Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü Ve Raporlanması Eğitimi

0

Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü Ve Raporlanması Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı; finansal varlıklarının UMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına göre değerleme uygulamalarının incelenerek, gerçeğe uygun değerin kullanılması sonucu ortaya çıkan değer artış ve azalışlarının nerede raporlandığını araştırmaktır. Bu amaçla, öncelikle UMS 39 kapsamında finansal araçların sınıflandırılması, değerlemesi ve muhasebeleştirilmesine ilişkin açıklamaların detaylı bir biçimde verilmesi eğitimin ilk önceliğidir. Eğitimin bir başka amacıda, bir işletmenin (üretim, finans sektörü) finansal tablolarında finansal varlıklar hakkında kayda alma, değerleme, kayıt dışı bırakma ve açıklanacak bilgiler konusundaki ilkeleri detaylı olarak katılımcılara sunmaktır. Bu kapsamda eğitimde UMS 39 standardı ile birlikte, UFRS 9 – Finansal Araçlar UMS 32 – Finansal Araçlar: Sunum UFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklamalar standartları ele alınacaktır.

Eğitimin Hedefi Kitlesi

Bankaların Orta Kademe Yönetimi, Muhasebe, Mali Raporlama, İç Kontrol ve Uyum, Teftiş birimleri

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve problem uygulamaları ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi

2  gündür.

PROGRAM

 • UFRS Kapsamında Finansal Araçlar ve Sınıflandırılması
 • Gerçeğe Uygun Değer Kavramı ve Uygulanması
 • Gerçeğe Uygun Değeri Gelir Tablosu ile İlişkilendirilen Finansal Varlık (Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlık) Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlık Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
 • Ticari Alacaklar ve Kullandırılan Kredilerin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
 • İskonto Edilmiş Maliyet (Etkin Faiz Yöntemi) ve Uygulaması
 • Özkaynak Finansal Varlık Değer Artış Fonu ve Uygulaması
 • Finansal Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılması
 • Basit ve Etkin Faiz Kapsamında Vadeli Mevduatların Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
 • Kuponlu ve Kuponsuz Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
 • Kullanılan Kredilerde İndirgenmiş Değer Çalışması
 • Ticari Alacaklar Karşılık Çalışması
 • Türev Araçlar: Forward, Future, Swap, Opsiyon Sözleşmeleri Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
 • Finansal Riskten Korunma Muhasebesi (Hedge Accounting)
 • Finansal Araçların Finansal Tablolarda Sunumu ve Dipnot Açıklamalar
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.