Türkiye Cumhuriyeti

0

Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye, resmi adıyla Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğunun yerine kurulmuş, kuzey yarımkürede, avrupa ve asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir yarımadadır. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu Yarımadasında, kalanı ise balkan Yarımadası’nın uzantısı olan Trakya’da bulunur. Ülkenin üç yanı akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve eğe denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan Nahçıvan Özerk Bölgesi ile, iran, Irak ve Suriye’dir.

Bilimadamları ve araştırmacılar Türkiye kelimesinin İtalyancadan geldiğini kabul ederler. Prof. Dr. İlber Ortaylı bir makalesinde Cenovalı ve Venedikli tüccar ve diplomatların, 12. yüzyılda, ülkemizi Turchia ve Turmenia olarak tanımladıklarını belirtir. Prof. Dr. Abdulhaluk Çay ise Turchia tanımını çok daha gerilere götürür ve Turchia tabirine ilk defa 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında rastlandığını belirtir ve şöyle der:

Bu tabir 9. ve 10. yüzyıllarda İdil/Volga nehrinden Orta Avrupaya kadar uzanan saha için kullanılmıştır.  Bu kullanımın Kafkasya bölgesinde Hazar Kaanlığı için Doğu Türkiyesi, Arpad hanedanının kurduğu Macar Devleti için Batı Türkiyesi şeklinde olduğunu ve aynı tabirin 12. yüzyıldan itibaren Anadolu için kullanıldığını belirtir. Burada önemli olan husus Batılıların, Turchia halkına hiçbir zaman Türkiyeli demeyip, Türk (Turk) demeleridir.

Asya ve Avrupaya yayılmış toprakları, üç yandan denizlerle çevrilmiştir. Avrupadaki toprakları «Trakya», Asyadaki toprakları da «Anadolu», ya da «Küçük Asya» diye anılır. Türkiyenin Avrupadaki topraklarının yüzölçümü: 23.623 km2, Asyadaki topraklarının yüzölçümü de 757.000 km2dir. Bütün Türkiyenin yüzölçümü 780 623 km2dir.Türkiye kuzeyde Karadeniz, kuzeydoğuda Rusya, doğuda Iran, güneydoğuda Irak, güneyde Suriye ve Akdeniz, batıda Ege Denizi, kuzeybatıda Yunanistanla sınırlanmıştır. Rusya ile olan sınırımızın uzunluğu 590 km., İranla olan sınırımızın uzunluğu 470 km.dir. Irak sınırımızın uzunluğu 378, Suriye sınırımızınki de 789 km.dir.

Türkiye Coğrafyası

Türkiyenin bugün işgal ettiği topraklar bundan bir buçuk milyar yıl önce teşekkül etmişse de, memleketimiz bugünkü görünüşünü ancak bundan 15-20 milyon yıl önce, yani Üçüncü Zamanın sonunda almıştır. Bu devredeki jeolojik yer hareketleri sonunda dağlar ve ovalar bugünkü şekillerini aldığı gibi, denizler de derinleşti; Ege Denizinin bulunduğu topraklar çökerek deniz haline geldi.Türkiye dağlık bir ülkedir. Dağların en çok bulunduğu kesimler Kuzey ve Güney Anadolu ile Doğu Anadoludur.

Kuzey ve Güney Anadolu dağlarının birbirine yaklaştığı doğu kesim ise, Türkiyenin en sarp ve yüksek dağlarının bulunduğu bölgesidir.Kuzey Anadolu dağları denize paralel olarak uzanan arka arkaya birkaç dağ sırasından meydana gelmiştir. Bu dağ sıraları çukur alanlarla biribirinden ayrılmıştır. Kuzey Anadolu dağlarının kıyı kesimini kaplayan dağlara «Kıyı Dağları» denir. Bu dağlar bulundukları yerlere göre çeşitli isimlerle anılırlar. Kuzey Anadolu dağ zincirinde bulunan kıyı dağlarının başlıcaları Rize dağları, Trabzon dağları, Zigana dağları, Canik dağları, Isfendiyar dağlarıdır. Kıyı dağlarının en yüksek yeri Rize dağlarındaki Kaçkar tepesi (3.937 metre)dir. Biraz daha batıdaki Verçenik tepesinin yüksekliği de 2.700 metreyi geçer. Dağlar batıya gidildikçe yüksekliğini kaybeder.Kıyı Dağlarının arkasından İç Sıradağlar uzanır. Bu dağların en yükseği olan Mescit dağı, doğudadır, yüksekliği 3.250 metredir. İç sıradağlar doğuda iki, batıda üç sıra halinde uzanır.

