İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

0

İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Madde 1- Bu sözleşme; bir taraftan “İşyerinin Ticari Unvanı” (İşyeri diye anılacaktır), diğer taraftan “İstihdamı Zorunlu Personel” arasında yapılan iş antlaşmasının şartlarını belirler.

Madde 2- Sözleşmenin konusu, işyerinde görev yapacak İstihdamı Zorunlu Personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma şartlarının belirlenmesidir.

Madde 3- TARAFLAR;

İşyerinin

Ticari Unvanı                          :

Adresi[1]                                    :

Telefon No                              :

Fax No                                    :

İstihdamı Zorunlu Personelin

Adı ve Soyadı                         :

TC Kimlik No                           :

Mezun Olduğu Okul

(Üniversite/Fakülte/Bölüm)     :

Diploma No                             :

Meslek Kuruluşu Üye No         :

Doğum Yeri ve Tarihi              :

İkametgah Adresi                   :

 

Madde 4- YASAL DAYANAK

5996 sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikleri ile Türk Gıda Kodeksi ve bağlı tebliğleri.

Madde 5- İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONELİN TANIMI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İstihdamı Zorunlu Personel, görevini 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile bağlı tebliğlerinde belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmek zorundadır.

 1. İstihdamı Zorunlu Personel, Madde 4’de belirtilen mevzuatla ilgili görevlerinin gerçekleştirilmesinde ve aksatılmadan yürütülmesinde gerekli her türlü araç, gereç ve imkanı işverenden istemeye yetkilidir.
 2. İşveren, İstihdamı Zorunlu Personelin görevlerini yerine getirmesini engelleyemez veya geciktiremez. İşverenin tutumu nedeniyle İstihdamı Zorunlu Personelin görevlerini yerine getirmekte engellendiği durumlarda, İstihdamı Zorunlu Personel taraflar arasında yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

Madde 6- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

 1. İşveren Madde 4’de belirtilen mevzuatta geçen İstihdamı Zorunlu Personelin görevini yürütmede gerekli şartları sağlamakla yükümlüdür.
 2. İşveren Madde 4’de belirtilen mevzuatla ilgili görev ve sorumlulukların dışında İstihdamı Zorunlu Personelden başka bir iş talep edemez.
 3. İşveren Madde 4’de belirtilen mevzuatla ilgili görevlerin yerine getirilmesine kolaylık sağlanması için işletmenin uygun bir yerinde İstihdamı Zorunlu Personele bir oda ve içerisine gerekli araç ve gereci sağlamak zorundadır.

Madde 7- İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONELİN ÜCRETİ VE ÖZLÜK HAKLARI

 1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili madde hükümleri doğrultusunda, İstihdamı Zorunlu Personel sigortalı olarak çalıştırılmak zorundadır.
 2. Taraflar çalışma süresince 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerine karşı sorumludurlar ve kanunun gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.
 3. İstihdamı Zorunlu Personel aylık net (sigorta, vergi. vb. kesintiler sonunda) …………………………… TL’ ücret alacaktır.
 4. İşveren İstihdamı Zorunlu Personelin ücretini her ayın en geç …….. gününe kadar ödeyecektir.
 5. İstihdamı Zorunlu Personelin ücreti kayıtlı olduğu meslek kuruluşunun belirlediği taban ücretin altında kalmayacak her yıl ücret artışı bu ücretle uyumlu olacak şekilde düzenlenecektir.

Madde 8 – FESİH

 1. Taraflar karşılıklı olarak anlaştıkları taktirde sözleşmeyi süresinden önce feshedebilirler.
 2. Sözleşmenin feshedilmesi halinde durum, işverence T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve/veya İlçe Müdürlüğüne bildirilir. İstihdamı Zorunlu Personel ise, ilgili Meslek Kuruluşu’na ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve/veya İlçe Müdürlüğüne işten ayrıldığını bildirir, Meslek Kuruluşun’dan aldığı belgeyi Meslek Kuruluşu’na iade eder.
 3. İstihdamı Zorunlu Personel işten ayrılmak istediği takdirde bir ay önceden iş yerine yazılı olarak bildirimde bulunur.
 4. İstihdamı Zorunlu Personelin işten çıkartılmak istenmesi hâlinde aynı işlemler işyeri tarafından yerine getirilir.

Madde 9 – ÇALIŞMA GÜNLERİ

 1. İstihdamı Zorunlu Personelin işyerinde haftalık çalışma gün ve saatleri iş mevzuatında belirlenmiş hükümler doğrultusundadır ve çalışma saatleri içerisinde sözleşme hükümleri dışında başka işte çalıştırılamazlar.
 2. Belirtilen gün ve saatler dışındaki çalıştırmalarda fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Madde 10 – Bu sözleşme ……………… tarihinde hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda, ilgili yasaların hükümleri geçerlidir.

Madde 11- Bu sözleşme ……(süre)……. için geçerlidir. Taraflardan birinin sözleşmenin bitiminden 1 ay evvel yazılı fesih bildirimi olmadığı taktirde, ücret güncellenerek sözleşme aynı koşullarda 1 yıl daha yenilenmiş sayılacaktır.

 

Madde 12-  ATANMA

İstihdamı Zorunlu Personelin atanması noter onaylı sözleşmenin Meslek Kuruluşu’na sunulmasını takiben alınacak olan İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi ile yapılır.

 

Madde 13- ANLAŞMAZLIKLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ………………….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

Firma Yetkilisinin                                                                     İstihdamı Zorunlu Personelin

Adı Soyadı                                                                              Adı Soyadı

İmza                                                                                       İmza

 

[1] İşyeri Genel Merkezinin adresi ve İstihdamı Zorunlu Personelin çalışacağı adres farklı ise her ikisi de yazılmalıdır.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.