışlı olan iş etüdü tekniklerini katılımcılara aktarmaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve vaka analizleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • İş Etüdü’nün temel teknikleri olan Metot Etüdü ve Zaman Ölçümü teknikleri
 • İş ve zaman etüdünü uygulayarak, üretim süreçlerini geliştirebilecek güncel bilgiler elde etmek
 • Çalışma hayatlarında edindikleri deneyimleri, İş etüdü ve Zaman Ölçümü temel bilgileriyle geliştirebilmek

Eğitim İçeriği

 • Verimlilik artırmaya yönelik açılımlar
 • İş etüdü ve metot etüdü
 • İş Etüdünün kapsamı
 • Temel süreçler
 • Örneklerle İş akışları ve iş ölçümü
 • Zaman etüdü ve kullanılan yöntemler
 • Değerlendirici çalışmalar

Süre: 2 gün, 14 saat

Üretim Planlaması ve Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitimin Amacı, üretim planlama sistemi kurmak için nelere dikkat etmemiz gerektiği, eksiksiz, zamanında ve hedeflenen maliyette ve alıcıya zamanında erişimde üretimimizi gerçekleştirmeyi sağlayan planı nasıl oluşturacağımızı göstermektir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Örneklerle kuramsal aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve vaka analizleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Şirketin kapasitesine ve imkânlarına uygun üretim planları hazırlamanın yöntemlerini öğrenmek
 • Beklenmeyen durumlar ve oluşan sapmalar karşısında nasıl hareket edilmesi gerektiği
 • Katılımcılar, planların sorunsuz bir şekilde uygulamaya geçirilmesi amacıyla birimler arası kurulacak ilişkilerde etkili iletişim ile ilgili temel ve pratik bilgiler

Eğitim İçeriği

 • Toplam üretim planlamasında kullanılan yöntemlerin basitleştirilmesi
 • Üretim planın uygulanmasında üretim dışı fonksiyonların (bilgi akışı, malzeme akışı) etkisi
 • Üretim planlama stratejileri
 • Fason işlemlerin planlaması ve kontrolü
 • 5N 1K
 • İş programı yapma ve uygulama
 • Üretim Denetim Stilleri
 • Üretim Denetim Süreçleri ve ilgili fonksiyonlar
 • Ürün bazlı planların hazırlanması ve denetleme sistemlerinin geliştirilmesi
 • Planların etkin bir şekilde uygulanması
 • Birimler arası ilişkilerde olası insan davranışları
 • Değerlendirme

Süre: 2 gün, 14 saat

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Ürün yaşam döngüsü, bir ürün fikri doğduğu an başlar ve o ürün piyasadan kalkıncaya, kadar devam eder; yani bütün geliştirim, işletim ve bakım faaliyetlerini içerir. Bir geliştirim projesinin ürünleri zamanında teslim edilmeli ve amacına uygun olmalıdır. Geliştirim faaliyetleri sistemli bir şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Eğitim, ürüne ilişkin bir ‘yaşam döngüsü modeli’ üzerinden tüm ilgili faaliyetleri aşamalar şeklinde yapılandırarak, bu aşamalarda yönetişim zihniyeti modellemeleriyle neler yapılması gerektiğini ve bunun kalite açısından getirdiği yararları uygulamalı olarak aktarmayı amaçlar.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve örneklemeli tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Bölümler-arası lider olarak Ürün Yöneticisi-Ürün Yöneticisinin sorumlulukları ve çalışma şekilleri
 • Analizin Değeri ve Önemi
 • Değer önerisi oluşturmak
 • Ürünün planlanması ve geliştirilmesi
 • Ürünün yönetilmesi ve ürün karması stratejileri
 • Stratejik ürün evrim planı
 • Üretim-pazarlama ilişkisi