Batı kesimindeki Ilgaz dağının yüksekliği 2.565 metre, Köroğlu dağlarının en yüksek yeri de 2.378 metredir.Karadeniz Bölgesinin Türkiyenin en dağlık kesimlerinden biri olduğu için ovalar pek azdır. Başlıca iki ova Kızılırmak ve Yeşilırmak ağızlarındaki Çarşamba ve Bafra ovaları ile, iç kesimlerdeki Bolu, Tosya ve Merzifon ovalarıdır.Türkiyenin güney kesimi Toros dağlarıyla kaplıdır. Toros dağları, Antalya körfezinin batısından başlayarak doğuda Hakkari’ye kadar uzanır. Çok geniş bir alana yayılmış olan Toros dağları üç bölümdür: 1) Batı Toroslar, 2) Orta Toroslar ve 3) Güneydoğu Toroslar.Doğu Anadolu dağları, kuzey ve güney Anadolu dağlarının birbirine yaklaşmasıyla meydana gelir. Türkiyenin en yüksek bölgesini teşkil eden Doğu Anadoluda yüzey şekilleri pek çeşitlidir. Türkiyenin en yüksek dağları bu kesimde bulunur: Ağrı 5.165 metre), Süphan (4.434 metre).İç Anadolu daha çok düzlüklerle kaplıdır. Konya ovası, Obruk yaylası, Cihanbeyli yaylası bu düzlüklerin en önemlilerindendir.

Bununla beraber İç Anadoluda da yüksekliği 4.000 metreye yaklaşan dağlar vardır. Bu kesimin en yüksek dağları güneydoğuda bulunur. Erciyes dağı (3.916 metre), Haşan dağı (3.258 metre), Melendiz dağı (2.953 metre), bu dağların en yüksekleridir. İç Anadolu dağlarının batısında, Ege Bölgesi ile İç Anadolu arasında iç batı Anadolu eşiği vardır. Buradaki başlıca yükseltiler Murat dağı (2.312 metre), Uludağ (2.543 metre) ve Eğri göz dağıdır.Ege Bölgesinde yükseklikler ve çukur alanlar kuzeyden güneye doğru art arda sıralanır. Bu kesimdeki başlıca dağlar Kozak (1.344 metre), Bozdağ (2.157 metre) ve Aydın dağlarıdır. Nehirler boyunca verimli ovalara rastlanır. Bunların en önemlileri Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Bakırçay ovalarıdır.Marmara Bölgesinin yüzey şekillerinde Ege Bölgesinin özelliklerine rastlanır. Bu kesimdeki en yüksek dağlar Uludağ, Kazdağı ve Mahya tepesidir. Marmara Bölgesinin Trakya kesimindeki başlıca yükseltiler Istırancalardır. Bu bölgenin en önemli ovaları Manyas, Adapazarı, Bursa, Karacabey ovalarıdır.

