0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

0

SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

İş bu sözleşme, 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun ile Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Yönetmelik de belirtilen Sorumlu Müdür Tarifi ve niteliği esas alınarak aşağıda belirtilen şartlarda düzenlenmiş Sorumlu Müdür Sözleşmesidir.

 1. .……………………………………………….………………………………………………………………….. adresinde ikamet eden Kimyager…………………………………………………………………………..;İşveren……………………………………………………………………………………………nın,……………………………………………………………………………………………………………………adresindeki……………………………………………………………….…………………………………………………………….……………… işyerinde; 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun ile Kimyagerlik Ve Kimya Mühendisliği Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sorumlu Müdür olarak görev alacaktır.
 2. Sorumlu Müdürün görevleri şunlardır:
 3. a) Müessesenin kimya hizmetleri ile kimya teknolojisi ve uygulanmasına ilişkin bilumum işlerini, kimya bilimi veya kimya sanayinin teknik icaplarına uygun olarak yürütmek.
 4. b) Müessesenin, yukarıdaki fıkrada yazılı işlerine ilişkin teknik güvenliği sağlamak,
 5. c) Müessesede imal ve istihsal olunan mamullerin 2 ncı maddenin (a) fıkrasındaki görev açısından Türk standartlarına veya bu standartlar bulunmuyorsa, mamulün kullanış maksadına uygunluğunu sağlamak,

ç) 2 nci maddenin (a) fıkrasındaki görev açısından müessesede işçilerin, personelin ve çevrede oturanların hayat ve sağlıklarını koruyucu tedbirleri almak,

Bu görevi ile ilgili olarak sorumlu müdür, gerekli tedbirlerin alınmasını en geç bir ay içinde tespit edecektir. Bunları, yazılı olarak işverene veya vekiline veya kanuni temsilcisine bildirdiği halde sorumluluğu gerektiren bir durumun hasıl olması takdirinde, sorumluluk işverene düşer.

 1. İşveren mevzuatta geçen Sorumlu Müdür sorumluluklarını, yerine getirmede Sorumlu Müdüre gerekli şartları sağlamakla yükümlüdür.
 2. Sorumlu Müdür, aylık net (sigorta, vergi. vb. kesintiler sonunda) …………………………… TL’ ücret alacaktır.İşveren Sorumlu Müdüre ücretini her ayın en geç ……… gününe kadar ödeyecektir.
 3. Taraflar karşılıklı olarak anlaştıkları takdirde sözleşmeyi süresinden önce fesh edebilirler. Taraflar 30 gün öncesinden feshi ihbar yapmak şartıyla sözleşmeyi her zaman fesh edebilir. Belgenin feshi halinde taraflar, bu durumu sorumlu müdürün bağlı olduğu Meslek Kuruluşu’na bildirmek zorundadırlar.
 4. İşveren Sorumlu müdür sözleşmesinin onaylı bir örneğini Kimyagerler Derneği’ne bildirmekle yükümlüdür. Sözleşmenin fesh edilmesi halinde, sorumlu müdür ve işveren durumu yazılı olarak Kimyagerler Derneği’ne bildirmek ve almış olduğu belgenin aslını iade etmek zorundadır.
 5. ÇALIŞMA GÜNLERİ

Sorumlu Müdürün işyerinde haftalık çalışma günleri ve saatleri aşağıdaki gibidir:

 

PAZARTESİ                SALI              ÇARŞAMBA                     PERŞEMBE                            CUMA

 

SAAT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Bu sözleşme ……………… tarihinde hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda, ilgili yasaların hükümleri geçerlidir.
 2. Bu sözleşme imzalandığı tarihten başlamak üzere…………………..yıl için geçerlidir. Sözleşme süresinin bitiminde, tarafların aksine bir başvurusu olmadığı sürece (sözleşmenin ücret kısmı hariç) devam edecektir.

10.Sorumlu müdürün atanması noter onaylı sözleşmenin Meslek Kuruluşu’na  sunulmasını takiben alınacak olan Sorumlu müdür Belgesi ile yapılır

 

 1. ANLAŞMAZLIKLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ………………….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

Firma Yetkilisini                                                                Sorumlu Müdürün

Adı Soyadı                                                                                   Adı Soyadı

İmza                                                                                 İmza

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.