FİNANSAL YÖNETİMİN AMACI VE TANIMLARI

0

FİNANSAL YÖNETİMİN AMACI VE TANIMLARI

FİNANSAL YÖNETİMİN AMACI VE TANIMLARI

► Finansal Yönetim : İşletmenin gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarla sağlamak, bu fonları korumak ve etkin olarak kullanımını sağlamaktır.

Sermaye ( ortaklar )  Kar ( temettü )
Kredi ( banka  faiz

Dönen varlıklar  özkaynak ve kısa vadeli borçlanma
Duran varlıklar  özkaynak ve uzun vadeli borçlanma

Finansman : İşletmeye gerekli olan fonların sağlanmasıdır.

Fon : En dar haliyle paradır. Geniş anlamda ise para yada para benzeri kavramlardır.

FİNANSAL YÖNETİMİN AMAÇLARI

a-) İşletmenin yatırım yapacağı varlıkların seçimi
b-) Varlıklara yatırılacak olan fon miktarının belirlenmesi
c-) Fonların herhangi kaynaktan nasıl sağlanacağının belirlenmesi

► FİNANSAL YÖNETİMİN GENEL AMAÇLARI:

a-) Karın en yükseğe çıkarılması
b-) Hisse senedi başına karın en yükseğe çıkarılması
c-) İşletmenin piyasa değerinin en yükseğe çıkarılması

► Finansal alanda ülkemiz açısından son yıllardaki en büyük gelişme 24 Ocak 80 kararlarıdır. Finans fonksiyonunun önemi artmıştır. Sıkı para politikası uygulaması gelişmiştir. Hedef aşamalı olarak piyasa ekonomisine geçmektir.

FİNANS FONKSİYONUNU ETKİLEYEN ETMENLER

– Enflasyon
– Rekabet
– Haberleşme
– Taşıma
– Devletin ekonomi politikasındaki değişiklikler
– İşletmenin büyümesi
– Piyasaların gelişmesi
– Bazı sektörlerin öneminin artması

FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI

Finans: Kişi yada kurumlarca faydalanılan para, fon, sermaye vb. kavramlardır.

Finansman: Para, fon yada sermayenin bulunmasıdır.

Finansal Yönetim: Para, fon yada sermayenin sağlanması ve sağlanan fonların etkin bir şekilde yönetilmasidir.
► FİNANS FONSKSİYONLARI

Yatırım, finansman ve dividant (kar payı dağıtımı) kararlarıdır.

1-) Yatırım kararları: Finans yöneticisinin karar alanlarından en önemlisi yatırım kararlarıdır.
Sermaye bütçelenmesi: Sermayenin uzun süreli varlılara yatırılmasıyla ilgili kararlar sürecidir. Sermayenin uzun süreli varlıklara yatırımı bu kararların en önemli yönüdür. Yatırılan sermayenin sağlayacağı faydalar gelecekle ilgili olduğundan ve bilinmediğinden risk içerir. Finansal yöneticinin hedefi gerekli analizleri titizlikle yaparak riski minimuma indirmektir. Daha riskli yatırımlardan daha fazla gelir beklenmelidir.
Yatırım kararları denildiği zaman sadece kar ile ilgili yatırımlar değil, yatırılmakta olan fonların daha iktisadi kullanımı gibi kararlarda alınabilir. Birleşme, dış ülkelere yapılan doğrudan bir yatırım, yatırım kaynaklarına örnektir.

2-) Finansman Kararları: Finansman kararları verilirken fon ihtiyacının ne şekilde finanse edileceği, fonların nereden, nasıl karşılanacağına ilişkin kararlar alınması gerekir. İşletmeler ya borçlanarak yada özkaynaklarla finansmana gidebilir. Borçlanmanın riski faiz ödemeleridir. Avantajı ise faizin gider olarak vergiden düşülmesidir. Özkaynaklarla finansmanın dezavantajı kar payı dağıtımı, yani “dividant”tır. Avantajı ise genel kurul kararıyla kar payı dağıtılmayabilir.
Risk ve maliyet açısından karşılaştırıldığında özkaynaklarla finansmanın riski ve maliyeti daha düşüktür. İlk yıllarda özkaynaklarla finansman tercih edilirken sonraki yıllarda veya faizin düşük olduğu dönemlerde yabancı kaynaklarla finansman yapmak rasyonel bir yaklaşımdır.

3-) Dividant Kararları: Karın ne kadarının dağıtılması gerektiği konusunda karar verilirken, karın işletmede kullanılmasıyla sağlanacak fayda, ortaklara dağıtılması durumunda ortakların tatmini karşılanır.
Kar payı dağıtımında halka açık AŞ ve aile AŞ’de SPK(sermaye piyasası kanunu)’ye göre hareket edilir.

►Hisse senedi ve tahviller sadece A.Ş.’lerde işlem görür. Hisse senedi ortaklık, tahvil ise borçlanma belgesidir.
Hisse senedi ve tahvil çıkaran A.Ş’ler halka açık şirketlerdir. 5 ile 250 arasında ortağa sahip ise Aile AŞ, 251 ve üzeri ise halka açık AŞ’dir. Ortak sayısı 250’den fazla olan şirketler borsada işlem görür. SPK’ya (serbest piyasa kurulu) bağlı AŞ’ler istedikleri zaman Genel Kurulu toplayıp dividant yapmama kararı alamazlar. Kısaca devlet müdahale etmektedir. Halka açık AŞ’ler SPK’ya bağlı olmak zorundadır.