Türkiyede Akarsular: Türkiye içinde doğup da yine Türkiyeden denize dökülen başlıca akarsularımız Kızılırmak (1.151 km.), Sakarya (790 km.) Seyhan (516 km.), Ceyhan (476 km.), Yeşilırmak (416 km.), Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Susurlu nehirleridir.Türkiyeden doğup da yurt dışına çıkan nehirlerimiz Fırat, Dicle ve Arastır. Fırat 953 km.den sonra Türkiyeden çıkarak Suriyeye, Dicle de 452 km.den sonra Iraka, Araş ise 435 km.den sonra Rus topraklarına girer.Yabancı topraklarda doğup da Türkiye’ye giren nehirlerimiz ise iki tanedir: Meriç ve Asi. Meriç nehri Bulgaristanda doğar. Arda, Tunca ve Ergene kollarını aldıktan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında hudut çizer ve Ege Denizine dökülür. Güneydoğudaki Asi nehri ise Suriyede doğduktan sonra Hataya girer ve İskenderun yakınlarında denize dökülür. Türkiye Akarsuları 26 bölgeye ayrılmıştır. En büyük akarsu havzası Fırat (125. 566 km.2), en küçük akarsu havzası ise Burdur Göller Havzasıdır. (6.374 km.2). Ekonomik bakımdan son derece büyük önemi olan akarsularımız üzerinde devamlı çalışmalar yapılır. Çalışmaların amacı en geniş sulama imkanlarının sağlanması ve su enerjisinden faydalanmaktır.

Akarsularımız hakkında en doğru bilgileri almak için özel rasat istasyonları kurulmuştur. Bugün 500den fazla rasat istasyonu vardır. Akarsularla ilgili her türlü çalışmaları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yapar.DSInin en önemli görevi suların akışını kontrol altına alarak taşmaları önlemek, barajlar yapmak, ayrıca artezyen kuyuları v da açarak yeraltı su zenginliklerinden faydalanmaktır. DSİ her yıl yüzlerce kuyu aç- i maktadır. Yapılan hesaplara göre 1975 yılında bütün köyler suya kavuşmuş olacak- j tır. VGöller: Türkiyede ilk dikkati çeken Güneybatı Anadolu Göller Bölgesidir. Bunun dışında Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgelerinde de göler vardır. Göller Bölgesi’nde başlıca 5 göl vardır. Bunlar: Beyşehir (651 km.2), Eğridir (517 km2), Acıgöl (157 km.2), Suğla (125 km.2) ve Burdur (125 km.2) gölleridir. Bu bölgede daha birçok küçük göl vardır.Doğu Anadolu Göller Bölgesindeki göllerin hemen hepsi pek küçük göllerdir. Buna karşılık Türkiyenin en büyük gölü olan Van gölü (3.764 km.2) de bu bölgede bulunur. Buradaki göller Nemrut, Nazik, Haçlı, Balık gölleridir. Yine Doğu Anadoluda bulunan Çıldır ve Gölcük (Hazar gölü) bu bölgenin dışında kalır.Marmara Bölgesi’nde başlıca üç göl vardır:

İznik (308 km.2), Manyas (178 km.2), Ulubat (Apolyont) gölü (156 km.2). Bunlardan başka Büyükçekmece, Küçükçekmece, Sapanca gölleri gibi küçük birkaç göl daha vardır.Ege Bölgesindeki göllerin başlıcaları: Bafa (65 km.2) ve Marmara (44 km.2) gölleridir. Karadeniz Bölgesi’nde önemli göl olarak sadece Abant sayılabilir ki, bu da sadece turistik bakımdan önemlidir.İç Anadolu Bölgesindeki en önemli göl, Tuz gölüdür. Van gölünden sonra Türkiye’nin en büyük gölü olan Tuz gölü (1.620 km.2)nün suları yazın son derece azalır.Türkiyede yüzölçümü 10 km.2yi geçen 45 göl vardır. Bunlardan 15i 100 km.2 veya daha büyüktür. Sahiller: Uç taraftan denizlerle kuşatılmış olan Türkiyenin sahillerinin uzunluğu 7.000 km.yi geçer. En uzun sahilimiz Ege Denizi sahilimiz (2.250 km.), İkincisi Akdeniz sahilimiz (1.700 km.), üçüncüsü de Karadeniz sahilimiz (1.550 km.)dir.

