Depo Eğitimi

Genel Müdür Görev Tanımı

0

SORUMLULUK VE YETKİLER

 • Kalite Politikası ve Kalite Hedeflerini belirler
 • Firmayı her alanda temsil eder.
 • Firmanın yasal ve kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için çalışır.
 • Firma birimlerini ve çalışmalarını denetler. Her konuda rapor alır. Değerlendirme ve görevlendirme yapar.
 • Firmanın mali kaynaklarını oluşturur.
 • Satın alma ve kalite konularında firma yönetimini ve çalışanlarını koordine eder.
 • Firmanın genel gidişatından ve gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.
 • Firma çalışanlarının görevlerini yerine getirip getirmediklerini kontrol eder.
 • Kalite sisteminin uygulanmasında çalışanlara destek verir, gerekli zamanlarda denetler, Yönetimin kalite sistemini gözden geçirme toplantılarına başkanlık eder.
 • Firma kaynaklarını ve kullanımını kontrol ve koordine eder.
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarına başkanlık eder,
 • Şirket genel prensiplerine yön verir,
 • Belirli periyotlarla Şirket yönetimdeki sorumluları bir araya getirerek iş akışı, eksikliklerin giderilmesi, hizmetin iyileştirilmesi çalışmalarının yapılması yönünde politika belirler ve sonuçlarını takip eder,
 • Şirketin müşteri portföyünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara yön verir, müşteri görüşmelerinin nihai sonuç değerlendirmelerinden karara bağlananları denetler,
 • Belli periyotlarla müşteri ziyaretlerinde bulunur ve üst seviyede üçüncü şahıslar nezrinde şirketi temsil eder,
 • ISO 9001 faaliyetlerinin içinde bulunur ve Yönetim Temsilcisi her türlü çalışmalarını karşılıklı değerlendirerek onaylar,
 • Tahsilatları ve cari hesapları takip etmek,
 • Proje üretmek ve satış ekibinin motivasyonunu üst düzeye getirmek.
 • Temel kurallar çerçevesinde, Şirket’in kârlılığını arttırmak yönünde inisiyatif kullanmak,
 • Satış ve pazarlama konusundaki seminer,fuar vb gibi etkinliklere katılmak
 • Yeni müşteriler edinmek, bahsi geçen müşterilere Firma’yı tanıtmak, satış yapmak üzere müşteri ziyaretlerinde bulunmak,
 • Şirketin halihazırda mevcut müşterilerine ilişkileri geliştirmek ve satış yapmak üzere müşteri ziyaretlerinde bulunmak
 • Şirketin mali politikasını belirler bu konuda şirket yararına gerekli önlemlerin alınması için ilgilileri uyarır,
 • Şirket Sorumluları başta olmak üzere tüm personele  iş akışına göre ek görev, yetki ve sorumluluk verebilir,
 • İhale ile ilgili son kararı verir
 • Şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesini sağlar.
 • Personel alma, terfi ettirme, görev değişikliği veya işten atma yetkisi
 • Her türlü firma kaynaklarını kullanma yetkisi
 • Her türlü aracın alım, satım veya kullanım yetkisi
 • Üçüncü şahıslar nezrinde firmayı temsil yetkisi
 • Firma adına her türlü tasarrufta bulunma yetkisi vardır.
 • Personel özlük dosyalarının ilgili kanunlara göre tam ve eksiksiz olarak düzenlenmesinin sağlanması,
 • Şirket personelinin tamamının tüm eğitimlerinin zamanında verilmesini sağlar.
 • Müşterilerden gelen şikayetler ve talepler doğrultusunda gerekli personel ve teçhizat  düzenlemelerini yapar.
 • Şirketin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli her türlü demirbaş eşya, büro makinesi, kırtasiye vb. ihtiyaçların kaliteli ve asgari maliyette teminini sağlar.
 • Şirketin işlerinde kullanılmak üzere satın alınan sarf malzemenin sözleşmelerdeki aranılan özelliklere uygunluğuna dikkat eder.
 • Satın alınacak her türlü malzemeyle ilgili olarak piyasa araştırması yapar.
 • Birimlerden gelen satın alma talepleri doğrultusunda Genel müdür veya genel müdür yardımcısı onayını alarak satın alma faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Tedarikçi firmadan gelen  deforme olmuş ürünlerin iadesini ve  takibatını gerçekleştirir.
 • İrsaliye ve benzeri sevk belgelerini düzenleme yetkisi vardır.

İŞ PROFİLİ:

 • Tercihen üniversite mezunu olmak
 • Benzer bir görevde en az 10 yıl deneyim.
 • Yöneticilik vasıflarına sahip olmalı
 • Bilgisayar kullanımı bilgisine sahip olmak. Office programlarını etkin kullanabilmek
 • Etkili iletişim kurabilmeli
 • En az bir yabancı dil bilmek

Share.

Leave A Reply