OUTDOOR TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİ

ETKİN TAKIM OLMA

Dış mekan veya kapalı iç mekanlarda uygulanan “Outdoor Takım Çalışması Eğitimi” programlarında ulaşılması gereken temel hedeflerde, çalışanların yarışma içgüdüsünün harekete geçirtilerek çıktılarının kişisel ve kurum hedeflerine katkı sağlaması, birliktelik ile yaşatılan ekip anlayışının işletme aidiyetine yansıtılması, kişilerin kendilerini tanıyarak ekip içerisindeki etkinliklerinin farkındalıklarını yaratabilmeleri ve en nihayetinde de tüm bu değerlerin kurum verimliliğine yansıtılması amaçlanmaktadır.

Her tür eğitimde olduğu gibi bu tür eğitimlerde de esas alanına değerlerin başında yaşayarak öğrenme gelmektedir. Açık alanlarda düzenlenen bu tür eğitimlerde diğer bir sonuç ta kişilerin konfor alanlarının dışında farklı bir öğrenme sürecini yaşıyor olmalarıdır.

Uygulamalarda sonucunda kazanılan farkındalığın daha kalıcı olduğu kanıtlanmış programlar şirketlerdeki ‘EKİP’ olma sürecini hızlandırmaktadır.

Program süresince, normal çalışma ortamından farklı koşullarda birbirine bağımlı olma ve güvenme zorunluluğu; ekip üyelerinde saygı ve karşılıklı güven duygusu oluşturmakta ve pekiştirmekte, bu şekilde oluşan yeni duygusal platformlar; çalışanların iş yaşamlarında kurdukları ilişkilere çok farklı boyutta yansımaktadır.

Eğitim sistemleri içerisinde kabul görmüş birçok uygulamaların özellikle ekip özelliklerini geliştirme, düzen oluşturma, performans arttırma yönünde giderek kabul görmeye başlamıştır. Buradan hareketle ekip performansını belirli bir uyum içerisinde artırmak üzere yapısallaştırılan aktiviteler, deneyimli eğitimcilerin yönlendirmeleriyle uygulanmaktadır. Outdoor Eğitimler;  motivasyon,  ikna kabiliyeti, kendine güven,  saygı,  karar verme,  yaratıcılık gibi pek çok özelliğin “öğrenilebilecek” beceriler olduğunu irdeleyerek görmemizi sağlamaktadır.

Yoğun iş tempolarının yarattığı baskıyı hafifleten, ekip üyelerinin birbirini daha iyi tanımalarını kolaylaştıran, bunu gerçekleştirirken özellikle kişilerde farkındalık yaratmak üzere paylaşımlarla bezenmiş eğitsel ve motivasyonel bir sistem olan outdoor eğitimlerin tümü, İletişim, ekip çalışması, kişiler arası ilişki geliştirme, yaratıcılık ve çözüm odaklılık gibi başlıklar motivasyonel yöntemlerle;  kurumsal firmaların ihtiyacına göre düzenlenmekte, eğitimde süreklilik kavramı ön planda tutularak kalıcı değerler yaratması amaçlanmaktadır.

Genel olarak  Outdoor Eğitimler’in Amaçlarına baktığımızda;

 • Ekip olarak eğlenirken birlikte uyumlu çalışmayı öğrenmek,
 • Kurum çalışanlarının etkin takımlar oluşturma süreçlerini hızlandırmak
 • Bireysel motivasyonlarını sağlayarak ekip performansını artırmak,
 • EKİP strateji ve tekniklerini uygulamak,
 • Rol ve sorumlulukların paylaşılmasını öğrenmek,
 • Çok değişkenli ve bilinmeyenli bir ortamda zaman ve risk yönetimi,
 • Kendini tanıyan ve yönetebilen ekipler oluşturmak
 • EKİP olarak hareket etmeyi öğrenmek,
 • Yeni düşünme ve iletişim kurma yöntemleri keşfetmek,
 • Limitleri zorlamak, hiç bilinmeyen yetenekleri ortaya çıkarmak,
 • Diğer bireylere saygılı olmak, kişisel farklılıkların önemini kavramak,
 • Gerekli durumlarda yoğun stres altında verimli çalışmayı öğrenmek.

gibi birçok çıktıya ulaşabilmekteyiz.