Marmaraya olan kıyılarımızın uzunluğu da Boğazlarla beraber 1.100 km.yi bulur.Ege Denizine olan kıyılarımız diğer denizlere olan kıyılarımıza göre çok fazla girintili çıkıntılıdır. Bu yüzden de Egedeki kıyılarımızın uzunluğu diğer kıyılarımızdan fazladır. Bunun bir sonucu olarak kıyılarımız arasında en fazla körfez ve burunların bulunduğu yer de Ege kıyılarıdır. Buradaki körfezlerin en önemlileri İzmir, Edremit, Datça, Kuşadası, Kerme, Mandalya, Marmaris körfezleridir. Yine bu kıyılarımızdaki başlıca yarımadalar da İzmir, Urla, Bodrum ve Datça yarımadalarıdır. Ege Denizimdeki başlıca adalarımız İmroz ve Bozcaada’dır. Bunlar Türkiyenin en büyük adalarıdır. Ege sahillerimizde küçük küçük daha birçok adamız vardır.Karadeniz sahillerimiz genel olarak düzdür. Bu kesimde sahil, ortada kuzeye doğru büyükçe bir çıkıntı yapar.

Başlıca burunlar Bafra burnu, İnce burun, Baba burnu, Yeros burnu ve Çaltı burnudur. Karadeniz sahillerimizin açığında sadece Kefken adası vardır. Bu ada Sakarya ili sahillerinin karşısına düşer.Akdeniz sahillerimiz, Karadenize göre biraz daha girintili çıkıntılıdır. Bu kesimde İskenderun, Mersin ve Antalya gibi çok büyük körfezler vardır. Akdeniz sahillerimizde bize ait meskun ada yoktur.Marmara Denizi sahillerimizin kuzeyi oldukça düz, güneyi oldukça girintili, çıkıntılıdır. Doğuda İzmir ve Gemlik körfezleri, güneyde Bandırma ve Erdek körfezleri vardır. Boğazlar, Marmarayı Karadeniz ve Ege Denizine bağlar. Marmarada İrili, ufaklı birtakım adalar da vardır. Bunların en büyüğü Kapıdağ yarımadasının açıklarında bulunan Marmara adasıdır. Bu ada Marmara adaları diye anılan bir adalar grubunun içindedir.

Marmara adalarında, Marmaradan başka Avşa, Ekinlik, Paşalimanı gibi başka adalar da vardır. Marmara sahillerimizdeki başka önemli adalar şüphesiz İstanbulun Adalar ilçesini meydana getiren Kınalı, Burgaz, Heybeli ve Büyükada’dır. Ayrıca yine İstanbul açıklarında Yassıada ve Sivri ada (Hayırsız ada) He, Mudanya sahilleri hizasında ve Bozburun açıklarında İmralı adası vardır.İklim: Türkiyenin çeşitli bölgeleri iklim bakımından çeşitli özellikler gösterir. Yurdumuzun bazı yerleri pek az yağış aldığı halde (İç Anadolu Bölgesi), Karadeniz Bölgesi (Bilhassa Rize ve dolayları) gibi çok fazla yağış alan yerler de vardır. Rizede yıllık yağış 2.400 mm.yi bulurken Doğu Anadoludaki Iğdır ovasının yılda aldığı yağış miktarı ancak 240 mm.dir. İç Anadoluya İse yılda 400 mm. civarında yağış düşer. Kar yağışı da, yağmur gibidir.