Eğitim İçeriği

 • Ürün Yönetimi: Tarihçe ve Kavram
  • Ürün Yönetimi Anlayışı
  • Yeni Ürün Kavramı
 • Yeni Ürün Üretmenin Nedenleri
 • Kaynak kullanımı
 • Pazar stratejisi
 • Büyüme isteği
 • Ürünün modasının geçmesi
 • Rekabet
 • Teknolojik gelişmeler
 • Geliştirim Projesinin Çok Yönlülüğü
 • Analizin Değeri ve Önemi
 • Ürün Geliştirmeye Yönelik Analizler
 • Sektör Analizleri
 • Tüketici Analizleri
 • Rakip Ve İç Analiz
  • Bölümler-arası lider olarak Ürün Yöneticisi-Ürün Yöneticisinin sorumlulukları ve çalışma şekilleri
  • Etkin ürün yönetimi bağlamında pazarlama kavramları
  • Müşteri ihtiyaçlarını anlamak
  • Değer önerisi oluşturmak
  • Ürünün planlanması ve geliştirilmesi
  • Ürünün yönetilmesi ve ürün karması stratejileri
  • Ürün ve rekabet analizi teknikleri
  • Yönetişim ve Stratejik Öncelleme: Kalite Sistematiği
 • Ürün yaşam döngüsü ve Stratejik ürün evrim planı
 • Ürün Yaşam Evreleri
 • Ürün Yaşam Evresi Pazarlama Kararları Almada Nasıl Kullanılmalıdır?
 • Yaşam Evresinde Aşamalar
 • Ürün Hakkındaki Gerçeklerin Sıralanması ve Ürün Özgeçmişi
 • Ürünün Güncel Durumu
 • Doygunluk ve Rekabetin Dönüşümü: Etik Sorun
  • Ürün ekosisteminin analizi, Ürünün ait olduğu veya olabileceği alanların geliştirilmesi
  • Ürün grupları arasında vizyon, kabiliyet, geliştirilme kalitesi ve yaşanan sorunlar açısından karşılaştırma teknikleri
  • Markalar ve marka stratejileri

Süre: 2 gün, 14 saat

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı

ISO 9001, standart ve prosedürler vasıtasıyla hem dokümantasyon yönetimine dayalı, işletmedeki tüm paydaşları kapsayacak şekilde sürekli iyileştirme bilincine vardırılan çalışanların, önceki bilinç düzeylerinin artırılması, işletmelerdeki problemlerin çözümüne ve kalitenin (ürün, hizmet, yönetim) artmasını sağlayarak sistemin işlemesini istikrarlı hale getirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu Eğitimin Amacı, çalışanların ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi konusunda bilgilendirilmeleri hedefiyle bilinç düzeylerini ve farkındalıklarını artırmaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm Yöneticiler, Yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Teorik standart aktarımı, Bireysel ve grup çalışmaları, vaka analizleri, problem senaryoları oluşturmak ve çözüm uygulamaları

Eğitimden elde edilecek yararlar:

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi konusunda bilinçlenme ve farkındalık düzeyinin artırılması
 • Dokümantasyon yönetim sistemi kurulumu ve kontrolü
 • Bilinçli iş uygulamaları

Eğitim İçeriği

 • ISO 9001’e genel bakış
 • Kaliteyi tanımlamak
 • Kalite yönetim sistem standartlarının gelişimi
 • ISO 9000:2015 serilerinin yapısı
 • ISO 9001:2015 maddelerinin tartışılması
 • Dokümantasyonun önemi
 • ISO 9001:2015 gereklilikleri ve felsefesi
 • Kalite sisteminin yapısı
 • Kalite sistemi için sorumlulukların tanımlanması
 • Mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi ve gerekli yeni teknikler
 • Kalite faaliyetlerinin dokümante edilmesi ve neden dokümantasyon önemlidir? (Talimatlar, politika ve prosedürler)
 • Kalite yönetimim sisteminin uygulanması ve belgelendirmeye hazırlık
 • Kalite yönetim sisteminin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
 • Tetkik planlaması ve hedefleri tespit etmek
 • Tetkikin gerçekleştirilmesi
 • Tetkikte insan faktörü
 • Bulguların raporlanması ve uygunsuzluklar
 • Değerlendirme

Süre: 2 gün, 14 saat

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, Uluslararası düzeyde kabul gören bir standart olan ISO 14001, etkili bir Çevresel yönetim Sistemi’nin (ÇYS) nasıl uygulanabileceğini belirleyerek katılımcılara aktarmayı hedefler. Bu standart, kârlılığı korumakla çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması arasındaki hassas dengeyi korumak için tasarlanmıştır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm Yöneticiler, Yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Teorik standart aktarımı, Bireysel ve grup çalışmaları, vaka analizleri, problem senaryoları oluşturmak ve çözüm uygulamaları

Eğitimden elde edilecek yararlar:

 • ISO 14001 konusunda bilinçlenme ve farkındalık düzeyinin artırılması
 • Dokümantasyon yönetim sistemi kurulumu ve kontrolü
 • Bilinçli iş uygulamaları

Eğitim İçeriği

 • TS-EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
 • TS-EN ISO 14001 Standardının Tanıtımı
 • Tetkik Çeşitleri
 • Tetkikin Faydalan
 • Tetkikin Yönetimi
 • Tetkikin Planlanması
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

Süre: 2 gün, 14 saat

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, kuruluşunuzun tutarlı bir şekilde sağlık ve güvenlik risklerini tanımlamasına ve denetlemesine, kaza risklerini azaltmasına, yasalara uyuma yardımcı olmasına ve genel performansı artırmasına olanak sağlayan bir çerçeve sunarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik eder ve standardın nasıl uygulanabileceğini belirleyerek katılımcılara aktarmayı hedefler.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm Yöneticiler, Yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Teorik standart aktarımı, Bireysel ve grup çalışmaları, vaka analizleri, problem senaryoları oluşturmak ve çözüm uygulamaları

