BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Örneği

0

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest     iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra   “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

 

 1. TARAFLAR                             

 

İŞVERENİN

Adı soyadı (unvanı)                        : ………………………………………………………..

Adresi                                                 : …………………………………………………………

 

İŞÇİNİN

Adı soyadı                                         : ………………………………………

Baba adı                                            : ………………………………………

Doğum yeri ve yılı                           : ………………………………………

İkamet adresi                                    : ………………………………………

 

 1. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ : İşverenin …………………………sınırları içindeki değişik işyerlerinde, işveren                                                              veya vekilinin göstereceği yerler.

 

 1. YAPILACAK İŞ : ……………………………………….

 

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Bu iş sözleşmesi,…/…/……..tarihinde başlamış olup, belirsiz sürelidir.
 2. İŞE BAŞLAMA TARİHİ :  …/…../……..

 

 1. DENEME SÜRESİ : Deneme süresi iki aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

 

 1. ÇALIŞMA SÜRELERİ : Haftalık çalışma    süresi en   çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan

günlerine  eşit şekilde bölünerek uygulanır.

 

Ancak , 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli                                                                görüldüğünde:

 

 1. a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile, farklı                                                   şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama                                                           ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde                                                    değiştirilebilir.

 

 1. b) 45 saatlik haftalık normal çalışma süresinin , haftanın çalışılan günlerine                                                               farklı şekillerde  dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi                                                    içinde, işçinin haftalık ortalama normal çalışma süresi 45 saati aşamaz.

 

 1. c) Ara  dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir.

 

 1. d) İşçi bu maddede belirtilen çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.

 

 1. FAZLA ÇALIŞMA : İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi                 nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati  aşmamak koşulu ile,                                                 yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir.

 

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme                                                              esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama                                                                çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla                                                 çalıştırılmış olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla                                                    çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

 

 1. TELAFİ ÇALIŞMASIZorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.

 

Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

 

Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti                                                   ödenmez.

 

 1. ÜCRET : İşçinin aylık NET / BRÜT ücreti …………………… TL dir. İşçinin ücreti kural                                                        olarak imza karşılığında kendisine ödenir. Ancak işçinin yazılı talebi ile                                                            belirlediği ve bu talebin altında tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine                                                 imzası karşılığında ödenebilir.

 

 1. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma                 ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde                                                     elli artırılmış tutarıdır.

 

 1. ÜCRET ÖDEME ZAMANI : İşçi ücreti ayda bir ödenir. Mücbir bir neden olmadıkça, Her ayın ücreti,                 ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde  ödenir.

 

 1. ÖZEL ŞARTLAR :

 

 1. İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arzetmeyen nakdi ve ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.

 

 1. İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

 1. İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.

 

 1. İşçi, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

 

 1. İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.

 

 1. İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.

 

 1. İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.

 

 1. İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

 

 1. İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

 

 1. İşçi, İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

 

 1. İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

 

 1. İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Sözleşmenin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde Özel Hakem’e götürülür

 

 1. Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

 

 1. o) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve            icra   daireleri yetkilidir.

 

 1. İki sayfadan oluşan iş bu belirsiz süreli iş sözleşmesi, …/…/……. tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, işveren işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi  karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

 

 

 

 

İŞVEREN VEYA VEKİLİ                                                                                              İŞÇİ

(Kaşe-İmza)                                                                                                Adı Soyadı:

İmzası       :

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.