Siyer nedir?

0

Siyer nedir?

Siyer, İslam dinininde peygamberlerin, din büyüklerinin ve halifelerin hayat hikayesi anlamına gelmektedir.

Siyer, sözlükte “davranış, hal, yol, adet, bir kimsenin ahlakı, seciyesi ve hayat hikayesi” gibi anlamlara gelen siret kelimesinin çoğuludur. Peygamberimizin doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilmin adı “siyer” dir.

Tarihin belli bir bölümünden bahsettiği için tarih ilmiyle; Peygamberimiz (s.a.s.)in söz, fiil ve takrirleriyle ilgilendiğinden dolayı da hadis ilmi ile alakalıdır. İslam tarihinde yazılan ilk siyer kitabı Muhammed bin İshak Yesar tarafından yazılmıştır. Türk edebiyatında ilk siyer kitabı Erzurumlu Mustafa Daririn Mısırda yazdığı eserdir.

. Hem klasik fıkıh literatürü içinde özel bir türün hem fıkıh sistematiği içinde özel bir bölümün ismi olarak siyer, günümüzde devletler genel ve devletler özel hukuku diye adlandırılan alanlara dair doktriner görüşlerin bütününü ifade eden bir terim anlamı kazanmıştır. Siret kelimesi Kur’an-ı Kerim’de bir yerde “durum” manasında (Taha 20/21) ve hadis kaynaklarındaki bazı rivayetlerde “tutum, davranış biçimi” anlamında (Darimi, “Mukaddime”, 18; Müsned, I, 75, 128) geçer.

Ayrıca siyer ve tarih kaynaklarında aktarılan Resul-i Ekrem’e ait bazı ifadelerde siret kelimesinin siyer terimine temel teşkil edecek kullanımlarına rastlanır (aş.bk.). İslam hukukçuları, müslüman bir toplumun gayri müslim toplum ya da bireylerle ilişkilerde izleyeceği tutum, siyaset ve hukuk rejimini özellikle Hz. Muhammed’in ve onu takiben Hulefa-yi Raşidin’in bu konuda benimsedikleri davranış ve gittikleri yoldan (siret) çıkardıkları için ilgili hükümleri de siyer terimi altında bir araya getirmişlerdir.

Bu yaklaşım, İslam kültüründe devletler hukuku uygulamalarının Hz. Peygamber gibi ideal bir örneğe dayandığı, dolayısıyla bu alanda günlük siyasetin ve keyfiliğin değil hukukiliğin hakim olması gerektiği mesajını içermektedir. Divan Edebiyatı, ilmi kimliğini, İslamlığın temellerini bir sistem olarak düzenleyen medreseden alıyordu.

Dolayısıyla dini eserler, genellikle medresede yetişen yazarlar tarafından oluşturulmuştur. Bu eserlerde, İslam dininin esaslarını tanıtmak amaçlanmıştır. Bu nedenle dini eserlerden bazı İslami terimler kullanılmakla birlikte sanattan, süsten kaçınılmış, devrine göre oldukça sade bir dil kullanılmıştır.

Sözlükte “siyer” ne demek?

1. Karakterler, huylar.
2. Hz. muhammetin yaşamını anlatan kitap.

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.