Konusunun uzmanı eğitmen ve yönetmenler tarafından düzenlenen eğitimlerde, ‘’Biymed AKADEMİ’’ kadrosunun değerli eğitmenleri, işletme yapılarına uygun olacak programları düzenlemekte oldukça duyarlı davranmaktadır. Eğitimlere katılacak ekiplerin yönetimi ve sonuçlarında oluşan değerlerin raporlanması da bu kapsamda yer almaktadır. Kalite anlayışımız gereği, yapılacak uygulamalardan doğan çıktılar talep edildiğinde işletme yöneticileri ile paylaşılmakta, analiz sonuçlarının tartışılması ile kalıcı değer yaratılması amaçlanmaktadır.

Eğitimler sonucunda ‘’Gülen Yüzler’’ hedefi ile hareket edilmektedir.

Tüm uygulamalarda, kurum kültürüne uygun olan eğitim tasarımlarında aşağıdaki başlıklarda yer alan konuların çözümleri yapılabilmektedir.

Ekip anlayışı ve takım ruhu oluşturmak

Yüksek tempoda çalışılan iş saatleri, hatta aşkın mesai uygulamaları, teknolojinin gelişimi ile eve taşınan iş anlayışı, çalışanların bireysel başarısını ve hatta sağlığını etkilediği görülmektedir. Birçok işletmede hedeflere ulaşmanın bir yarışma kültürü olgusu yarattığı da görülebilmektedir.,

Bu noktadan bakıldığında;  iş ortamı insan ilişkilerini ve aynı hedefe odaklanma becerisini zaman zaman güçleştirmektedir. Oysa ki etkin rol paylaşımı yapabilen, birbirine güvenen, iletişebilen takımların üyeleri alt süreçlerde  daha etkin çalışabilmekte ve hedeflerine daha kolay ulaşabilmektedir.

Eğitimler kapsamında birçok uygulamada teori ve pratiği dengeli bir biçimde birleştirirken katılımcılara takım yetkinlikleri başlığı altında detaylar aktarılmakta; takım ruhunu geliştirirken, aradaki iletişim kuvvetlendiren bireylerin ve çalışanlarda önemli oldukları hissinin yaratılmasına destek sağlayan yöneticilerin de birbirlerini farklı açılardan algılamaları ve “ekip” açısından her bireyin önemi üzerinde durulmaktadır.

Etkin İletişim Teknikleri

Günaydın demeyen, selam vermeden işe başlayan ve iletişimi bir bilgisayar ekranı veya telefondan ibaret saymaya başlayan çalışanlar için gerekli olan Outdoor Programlarda, kurumsal organizasyon içi yapılarda, çok boyutlu ve sağlıklı iletişim yöntemleri analiz edilerek, kişilerin kendilerini tanımaları, ilişki yönetimi, müşteriler ile kurulacak sağlıklı iletişimler, iç müşteri tanımıyla anılan ekip üyeleri ile sağlanacak kaliteli iletişimin şekilleri örnek uygulamalar ile aktarılmaktadır. ‘’İletişimde Kalite’’ felsefesi benimsenerek takım için sorunların da çözülmesi sağlanabilmektedir.

Yaratıcı ve motivasyon artırıcı yöntemler

Uygulamalarda, katılımcıların hem kendi hem de ekip üyelerinin yaratıcılıklarının bilincine varmaları, yaratıcılıklarını kullanmadaki engelleri fark etmeleri; potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için kendi yeteneklerini deneme fırsatını bulmaları hedeflenmektedir.

Programda ayrıca, katılımcıların performansları açısından, kişisel motivasyonun anlamı ve önemini kavramaları, profesyonel amaçlarına ulaşabilmeleri için kendilerini ve ekiplerini doğru yöntemlerle motive edebilir ve yönlendirebilir hale gelmeleri ve bu yaklaşımını yaratıcılık becerileriyle bütünleştirmeleri hedeflenmektedir.

