Depo Eğitimi

Üretim Müdürü Görev Tanımı

0

Üretim Müdürü Görev Tanımı

Bağlı Olduğu Birim : Genel Müdürü

Kendisine Bağlı Birimler : Üretim Sorumluları

 Yerine Vekalet Eder :  Genel Müdür

Yetki ve Sorumluluklar :

 • Üretim plan ve programlarına uygun olarak üretim işlemlerinin, belirlenmiş kalite ve maliyet hedefleri sağlanacak şekilde etkin olarak yürütülmesini sağlamak.
 • İş programı, proje ve şartnamelere, yönetmelik ve iş talimatlarına uygun üretim yapıp, zamanında teslim etmek.
 • Günlük ve haftalık üretim raporlarını düzenlemek, kontrol etmek, üst birimlere sunmak
 • Teklif hazırlanırken müşteri taleplerini üretim koşulları acısından gözden geçirmek, değerlendirmek üretim programlarını hazırlamak.
 • Sektördeki teknolojik gelişmeleri izlemek, uygulanan üretim tekniklerinin ve kullanılan üretim araçlarının özelliklerindeki gelişmeler hakkında üst yönetime bilgi vermek
 • Üretimde optimum personel sayısının belirlenmesi konusunda üst yönetime bilgi vermek
 • İş gücünden en yüksek verimin alınması için hazırlanacak standart kadro planları uyarınca çalışmayı sağlamak. Üretim birimleri arasında dengeli bir iş gücü dağılımını oluşturmak için önlemler almak
 • Aylık fiili personel puantajının tutulmasını sağlamak.
 • Gelen siparişlerin doğruluğunu kontrol edip sevk tarihi vermek
 • Tüm makine ve ekipmanların periyodik ve koruyucu kullanma ve bakım talimatlarını hazırlamak, ekipman veya makine üzerine sabitlemek ve periyodik bir şekilde kontrol mekanizması oluşturmak
 • Tüm ekipmanın (sabit veya elektrikli) haftalık, aylık ve periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, yapılamayanlar için ilgili servis elemanlarını çağırmak
 • Fabrika geneline elektrik, telefon, sıhhi tesisat ve su tesisatı ile ilgili ihtiyaç ve arızaların tespit edilmesini ve giderilmesini sağlamak
 • Her türlü ölçme ve tartı aletlerinin kalibrasyonunun yapılmasını sağlamak
 • Satın alınması düşünülen mekanik, elektronik ve elektrikle ilgili yedek parçaların fiyat araştırmasını yaparak malzeme talep formu ekinde Muhasebe ve Finans Müdürlüğüne vermek
 • Tüm ekipmanın Periyodik ve koruyucu bakım programlarını yapmak, uygulamak ve gerektiğinde talimatlarını revize etmek
 • Makine bilgi formları ve arıza bildirim formlarını inceleyerek, bakım talimatlarını ve yedek parça stoklarını güncelleştirmek
 • Makine ve ekipman arıza sıklığı ile ilgili istatiksel veri toplamak, raporlamak. Değerlendirme için bu konuda Yönetim temsilcisine bilgi ve veri vermek
 • Gelen üretim siparişlerinin üretim planları ile uyumunu denetlemek
 • Üretim faaliyetlerini denetlemek ve üretimin sürekli izlenmesini sağlamak
 • Tüm makine ve ekipmanın verimli olarak çalışmasını sağlamak
 • Firma için eğitim programlarının üretim bölümlerinde uygulanmasını sağlamak
 • Ürünlerin üretim, deneme ve kullanımında karşılaşılan güçlükleri belirlemek, tanımlamak. Bunun için Proje, Pazarlama işbirliğine girmek, düzeltici ve iyileştirici öneriler geliştirmek
 • Kalite sistemi, ürünle ilgili problemlerin / risklerin oluşmadan önlenmesi için düzeltici ve önleyici faaliyetleri kabul ve organize etmek, uygulamaları izlemek ve rapor etmek
 • Girdi malzeme, üretimde yarımamul ve mamullerin değerlendirilmesi için kalite planları hazırlamak. Girdilerde malzeme spesifiğinden veya katalogdan hangi özelliklerin kontrol edilmesine karar vererek girdi kalite planı oluşturmak.
 • Müşteriden temin edilen ürünlerin doğrulanmasını sağlamak ve herhangi bir problemde müşterinin onayını almak
 • Uygun olmayan ürünlerin karar verilinceye kadar işlem görmemesini ve kullanılmamasını sağlamak
 • Uygun olmayan ürünlerin değerlendirilmesini yapmak / yapılmasını kontrol etmek. Müşterilerden gelen Uygun olmayan ürünlerin değerlendirilmesini yapmak
 • Üretim ve kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli kalite planlarını hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek
 • Gerektiğinde müşteri şikâyetlerinin değerlendirilmesini yapmak ve gerekli kayıtları tutmak
 • Yarı mamul stok listelerine dayalı olarak ürün stok/takip formları düzenlemek, üretime iş emri vermek
 • Emniyet stoğu miktarının altına düşen malzemelerin siparişini hazırlar veya üretime iş emri olarak verir

Ek Görevleri :

Gerekli Asgari Nitelikler :

 • En az üniversite mezunu
 • Benzer bir firmada aynı pozisyonda en az 5 yıl tecrübe
 • Bilgisayar ve ilgili programları etkin kullanabilmek.

Share.

Leave A Reply