0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yöneticiyi Görevinden Alınma dilekçe örneği

0

 Yöneticiyi Görevinden Alınma dilekçe örneği

                ………………NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA         ……………

      Yürütmenin DurdurulmasıTaleplidir.

DAVACI                               : ……………..T.C :

                                                ADRES: ……………………………………

DAVALI                               :……………… VALİLİĞİ / ……………..

DAVANIN TÜRÜ               : İptal Davası

DAVA KONUSU                 :Hakkımda yürütülen disiplinsoruşturması sonucunda iddia konusu fiillerin sübuta erdiği kanaatiyle …………..tarih ve ………….. sayılı soruşturma raporunda idari yönden müdür yardımcılığıgörevlendirilmesinin üzerinden alınmasının uygun olacağı teklifi getirilmiş vebuna istinaden ………….. tarih ve ………….. sayılı işlem tesis edilerek yöneticilikgörevi üzerinden alınmıştır. Yöneticilik görevinin üzerinden alınmasına nedenolan …………… tarih ve …………… sayılı bu işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulmasıve dava sonucunda iptaline, bu işlem nedeniyle mali haklarımda meydana gelenkaybın yöneticilik görevime son verildiği  tarihten itibaren işletilecek yasal faiziylebirlikte tazminen ödenmesine karar verilmesi istemidir.

TEBELLÜĞ TARİHİ         :……………….

AÇIKLAMALAR               :

             1- ………………………..İlçesi ………………….. İlköğretim Okulunda görevlendirme ile müdür yardımcılığıgörevi yapmakta iken; geçirmiş olduğum idari soruşturma neticesinde ……………….tarihinde “kınama” cezası aldım. Ancakgeçmiş hizmetlerim ve sicilim iyi olduğundan 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 125. Maddesin de yer alan ‘‘Geçmiş hizmetleri sırasındakiçalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar içinverilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.’’ Hükmü uyarınca “uyarı” cezasına çevrilmiştir.  Bu olaydan sekiz gün sonra  ………….. tarihinde müfettişler tarafındanidarecilik görevimin üzerinden alınması teklif edilmiş, ………….. tarihli valilikoluruyla  bu  teklif uygun görülmüş ve …………… tarihli ve …………sayılı işlem ile  yöneticilik görevimsona ermiş ve bu işlem tarafıma  …………..tarihinde tebliğ edilmiş olup,   aynı günokul tarafından ilişiğim kesilerek; aynı okulda öğretmenliğe başlatılmışbulunmaktayım.

2-  Hakkımdasoruşturma açılan diğer idarecilerin her ikisi de hafifletilmiş haliyle “kınama”cezası almakla; benden daha ağır cezayla karşı karşıya kalmışlardır. Fakat bunlarınbaşka okulda görevlendirmeyle idarecilik yaptığı müfettişler tarafındanbilindiği halde, bu kişilere  idarecilikgörevinin üzerinden alınması teklifi getirilmemiş dolayısıyla yöneticilikgörevleri de üzerinden alınmamıştır. Aynı şekilde soruşturma geçirdikleri  ve daha ağır ceza aldıkları halde söz konusu kişileryöneticilik görevlerine devam ettikleri halde benim yöneticilik görevim üzerimdenalınmıştır. İdarecilik yapması sakıncalı olan birisinin başka okulda  bu görevine devam etmesi mümkün ise; benim deaynı göreve devam etmem gerekirken; sırf kadrom kendi okulunda diye böyle birhaktan mahrum olmamın hukukla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır.

            3-  Uzunsüredir görev yapan bir eğitim çalışanı ve bu sürenin büyük bölümünde eğitimkurumu yöneticisi olarak görev yapan bir öğretmen olarak; çalıştığım süreiçerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine olumlu katkılar sunan, gerekamirlerine gerekse maiyetindeki personeline ilgili mevzuatta belirlenen kuralve kararlar kapsamında davranış gösteren ve inisiyatifini ekip çalışmasışeklinde kullanan bir kamu görevlisi olarak, daha önce hakkımda hiçbirsoruşturma açılmamış, herhangi bir disiplin cezası almamış bulunmaktayım. Sicilnotlarım da hep yüksek verilmiştir. Dolayısıyla herhangi bir kasıt veya ihmaliminsöz konusu olmadığı bir konuda soruşturma açılarak, hakkımda öncelikle disiplincezası(Uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu kapalı olduğu düşüncesiyledisiplin cezasına karşı idari yargıya müracaat etmedim.) verilmesi daha sonrada yöneticilik görevinin üzerinden alınması hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