Yurdun çeşitli yerlerine düşen kar miktarı büyük değişiklikler gösterir. İzmir ve Antalya gibi şehirlerimizdeki kar yağışı yok denecek kadar azdır. Son 30 yıllık ortalamaya göre İzmirde kar, yerde ancak 6 saat kalmaktadır. Antalyada da karın yerde kaldığı günler yılda bir günü geçmez. Buna karşılık bu oran Marmara Bölgesinde yılda 10-15 günü bulur. Karadeniz kıyılarında da bu oran aynıdır. Sahillerden uzaklaşıp da içlere doğru gidildikçe karın yerde kalma süresi artar. Kayseride yılda 40, Sivasta yılda 65 gün karlı geçer ve nihayet bu rakam Erzurumda yılda 116 günü bulur. Doğu Anadolu kışları çok karlıdır.Yağış ve karda olduğu gibi sıcaklık dereceleri de bütün yurtta büyük değişiklikler gösterir. Yıllık ortalama sıcaklığı 20°yi geçen yerlerimiz olduğu gibi (İskenderun), yıllık ortalama sıcaklığın 4° olduğu yerlerimiz de vardır (Kars). Diğer bölgelerimizdeki sıcaklık ortalamaları bu iki rakam arasında değişir. Sıcak ve soğuk günler kıyılarla iç kesimler arasında büyük farklar gösterir. Kıyılarımız genellikle ılık iklimli olduğu halde, iç kesimlerimizde sert bir kara iklimi hüküm sürer. Buralarda gündüz ve geceler arasındaki sıcaklık farkları da büyük olur.

Türkiye genel olarak üç iklim tipinin etkisi altındadır: Akdeniz iklimi, orta iklim ve bozkır iklimi.Akdeniz iklimi, batı ve güney sahil çevrelerimizde hüküm sürer. Buralarda yazlar sıcak, kışlar ılıktır. Her mevsimi yağışlı geçen orta iklim, Karadeniz kıyılarında görülür. Buralarda kurak ay yok gibidir. İç Anadolu ile Trakyanın İç kısımlarında, doğu Anadoluda bozkır iklimi hüküm sürer.Bitki örtüsü: Türkiyenin tabii bitki örtüsünü makiler, bozkırlar, çayırlar ve ormanlar teşkil eder. Makiler kuraklık şartlarına uymuş, sert yapraklı, her mevsimde yeşilliklerini koruyan bitkilerdir. Meşe, koca yemişi, defne, yabani zeytin, keçiboynuzu gibi ağaçları bu arada sayabiliriz.İç Anadolunun önemli bir kısmını kaplayan bozkırlarda ancak «yavşanotu» denen otlar, dağlık bölgelerde de «geven» denen dikenli bitkiler görülür. İç Anadoludan başka Trakya ve Doğu Anadoluda da bozkır alanları vardır.Çayırlar yaz sonuna kadar yeşilliklerini sürdüren geniş alanlardır. Bunlara en çok Doğu Anadolu yaylalarında rastlanır.Memleketimizin en büyük tabii zenginliğini ve en önemli bitki örtüsünü teşkil etmesi gereken ormanlar, topraklarımızın ancak % 13,5unu kaplar.

En sık ormanlara bol yağış alan Karadeniz, ondan sonra da Marmara ve Ege Bölgelerinde rastlanır. Türkiye orman bakımından altı bölgeye ayrılır: 1) Karadeniz, 2) Marmara, 3) Ege,4) Akdeniz, 5) Doğu Anadolu ve 6) Orta Anadolu.Karadeniz ormanları sahilden başlayarak 2.000 metre yükseklere kadar uzanır. Bu bölgedeki ormanların % 33ü baltalık, % 67si koruluktur. En çok rastlanan ağaçlar ladin, köknar, çam, kayın, meşe, gürgen, dişbudak, ıhlamur vs. dir. Karadeniz Bölgesi ormanlı kıyı ve kıyı ardı ormanları olmak üzere ikiye ayrılır. Marmara ormanlarında en çok karaağaç, meşe, kestane, gürgen, kayın yetişir. Bu bölgedeki dağların yüksek yerlerinde Karadeniz bölgesindekine benzeyen ormanlara rastlanır. Marmara ormanlarının % 44ü baltalık, % 56sı koruluktur. Ege Bölgesi ormanlarında en çok meşe, bir miktar da kayın ve atkestanesine rastlanır. Bu ormanların % 31i baltalık, % 69u koruluktur. Akdeniz ormanları da, Karadeniz ormanları gibi «kıyı» ve «kıyı ardı» ormanları olmak üzere ikiye ayrılır. Buradaki ormanlarda en çok köknar, çam, sedir, ardıç bulunur. Ormanların % 23ü baltalık, % 67si korudur.