►Finans yöneticisi: İşletmenin yatırım ve finansman kararlarından sorumlu olan kişidir.

a-) Haznedar (finans yöneticisi)
– Banka ilişkileri
– Nakit yönetimi Özellikle para giriş çıkışıyla ilgilenir.
– Finansman
– Kredi ödemeleri
– Dividant ödemeleri
– Sigorta
– Emeklilik fonlarının yönetimi

b-) Kontrolör (muhasebe müdürü)
– Mali tabloların hazırlanması
– İç denetim
– Muhasebe
– Bordro işlemleri Özellikle plan, denetim ve işlemlerle ilgilenir
– Kayıtların korunması
– Bütçenin hazırlanması
– Vergiler

İŞLETMENİN AMAÇLARI

1-) Mal ve hizmet üreterek toplumun refahını sağlamak
2-) İşletmede istihdamı sürekli kılmak Sosyal Amaçlar
3-) İşletmenin sürekliliğini sağlamak
4-) Üretim ve satışları arttırmak
5-) Üşletmenin piyasa payını arttırmak
6-) İşletmenin büyümesini sağlamak
7-) İşletmenin karını en yükseğe çıkarmak
(Klasik işletmecilerin düşüncesidir. Kar maksimizasyonunda önemli iki eksiklik olarak zaman ve risk faktörleri dikkate alınmamaktadır)
►8-) İşletmenin piyasa değerini maksimuma çıkarmak
(İşletmenin en önemli hedefidir. Karlılık ve risk işletmenin değerini maksimize edecektir. Finans yöneticisinden beklenen işletmenin piyasa değerini maksimum yapacak kararları almaktır)

Devlete ait işletmelerde Sosyal Amaçlar ön plandadır. İşletmenin karını maksimum yapmak klasik işletmecilik de ilk hedef olarak kabul edilir. Günümüzde ise işletmenin piyasa değerini maksimum yapmak daha önemlidir.

FİNANS FONKSİYONU ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN ETMENLER

1- İşletmenin büyük ölçekte faaliyette bulunması
2- İşletmelerin çok çeşitli ürün üretmeleri ve piyasaya sunmaları
3- Araştırma – Geliştirme faaliyetlerinin öneminin artması
4- İşletmenin büyümeye verdiği önemin artması
5- İşletmeler arası birleşmenin yoğunlaşması
6- Teknolojinin gelişmesi
7- Ulaşım ve iletişim olanaklarının artması
8- Rekabetin artması ve kar marjının düşmesi
9- Faiz ve döviz kurundaki dalgalanmalar

FİNANSAL YÖNETİM VE İŞLETMENİN HUKUKİ YAPILARI

Bireysel İşletme ( Ferdi İşletmeler )

Tüzel kişiliği bulunmayan, 3. kişilere karşı tüm mal varlığı ile sorumlu olunan işletme türüdür. Yazılı bir sözleşme söz konusu değildir. Sermaye tavanı yoktur. Küçük işletmelere uygun bir işletme türüdür. Sınırsız sorumlu olduğundan kredi bulma olasılığı yüksektir. Ancak tek kişi karar verdiği için riskte yüksektir.

Adi Ortaklık ( Adi Şirket )

2 yada daha fazla kişi tarafından, bir şekil şartına bağlı kalmaksızın sözlü yada yazılı şekilde kurulabilen, tüzel kişiliği olmayan, belli bir sermaye tavanı bulunmayan şirkettir. Ortakların sorumluluğu sınırsızdır.

Kollektif Şirketler

Türk Ticaret Kanunu’na tabidirler. 2 yada daha fazla kişi, belirli şekil ve unvan altında kurabilirler. Tüzel kişilikleri vardır. Ortaklar sınırsız sorumluluğa sahiptir. Gelir vergisine tabiidir. Şirketin ömrü ortakların anlaşmasına bağlıdır.

Adi Komandite Şirket

Kollektif şirkete benzerler. Tek farkı ortaklık türündedir. 2 farklı ortaklık vardır;

– Komandite ortak
– Komanditer ortak

Komandite sınırsız sorumludur ve şirketi yöneten, sermaye payı fazla olan kişidir.
Komanditer ise sınırlı sorumludur. Sermaye payı kadar kâra yada zarara ortak olur.
Hisseli Komandit Şirket ( Eshamlı yada Sermayesi Paylara Bölünmüş Şirket )

Komandit şirketlere benzerler. Tek fark hisseler paylara bölünmüştür.

Limited Şirketler

2 yada daha fazla gerçek veya tüzel kişi ile kurulur. Türk Ticaret Kanunu’na tabidir. Tüzel kişiliği vardır. Tüzel kişilik adına vergi mükellefidir. Yani kurumlar vergisine tabidir. 2 ile 50 ortak arasında kurulabilir. Sermaye paylara bölünmüştür.

►Anonim Şirketler

2 tür anonim şirket vardır:

– Aile anonim şirketleri: Halka açılamazlar. 2 ile 250 arasında ortağa sahiptirler.

– ►Halka açık anonim şirket: 250 ve üstü ortağa sahiptirler. 2 şekilde kurulurlar:

a- Ani Kuruluş: Sermayenin tamamının ortaklar tarafından taahhüt edildiği kuruluştur.
b- Tecrici Kuruluş: Sermayenin bir kısmının ortaklar tarafından taahhüt edildiği, diğer kısım için halka başvurulduğu kuruluş şeklidir.

Tüzel kişiliğe sahiptirler. Kurumlar vergisine tabidir.
Bankacılık ve sigortacılık alanında faaliyette bulunabilen tek şirket türüdür.
Hisse senedi ve tahvil çıkarabilen tek şirket türüdür.
Hisse senedi ve tahvil çıkarma sınırı: ödenmiş sermaye + yedekler

Sermaye piyasası kanununa ve kayıtlı sermaye sistemine tabi tek şirkettir.

Finans konusunda eğitimlerimizi takip etmek için

http://www.biymed.com/egitimtakvimi.htm

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.