LÖKOPLAST Nedir? Ne Demektir?

0

LÖKOPLAST Ne Demek

LÖKOPLAST nedir? LÖKOPLAST ne demek, ne anlama gelmektedir? İnşaat sektörü terimlerinden LÖKOPLAST hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

LÖKOPLAST Bitki hücrelerinde, sitoplazma içinde bulunan ve genellikle nişasta taneciğini oluşturan cisimcik.

İnşaat sektörü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, inşaat sektörüne yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
İYON Pozitif (+) ya da negatif (- ) elektrikle yüklü atom-atom grupları.

LAMEL Mikroskopla yapılan incelemede bazen lamların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası.

GAY-LUSSAC YASASI Basıncı sabit tutulan bir gazın hacmi mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.

OBJEKTİF Mikroskopta,mikroskobun büyütme oranını gösteren mercek sistemi.

BUHARLAŞMA Sıvı halden gaz haline geçme olayı.

ATMOSFER Dünyayı dıştan saran gaz katmanı.

GOLGİ CİSİMCİĞİ Salgı maddeleri üretim ve paketleme organeli.

BUHARLAŞMA Sıvı halden gaz haline geçme olayı.

MIKNATIS Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekebilen cisim.

KATYON Pozitif elektrikle yüklü iyon grubu.

MİLİBAR Hava basınç birimi. (1 /1000 bar .)

TERMOMETRE Sıcaklık ölçme aracı.

ATOM Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapıtaşı.

ELEKTROFOR Durgun elektrik yüklerinin elektrostatik etkiyle atlaması.

ENERJİ İş yapabilme yeteneği.

KALDIRAÇ KOLU Belli aralıklarla delikleri bulunan paralel kuvvetler ölçümü yapan metal çubuk .

LAMEL Mikroskopla yapılan incelemede bazen lamların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası.

AĞIRLIK Bir cisme etki eden yerçekimi kuvveti.

STATİK Hareketli olmayan, belirli bir sure değişmeyen.

EĞİK DÜZLEM Bir ucu biraz daha yüksekte bulunan eğimli düz yüzey.

MEKANİK ENERJİ Kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı.

MAKARA Günlük yaşamda kullanılan basit makinalardan biri.

KİNETİK ENERJİ Hareket enerjisi.

ETKİ KUVVETİ Cisme uygulanan kuvvet.

ÜRETEÇ Elektrik akımını üreten araç.

ARŞİMET PRENSİBİ Sıvı içindeki cisme uygulanan kaldırma kuvveti ,cisimle aynı hacimdeki sıvının ağırlığına eşittir.

İŞ Kuvvetin etkisiyle cismin hareket etmesi,yol alması.

JENERATÖR Elektrik üretmeye yarayan, mıknatıs ve sargılardan oluşan araç.

AÇIK DEVRE Üzerinden elektrik akımı geçmeyen devre.

TRANSİSTÖR Akımı tek yöne çeviren düzenek.

GRAM Kütle birimi.

MAKARA Günlük yaşamda kullanılan basit makinalardan biri.

ELEKTROSTATİK Durgun (hareketsiz) elektrik yükleri.

İNDİKSİYON AKIMI Manyetik alanın değişimiyle oluşan elektrik akımı.

AÇIK DEVRE Üzerinden elektrik akımı geçmeyen devre.

İLETKENİN DİRENCİ İletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği tepki.

AYRIŞMA Bir maddenin iki veya daha çok maddeye ayrılması.

KİMYASAL DEĞİŞME Kimyasal olaylar neticesinde maddede gözlenen değişiklikler.

AÇIK DEVRE Üzerinden elektrik akımı geçmeyen devre.

PREPARAT Mikroskopta incelenmek üzere hazırlanan, lam ve lamel arasına sıkıştırılmış örnek.

ATOM NUMARASI Elementin çekirdeğindeki proton sayısı.

ASİT Sudaki çözeltisi hidrojen iyonu (H+) verebilen ve mavi turnusolu kırmızıya çeviren madde.

ÖZAĞIRLIK Birim hacme etki eden yerçekim kuvveti.

KÜTLE Bir maddenin madde miktarı ile ilgili büyüklük.

MOLEKÜL Aynı ya da farklı cins atomlardan oluşmuş, bir maddenin tüm özelliğini taşıyan en küçük parçası.

ÖZDEŞ Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilemeyecek kadar benzer olan, aynı.

İŞ Kuvvetin etkisiyle cismin hareket etmesi,yol alması.

VEKTÖREL BÜYÜKLÜK Doğrultusu, yönü, şiddeti ve tatbik noktası olan büyüklük.

HOMOJEN Her yeri aynı özelliği gösteren, türdeş.

BAĞ Atomları bir arada tutan kuvvet.

YALITKAN MADDE Elektrik akımını iletemeyen madde.

İŞ Kuvvetin etkisiyle cismin hareket etmesi,yol alması.

KATOT Üretecin (-) kutbuna bağlı olan elektrot.

AMPERMETRE Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan aygıt, akımölçer.

TERMOMETRE Sıcaklık ölçme aracı.

AÇIK DEVRE Üzerinden elektrik akımı geçmeyen devre.

AMPERMETRE Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan aygıt, akımölçer.

SARKAÇ I uzunluğunda ipe bağlanmış cisim .

ATMOSFER BASINCI Deniz seviyesinde bir metrekare yüzeye etkiyen 101300 N?luk kuvvet.

HİDROLİK BASINÇ Sıvıların bulundukları kap çeperlerine yaptığı basınç.

GRAM Kütle birimi.

SENTROZOM Hücre bölünmesinde görevli organel.

JENERATÖR Elektrik üretmeye yarayan, mıknatıs ve sargılardan oluşan araç.

POTANSİYEL ENERJİ Durum enerjisi veya var olan kullanıma hazır bulunan enerji.

VOLT Potansiyel birimi.

AĞIRLIK Bir cisme etki eden yerçekimi kuvveti.

POTANSİYEL ENERJİ Durum enerjisi veya var olan kullanıma hazır bulunan enerji.

ÖZAĞIRLIK Birim hacme etki eden yerçekim kuvveti.

İŞ Kuvvetin etkisiyle cismin hareket etmesi,yol alması.

TERMOMETRE Sıcaklık ölçme aracı.

DERİŞİK Çözüneni çok, çözücüsü az olan çözelti.

KAPALI DEVRE Üzerinden elektrik akımı geçen devre.

KİMYASAL DEĞİŞME Kimyasal olaylar neticesinde maddede gözlenen değişiklikler.

YERÇEKİMİ KUVVETİ Yerkürenin bir cisme uyguladığı kuvvet.

YALITKAN SAPLI ÇUBUK Elektrik yükünü iletemeyen (ebonit, plastik) çubuk.

JOULE İş birimi.

HIZ Bir cismin birim zamanda aldığı yol.

ATMOSFER Dünyayı dıştan saran gaz katmanı.

ARMATÜR Sabit manyetik alan içinde döndürülebilen bobin

GAY-LUSSAC YASASI Basıncı sabit tutulan bir gazın hacmi mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.