Bedir savaşı nedir?

0

Bedir savaşı nedir?

Bedir Savaşı; Hicri takvime göre 17 Ramazan 2, Miladi takvime göre 13 mart 624 yılında İslam devletinin Medinede kurulmasından sonra Medinenin 130 km Güneybatısında, Müslümanlar ve Kureyşli müşrikler(gayrimüslimler) arasında yapılan ilk savaşın adıdır. Bu savaşa, yapıldığı kasabanın adıyla anılarak “Bedir Gazvesi” denilmiştir. Tarih kitaplarında “Bedir Muharebesi” de denilmektedir.

Bedir kasabası Medinenin 120 km. kadar güneybatısında ve Kızıl Deniz sahiline 20 km. uzaklıktadır.

Müslümanlar açısından bedir savaşı nedenleri

1. Kureyşli gayrimüslimlerin, Müslümanları hicrete zorlamaları,

2. Kureyşli gayrimüslimlerin hicretten sonra Müslümanların geride bıraktıkları malların yağmalamalarıdır.

Gayrimüslimler açısından bedir savaşı nedenleri

Müslümanların, Kureyşli (Gayrimüslimlerin) kervanlarını yağmalamalarıdır.

Müslüman ordusunun komutanları

1. Hz. Muhammed (s.a.v)

2. Hamza bin Abdülmüttalib

3. Ali bin Ebu Talib

Kureyşli gayrimüslimlerin ordusunun komutanları

1. Ebu Cehil

2. Utba bin Rabia

3. Ümeyye bin Halaf

Müslüman ordusu kaç kişiden oluşuyordu?

Müslüman Ordusu; 313 Piyade ve Süvari, 2 At ve 70 deveden oluşuyordu.

Kureyşli gayrimüslimlerin ordusu kaç kişiden oluşuyordu?

Kureyşli Gayrimüslimlerin Ordusu; 900 Piyade ve Süvari, 100 At ve 170 deveden oluşmaktadır.

Bedir savaşının çıkışı

Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’ye hicret ettikten sonra. Medine’de bütün işleri ve münasebetleri belli bir tertibe koyup, müslümanları güçlü bir duruma getirdi. Böylece İslamiyet her geçen gün yayılıyor ve müslümanlar da kuvvetleniyordu. Diğer taraftan Mekkeli müşrikler ise Müslümanlar üzerine saldırmak için devamlı hazırlık yapıyorlar ve savaş için bahaneler arıyorlardı.

Hicretten sonra Müslümanlar, geride bıraktıkları mallarının yağma edilmesine misillemede bulunmak için Kureyş kervanlarına saldırılar düzenlediler. Bu saldırıların birinde Müslümanlar, içinde bin deve ve yarım milyon dirhem değerinde ticari mal bulunan bir kervanı hedef almak istediler. Hz. Muhammed (s.a.v), bu sefer için orduyu topladı. Toplanan 305 kişi Hz. Muhammed (s.a.v) komutasında Bedir yakınlarına gelerek kervanı beklemeye başladı. Ancak kervanın lideri Ebu Süfyan, Müslümanların kervanı beklediğini öğrendi ve Mekkeye haber yolladı. Ayrıca kervanın yolunu da değiştirdi. Müslümanların kervana saldırmaya hazırlandığı haberini duyan Mekkeliler, Ebu Süfyanın tehlikenin atlatıldığını haber veren ikinci mesajına rağmen Müslümanların üzerine yürümeye karar verdiler. Mekkeliler, oluşturdukları 950 kişilik kuvvetle Bedire doğru yola çıktılar.

Er dileme (Mübareze) hadisesi için taraflar içlerinden üçer kişi seçtiler. Buna göre, İslam Ordusundan Hamza, Ubeyde ve Ali ile; Utbe, Ubeyde bin Haris ve Utbe bin Rabia ile karşı karşıya geldi. Her üç çarpışmayı da Müslümanlar kazandı

Er dileme hadisesinden sonra savaş başladı. Çarpışmaların ilerleyen aşamalarında Kureyşli (Gayrimüslimlerin) dağılma belirtileri gösterdi; komutanları Ebu Cehil öldürülünce de iyice dağıldılar.

Savaş kazanılıp Allah’a şükür ve senalar yapıldıktan sonra, ganimet mallan Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından Müslümanlara paylaştırıldı. İzinli sayılanlara veşehitlere pay ayrıldı.

Er dileme (mübareze) nedir?

Savaştan önce, Düşman olan taraflardan birer kişinin çıkarak çarpışmasına “Er dileme (Mübareze)” deniyordu. Arap savaşlarında bir gelenek haline gelmiştir.

Bedir savaşının sonuçları

1. Bu savaşın Müslümanlar açısından manevi etkisi oldukça fazladır. Bu zaferle Hz. Muhammed (s.a.v)in nüfuzu oldukça artmıştır. Müslüman olmak isteyenlerin sayısında artış olmuştur.

2. Medinelilerden putperest olanlarda, bu zaferle birlikte İslamı kabul etmeye başlamıştır.

3. Bedir savaşı sonunda Hz. Muhammed (s.a.v)in esirler ve elde edilen ganimet hakkındaki kararları, İslam savaş hukukunun temellerini atmıştır.

4. Bedir savaşında yenilen Mekkelilerin Arabistanda ki itibarları sarsılmıştır.

5. Kureyşliler savaş sonrası intikam alma duygularından dolayı yeni planlar yapmaya başlamışlar.

6. Medinede bulunan Museviler Kureyşlilere yardım ettiklerinden, Müslümanlar ile aralarındaki anlaşma bozulmuştur. Bu yüzden Yahudi kabilesi Beni Kaynuka, Müslümanlar tarafından kuşatılmış ve göç etmeye zorlanmıştır.

7. Bedir kuyuları ve Şam ticaret yollarının idaresi Müslümanların eline geçmiştir.

8. Savaştaki bir kısım Mekkeli esir, okuma yazma bilmeyen Medinelilere bunu öğreterek serbest kalmıştır.

Bedir savaşında meleklerin müslümanlara yardım ettiği söyleniyor bu doğru mudur?

Yüce Allah Bedir Muharebesinde müslümanlara yardım etmek üzere önce bin melek göndermiş (bk. Enfal, 8/9), daha sonra bu Kürz haberi üzerine müslümanların morallerini takviye etmek amacıyla 3000 melek daha göndererek müşriklerin yenilgiye uğramalarını hızlandırmıştır.

Bedir Muharebesinde müminlerin meleklerle desteklenmesi konusuna Enfal suresinin 9 ve 12. ayetlerinde de açık biçimde değinilmiş ve bazı sahabiler meleklerin bizzat kafirlerle savaştıklarını ve onları öldürdüklerini ifade etmişlerdir.

Melekler gayb alemine ait varlıklardır, onların savaşa katılmaları da mucizedir. Gayb alemi ve mucize akıl üstü alanlar olduğu için, meleklerin gelmesini sadece “moral gücü” olarak te’vil edip aklileştirmek doğru değildir.

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.