Kpds nedir?

0

Kpds nedir?

Bu sınav yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayili Devlet Memurları Kanunu (aylıklarını bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 926 sayili Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanların, kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tabi sözleşmeli personelin katıldığı sınavdır.

Yurtdışında görevlendirilecek memurların seçim esaslarına dair yönetmelikin değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurtdışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de KPDS sınavına girmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayili Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde çalışacak;

Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabanci dil bilgilerinin asgari KPDS (B) düzeyinde, bilgi işlem çözümleyicisi ve programcılarının ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında ingilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir. Bu nedenle, halen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunma arzusunda olan fakülte veya yüksekokul mezunları da KPDS sınavına katılabilirler.

1996 yılında Yüksekögretim Kurulu, yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek üzere öğrenci gönderirken adayların KPDSden (Almanca, Fransizca veya İngilizce) en az 40 puan almalarını, 1999 yılında ise üniversitelerde araştırma görevlisi kadrosuna atanmak suretiyle yurtiçinde lisansüstü eğitim yapmak için KPDSden en az 60 puan almalarını şart koşmuştur.

Bu koşulların daha sonraki dönemlerde de uygulanmaya konulup konulmayacağı bilinmemekle birlikte Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (LES) girmek isteyen adayların KPDS’ ye girmeye karar verirken bu durumu da göz önünde tutmaları yararlı olacaktır. Lisansüstü Eğitim ve öğretim Yönetmeliğinin 2. Maddesi de LES’ ten başvurulan programın puan türünde en az 45 puan alınmasını öngörmektedir.

Doktora yeterlik sınavına girebilmek veya sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için Alman, Fransız ve İngiliz dilleri dışındaki dillerden sınava girilmek isteniyorsa, bu dillerden KPDS’ ye girilmesi; Doçentlik Bilim Sınavına Alman, Fransız ve İngiliz dilleri dışındaki bir yabancı dil sınavı sonucu ile başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmesi ve bu dilden KPDS de 65 veya daha yüksek puan alınmasını gerekir.

Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır.

Yükseköğretim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yurtdışı üniversitelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı programlarından ve Almanca, Fransızca, İngilizce Öğretmenliği ile bu dillerin Mütercim-Tercümanlık programlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin alacakları diplomaların denklik işlemlerinin a) mezun olunan program, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkenin anadilinden farklı ise başvuru sahibinin KPDS den en az 70 puan alması koşuluyla yapılmasına, b) mezun olunan program o ülkenin anadili ile ayni ise alınan diplomaya doğrudan denklik verilmesine karar vermiştir. Bu şartları taşıyarak Yükseköğretim Kuruluna denklik işlemleri için başvuranlara KPDS’ ye girebilmeleri için bir yazı verilmektedir.

KPDS Sınav Değerlendirmeleri nasıl yapılmaktadır?

Sınav süresi 3 saattir (180 dakika). Almanca, Fransızca ve İngilizce den yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır. Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı takdirde, Türkçeye ve yabancı dile çeviri seklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmaz.

Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavların cevap kağıtları ÖSYMde optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunacaktır. Test hazırlanamayan dillerde çeviriler ÖSYMde kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi, olarak değerlendirilir.

Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilir.

KPDS Kılavuzlarında, sınav esaslarının son sekli ve adayların Başvurma Belgelerini doldurmalarında onlara yardımcı olacak “İlçe Kodları”, “Kurum Kodları”, “Ünvan Kodları”, değişik amaçlar için kullanılacak dilekçe örnekleri verilmektedir.

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.