Eğitimden elde edilecek yararlar:

 • ISO 18001 konusunda bilinçlenme ve farkındalık düzeyinin artırılması
 • Dokümantasyon yönetim sistemi kurulumu ve kontrolü
 • Bilinçli iş uygulamaları

Eğitim İçeriği

 • Genel mevzuat bilgisi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği temel tanımlar
 • Kuruluşlar için genel risk alanları
 • Risk değerlendirme ve derecelendirme
 • İş kazası nedenlerinin analizi
 • Çevre sağlığının çalışanlar üzerindeki etkisi
 • Pratik çalışmalar

Süre: 1 gün, 7 saat

Yalın Yönetim Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitimin Amacı, yönetimde Kalite Sistemleri, Süreç Yaklaşımı, PUKÖ döngüsünün anlaşılması, Yalın Üretim İlkeleri, Kullanılan Teknikler, Uygulama alternatiflerinin ve olası sorunların çözümlerinin belirlenmesi gibi çok yönlü sonuç odaklı bilgi ve pratiklerin aktarılmasıdır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İlgili tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve örneklemeli tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
 • Yalın Üretim ve Yalın Üretim’in Temel İlkeleri
 • İlkelerin Uygulanışı – Hedeflenen Kazanımlar
 • Yalın Üretim’in Özellikleri
 • Yalın Şirket Modeli
 • Yalın Dönüşüm
 • Yalın Üretim Teknikleri
 • Standartlaştırma

Eğitim İçeriği

 • Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi
 • Sistem Yaklaşımı, Kalite Güvence Sistemi – TKY Kavramı
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
 • Akış, İş akışı, Süreç
 • Süreç Bileşenleri
 • Süreç Yaklaşımı
 • PUKÖ döngüsü
 • Yalın Üretim’in Temel İlkeleri
 • Değer, Değer Akışı ve Sürekli Akış
 • Çekme ve Mükemmellik
 • İlkelerin Uygulanışı – Hedeflenen Kazanımlar
 • Yalın Üretim’in Özellikleri
 • Yalın Şirket Modeli
 • Yalın Dönüşüm
 • Yalın Üretim Teknikleri
 • İsrafı Azaltma
 • Stratejik (Hedeflerle) Yönetim
 • PUKÖ
 • Sürekli Akış Yaratmak
 • JIT – Kanban
 • SMED
 • TPM
 • Poke-Yoke
 • Görsel Fabrika
 • İş Standartlaştırma
 • 5S
 • Ergonomi
 • Standartlaştırma

Süre: 2 gün, 14 saat

Maliyet Düşürme Yöntemleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Maliyetleri düşürmenin en etkili yolu verimliliği artırmaktır. Eğitimin Amacı, Üretim yönetiminde maliyetleri düşürme yöntemleri sayesinde verimliliği artırarak, işçi, makine, enerji, hammadde ve malzeme girdilerinin ayrıştırılmış maliyetleri ve verimlerinin hesaplama yöntemlerinin tanıtılması ve bu sayede girdilerin saptanarak iyileştirilecek süreçlerin nasıl tespit edileceği ve hangi operasyonlara tabi tutulması gerektiğini göstermektir.

Eğitime Kimler Katılmalı

İlgili tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve örneklemeli tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Problemin tanımı ve Sebep Sonuç Analizleri
 • Öncelikleri Bilmek ve Sıraya Koymak
 • Maliyet Kavramları ve Maliyeti Oluşturan Faktörler
 • Davranışsal Yöntemlerle verim arttırma
 • Yönetimde İnsan İlişkileri ve Yüksek Verim
 • Çalışanları Motive Etmek İçin Stratejiler
 • Üretken Ortam Yaratmak

Eğitim İçeriği

 • Katma Değerli ve Katma Değersiz Süreçlerin Tanımlanması
 • Problem betimleme ve Neden-Sonuç Analizleri
 • Problem Çözme Yöntemleri ve Karar Alma Prosesleri
  • Kişisel Zaman Yönetimi
  • Öncelikleri Bilmek ve Sıraya Koymak,
  • Çalışma Ortamının Düzenlenmesi (5S)
  • Zaman Verimliliği
 • Maliyet Kavramları ve Maliyeti Oluşturan Faktörler
  • Maliyet İçindeki Giderlerin Ayrıntılı Hesaplama Yöntemi
  • Direkt- Endirekt İsçilik, Enerji, Genel Giderlerin Dağıtımı
  • Başabaş Noktası Analizleri
  • Maliyet düşürme Stratejileri

Süre: 2 gün, 14 saat

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.