0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Çıkış Yeri – Departure Point of Origin Nedir? Ne demektir?

0

Çıkış Yeri – Departure Point of Origin Nedir? Ne Demektir?

Çıkış Yeri – Departure Point of Origin Nedir? Ne Demektir?, Taşımacılıkta göndericiden yükün alındığı yer veya nokta.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Çıkış Yeri – Departure Point of Origin nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Taşımacılıkta göndericiden yükün alındığı yer veya nokta.

Çıkış Yeri – Departure Point of Origin sözlük anlamı Taşımacılıkta göndericiden yükün alındığı yer veya nokta.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Gemi Eni – Beam Geminin en geniş yerinin eni.

Doğrudan Üretim Malzemesi – Direct Production Material Bir ürünün üretim sürecinde ve içeriğinde bulunan malzeme (ürün ağacında yer alan malzemeler)

Dijital İmza – Digital Signature Elektronik olarak üretilmiş, yetkililer tarafından kabul edilen, sayısallaştırılmış yetki işareti.

Işıklı Toplama – Pick to Light Her bir toplama lokasyonunda bulunan ışıkların yanma durumuna göre toplamanın gerçekleştirilmesi kuralı (Sistem, toplama yapılacak sonraki lokasyondaki ışığı yakmak ve toplanacak miktarı göstermek üzere bir yazılım kullanır)

Parça Başı Ücret – All Commodity Rate Bir araç içinde yapılan çoklu gönderimlerde uygulanan vagon yükü/treyler yükü ücreti (Tüm masrafların gönderim başına düşen payıdır.)

Çift İzleme – Dual Monitoring Hem ihracat hem de ithalat yapan ülkenin kota kontrolu yapması.

Kanban Tam Zamanında Üretim/Tedârik sistemlerinde gereksinim duyulan malzemenin, gereksinim duyulduğu zaman ve miktarda teminini sağlayan bilgi, doküman, sinyal, elektronik mesaj.

Hak Devri – Assignment Ürün, hizmet veya mülklere ait hak, alacak veya gelirlerin bir alt işverene (taşerona) devri.

Gümrük Beyannamesi – Customs Declaration Gümrük idâresine herhangi bir gümrük rejimi beyanında bulunulması gereken eşyalara ilişkin olarak, ilgili dokümanların hazırlanmasından sonra düzenlenen, firma yetkilileri tarafından ya da firma vekili gümrük müşaviri tarafından ilgili ülkeler gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak imzalanan ve işlem görmek üzere gümrük idâresine sunulan, beyan sahibi olarak imzalayanlara hukukî ve cezaî sorumluluk doğuran, gümrük idârelerinin muayene – tespit işlemlerinde baz alarak üzerinde gümrük mevzuatının öngördüğü işlemleri yaptıkları yazılı beyanda kullanılan standart bir belge.

Tüm Tedarik Zinciri Yanıtlama Süresi – Total Supply Chain Response Time Pazardaki değişimlere yanıt verme süresi ve yeteneğinin bir ölçütü.

Lojistik Yönetimi – Logistics Management Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde plânlanması, uygulanması ve kontrolunu içerem tedârik zinciri süreci aşaması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.