İlk müslüman türk devletlerindeki bilim adamı ve düşünürler kimlerdir?

0

İlk müslüman türk devletlerindeki bilim adamı ve düşünürler kimlerdir?

İlk müslüman türk devletlerindeki bilim adamı ve düşünürler şunlardır;

1. Farabi

2. Gazali

3. Biruni

4. İbn-i Rüşt

5. Zemahşeri

6. Harezmi

7. Ömer Hayyam

8. İbn-i Sina

9. Uluğ Bey

10. Ali Şir Nevai

Farabi

Türkistanın Faraba (Karaçuk) şehrinde doğmuştur.

Eserlerinin çoğu Latinceye çevrilerek uzun yıllar Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.

Batıda “Al-Phorobius” adıyla tanınmıştır.

Yunan düşünürlerinin fikirlerini açıklayarak İslam düşünce hayatının gelişmesine büyük hizmetlerde bulunmuştur.

Aklı önemli noktada tutarak pozitif bilimlerin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

Farabi, “Muallim Sani (İkinci Öğretmen)” ismiyle tanınmıştır.

“El Medinetün Fazıla” en önemli eserlerindendir.

Gazali

Büyük Selçuklu döneminde yaşayan Gazali, Nizamiye medresesinde öğretmenlik yapmıştır.

Siyasi ve bölücü din anlayışlarıyla mücadele etmiştir.

En önemli eseri “İhyaül Ulumiddin” dir.

Biruni

Gazneli Mahmut döneminde yaşamış olan Biruni, matematik alanında çalışmalar yapmıştır.

Bilimin ilerlemesi önünndeki en büyük engelin serbest düşüncenin olmayışı olduğunu söylemiştir.

Enlem ve boylam dairelerini tespit eden Biruni, dünyanın güneş etrafında dönüşünün bir yılda gerçekleştiğini ispatlamıştır.

“Asarül Bakiye” adlı eserinden Asyalı milletler hakkında bilgi vermekte ve astronomiden bahsetmektedir.

İbn-i Rüşt

İspanyada (Endülüs) yetişmiştir.

Endülüs Emevileri döneminde yaşayan İbn-i Rüşt Avrupalılara Aristoyu tanıtmıştır.

İbn-i Rüşt aklın, inancın önünde tutulması gerektiğini savunmuştur.

Zemahşeri

Harzemşahlar döneminde yaşamış olan Zemahşerinin “Keşşfa” ve “Mukaddimetül Edeb” adlı gramer kitabı önemli eserlerindendir.

Harezmi

Matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir.

Cebiri sistemleştiren Harezminin Kitabül-Cebt Vel Mukabele adlı eseri bulunmaktadır.

Ömer Hayyam

Büyük Selçuklular döneminin en ünlü bilgin ve şairlerindendir.

Matematik, astronomi ve edebiyat alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Celali takvimini hazırlamıştır.

Rubailer günümüze kadar ulaşan eserleridendir.

İbn-i Sina

Avicenna olarak tanınan İbn-i Sinanın “El-Kanun Fit-Tıb” adlı tıp kitabı dünyaca ünlüdür.

Kan dolaşımı üzerine çalışmalar yapmıştır.

Uluğ Bey

Timurun torunu olan Uluğ Bey aynı zamanda astronomi bilginidir.

“Yıldızların Fihrist Cetvelleri” adlı eseri yazmıştır.

Devrin bilginlerinden Ali Kuşçu, Uluğ Beyin öğrencisidir.

Ali Şir Nevai

Timur devleti zamanında yaşamıştır.

Çağatay Türkçesinin en büyük şairi olarak bilinmektedir.

Türkçenin Farsçadan daha zengin olduğunu göstermek amacıyla “Muhakemetül Lügateyn” isimli eseri yazmıştır.

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.