             4-  Memurların atanmasında aranan kamu yararıve hizmet gereklerinin, işlemin nedeni olarak gösterilen eylemler ve bueylemler sebebiyle verilmiş bulunan cezaların ağırlık ve niteliği de göz önündebulundurularak değerlendirilmesi gerekmekte olup, dava konusu işlemin nedeniolarak gösterilen  eylem, bu nitelik veağırlıkta olmadığından yöneticilik görevime son verilmesi işlemi kamu yararı vehizmet gerekleri bağdaşmamakta ve  hukukauyarlılığı bulunmamaktadır. Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiğiüzere hakkında soruşturma açılarak kendisine her hangi bir disiplin cezaverilen memura bu disiplin cezasına ek olarak ayrıca başka bir ceza verilemez,aksi halde memur aynı olaydan dolayı iki kez cezalandırılmış olur ve hukuklabağdaşmayan bir sonuç ortaya çıkar.

            5-  657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 76.maddesinin 1. fıkrasında “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmedenkazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerineeşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içerisinde aynıveya başka yerlerdeki sair kadrolara naklen atayabilirler.” hükmüne yerverilmiştir. Bu madde ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdiryetkisi tanındığı açık olsa da;  buyetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerekkullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde,sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerindenhukuka aykırılığı sebebiyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısaliçtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla davalı idare buradatakdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak kullanmıştır.Bu nedenle davalı idarenin söz konusu işleminin iptali gerekmektedir.

       6-  Diğer taraftan, söz konusu fiillerinişlenmesinin ve buna bağlı olarak yöneticilik görevine son verilmesine ilişkin işleminön koşulunu fiilin kasten işlenmiş olması oluşturmakta olup iddia konusufiillerin hangisi açısından manevi unsurun kast şeklinde gerçekleştiği deortaya konabilmiş değildir. Kaldı ki, savunmada  da yer verilen bilgi ve belgelerden vesoruşturma kapsamında yürütülen incelemelerden iddia konusu fiillerin büyükbölümünün sübuta ermediği anlaşılmış olup,  ortaya konan maddi deliller göz önünealındığında gerçekleşmediği açık olan fiillerin kast unsurunu içermesi demümkün olmaması nedeniyle dava konusu yöneticilik görevine son verilmesine ilişkinişleminin gerek usul gerekse esas yönünden hukuka aykırılık oluşturduğudeğerlendirilmekte olup, bu işlemin iptali gerekmektedir.

 7-  İptal davasına konu işleme ilişkinolarak, yukarıda yer verilen maddi olaylar ve hukuki gerekçelere bağlı olarak;verilen disiplin cezası neticesinde mesleki açıdan zor durumda bırakıldığım, soruşturmakonusu  fiilleri kasten işlediği savıylamesleki ve kişisel onurumun zedelendiği ve maiyetimde görev yapan eğitimçalışanları ile yakın sosyal çevremde görevini kötüye kullanan kişi konumunagetirilerek mağdur edildiğim yetmiyormuş gibi bir de bu disiplin cezasına esassoruşturma kapsamında soruşturma sonucunda disiplin cezası aldığım da göz ardıedilerek-  eğitim kurumu yöneticilikgörevi üzerinden alınmış olup, şu anda aynı okulda öğretmen olarak görevyapmaya zorlanmam nedeniyle söz konusu idari işlemin öncelikle yürütmesinindurdurularak iptalini  talep etmek zaruretidoğmuştur.

DELİLLER                          :657 sayılı Kanun, , Soruşturma Raporu, Sicil Raporları, Savunma yazıları, Sairdelail.

 

SONUÇ VE İSTEM                        :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve yargılama sırasında mahkemenizceortaya konacak gerekçelere bağlı olarak,

1- Hakkımda yürütülen disiplin soruşturması sonucunda iddia konusufiillerin sübuta erdiği kanaatiyle ……….. tarih ve …………. sayılı soruşturmaraporunda idari yönden müdür yardımcılığı görevinin üzerimden alınmasının uygunolacağı teklifi getirilmiş ve buna istinaden …………………… tarih ve …………sayılı işlem tesis edilerek yöneticilik görevim üzerinden alınmıştır.Yöneticilik görevinin üzerinden alınmasına neden olan …………. tarih ve …………sayılı bu işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve dava sonucundaiptaline, ve bu işlem nedeniyle mali haklarında meydana gelen kaybınyöneticilik görevime son verildiği  tarihtenitibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tazminen ödenmesine,

2-Yargılama giderlerinin  karşıtarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

     DAVACI

  ……………..

EK: 1- Soruşturma raporu fotokopisi

        2- Dava konusu işlem

        3- İlgili Danıştay kararları     

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.