 Karar Alma, Delegasyon ve  Problem  Çözme Teknikleri

Kısa bir bölümü teori ile desteklenen programda; gerek iş yaşamlarında, gerekse özel yaşamlarında katılımcıların kullanmaları gerekli olabilecek karar vermeye ilişkin yöntemler ile muhtelif problemlerin çözümü için yararlı olabilecek yöntemlerin incelenerek, çeşitli çözüm yollarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı şekilde; benzer yöntemler ile organizasyon kapsamında da karar alma ve problem çözme sisteminin uyum içerisinde işler hale gelmesi hedeflenmektedir.

Kurumun tarafımıza ilettiği ve bilgi açısından sakınca yaratmayan  bazı çatışma ve problemli alanların çözümü için, ekibin yapısı da analiz edilerek bu yapıya uygun uygulamalar tasarlanmaktadır.

Stratejik ve Etkin Liderlik

Yönetici profillerine yönelik olan programlarda, farklı düzeydeki yöneticilerin bu yeteneklerini geliştirmek üzere; liderlik stillerini inceleyerek farklı tarzları irdelemeleri ve çeşitli yönetsel tekniklerin üzerinde durularak kendilerine uyan liderlik stillerini özümsemeleri hedeflenmektedir.

Farklılıkların Yönetimi ve Farkındalık

Biz farklıyız derken neyi anlatmaya çalışıyoruz. Markayı mı? Yoksa markanın yarattığı üstün gücü mü?, Bu gücü yönetirken doğru sonuçlar mı alıyoruz.

Doruların cevaplarının uygulama dönük şekli olan programda, özellikle bireysel ve sonucunda kurumsal farklılıklardan değer yaratmanın organizasyonlara sağlayacağı yarar üzerinde durulmaktadır.  Değişimin aşamaları, değişimleri fırsata dönüştürmek ve zaman zaman ortaya çıkabilecek olmakla beraber büyük önem taşıyan değişimin önündeki engellerin aşılabilmesine ilişkin aktivite ve uygulamalar üzerinde durulan programda, farklılıkları yönetmenin iş sonuçlarına ve kurum kültürüne olabilecek katkısı üzerinde durulmaktadır.

Zaman ve Stres Yönetimi

‘’Vakit nakittir’’ söyleminin günümüz koşullarında ne kadar önemli hale geldiği tartışılmamaktadır. Büyük balığın küçük balığı değil, hızlı balığın yavaş balığı yediği küresel davranışların tümünde zaman ve stres yönetiminin çok güncel tutulduğu görülmektedir.

Uygulamalarda, tanımlanacak hedefleri, hedefi kişilere, zaman ve stres  kaynaklarını daha etkin şekilde kullanabilmeleri için nasıl davranmaları gerektiği bir ortam yaratılmaktadır.

Program yapılandırılmasında Kişisel etkinlikleri ön plana alarak, başkalarını motive ederek, olumlu ilişkiler kurarak, stresten olumlu şekilde yararlanarak ve kontrolü ele alıp, sonuçlara ulaşarak, en yüksek performansa erişmeleri yönünde teşvik edebilmek için gereken düzenlemeler ile karşılaşılacaktır.

Duygusal Zeka

Ne hissediyoruz?, Nasıl düşünüyoruz? Ve düşüncelerimizi davranışlarımıza nasıl dönüştürüyoruz.

Kendimiz tanıyalım değerlendirmeleri ile duygusal zeka kullanımını ön planda tutan çalışmalarda esas olan değer, çalışanların kendilerini keşfetmeleridir.

Farkında olmadan yaptıklarımız veya anlık tepkilerimiz başarı ve başarısızlığa giden yapı taşlarıdır. Bunların farkına varmamızı sağlayan uygulamalar ile duygusal zekamızın nasıl hareket ettirilmesi gerektiğini de bu programlarda bulmaktayız.

Keyif alıcı ortamlarda düzenlenen bu programlarda hedeflenen esas değerler;

 • Takım oluşturma ve
 • Takım ve Takımdaşlık Nedir?
 • Takımların başarısı
 • Sorun çözme
 • Çatışma ve çözüm üretme yöntemleri
 • Birliktelikteki motivasyon üslup ve özellikleri
 • Aidiyet duygusu ve sorumluluk
 • Analitik çözümler
 • Kaliteli İletişim
 • Anlama ve dinleme yöntemleri
 • İlişki Yönetimi, Empatik davranış
 • Takım üyelerinin rolleri
 • Yüksek Performanslı üretecek takımların nitelikleri
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.