İnsan Kaynakları Sorumlusu Görev Tanımları

0

İnsan Kaynakları Sorumlusu Görev Tanımları

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).
– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.
– Üniversitenin akademik ve idari personel politikası ve stratejisini planlamak.
– Üniversitenin organizasyon yapısının geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları koordine etmek ve denetlemek.
– İhtiyaç duyulan akademik ve idari personel sayısını ve niteliğini belirlemek veya belirlenmesini sağlamak ve bu doğrultuda geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasını planlamak ve koordine etmek.
– Üniversitede görev yapmak üzere başvuran veya atanan idari ve akademik personel adaylarının niteliklerinin değerlendirilmesini ve uygun görülenlerin işe alınmasını koordine etmek.
– Akademik ve idari personelin başarısını, uyum düzeyini, motivasyonunu ve verimliliğini artırıcı düzenlemeleri planlamak ve gerçekleştirilmesini koordine etmek.
– Akademik ve idari personelin performansının değerlendirilmesi için başarı ölçekleri geliştirilmesini sağlamak ve denetlemek.
– İdari personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının saptanmasına yönelik yöntemlerin araştırılması, uygulanacak yöntemin belirlenmesi ve periyodik olarak eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak ve denetlemek.
– Üniversitenin yıllık eğitim plan, program ve bütçesini hazırlanmasını sağlamak ve yıllık eğitim planının Stratejik Plan ile uyumunu denetlemek.
– Uygulanan eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek, anket ve analiz çalışmaları ile değerlendirilen eğitim faaliyetleri ile ilgili iyileştirme çalışmalarını koordine etmek.
– İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın faaliyet ve çalışma raporlarının yıllık olarak hazırlanmasını planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak.
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.