Türkiyede sanat:Eski Türk sanatı ele alınırken ilk akla gelen mimarlık ve müziktir. Türk mimarlığının geçmişi, Türklerin Orta Asyada yaşadığı devreye kadar uzanır. Türkler, daha tarihlerinin başlangıcından itibaren önemli mimarlık eserleri meydana getirmişlerdir. Bugün bilinen ilk Türk mimarlık eserleri, Uygurlara ait bir saray harabesiyle yine Uygurlara ait ilk türbe sayabileceğimiz kubbeli mezarlardır, Uygurlar, bunlardan başka tapınaklar da yapmıştı. Bugün, bu tapınakların kalıntıları da bulunmuştur.Türklerin Müslümanlığı kabul ettikten sonra verdiği ilk mimarlık eserleri 9. yüzyıla rastlar. Ancak bu ilk döneme ait en önemli eserler 10-12. yüzyıllar arasında yaşayan Gazneliler zamanına aittir. Diğer taraftan Selçuklular 11. yüzyıldan itibaren Türk – İslam sanatına büyük yenilikler getirdiler.

Yaptıkları medreseler, kümbetler hiç bir yabancı tesir altında kalmadan yapılan eserlerdir. Malazgirt savaşından sonra bütün Anadoluyu fethederek burayı Türklerin ikinci anavatanı haline getiren Selçuklular, Anadolunun çeşitli merkezlerinde bugüne kadar yaşayan mimarlık eserleri bırakarak, Türk mimarlığının bu dönemini ölümsüz hale getirmişlerdir. Anadoludaki Selçuklu mimarlık eserlerinden günümüze kalanların başlıcalarını Sivas, Erzurum, Kayseri, Ankara, Niğde gibi şehirlerimizde görmek mümkündür. Bu mimarlık eserleri arasında, cami, kervansaray, medrese, türbe, saray, köprü ve hastaneler sayılabilir. Selçuklular, mimarlıklarının yanı sıra taş işlemeciliği ve ağaç oyma işlerinde de ileriydiler.Türk mimarlığı en muhteşem çağına Osmanlı İmparatorluğu zamanında erişmiştir.

Mimarlık, diğer sanat kollarında olduğu gibi İmparatorluğun gelişmesine paralel olarak büyük bir gelişme göstermiş, İstanbul’da Süleymaniye ve Sultanahmet, Edirnede Selimiye gibi camilerle en üstün dönemine ulaşmıştır. Türk mimarlığı sadece Türkiye sınırları içinde de kalmamış, Süleymanİyeyi yapan Mimar Sinanın talebelerinden biri olan Mehmet İsa Efendi’nin Hindistan’da, Agra şehrinde yaptığı Taç Mahal, sadece Türk mimarlığının değil, dünya mimarlığının tek eşsiz eseri olarak tarihe geçmiştir.Türk Musikisi: Tek sesli musikinin dünyadaki tek mükemmel örneği olan Türk musikisi de bilhassa Türklerin en üstün medeniyet seviyesine çıktıkları Osmanlı İmparatorluğu devrinde erişilmez bir seviyeye yükselmiş, İmparatorluğun gerilemeye başlamasıyla beraber musikide de bir yetersizlik görülmeye başlanmıştır.

Türk bestecilerinin yaptıkları eşsiz eserler Batı musiki dünyasında dahi etkilerini göstermiş, Mozart gibi bazı dev Batı bestecileri Türk melodilerini kullanarak eserler yapmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren Türk musikisini çok sesliye çevirmek için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Türk halk musikisi birçoklarının sandığı gibi klasik Türk musikisinden ayrı bir dal değildir. Halk musikisinde kullanılan sesler ve makamlar tamamen klasik müziktekilerin aynıdır. Usuller de klasik musiki usulleridir. Farklı olan sadece üsluptur.Resim ve Heykel: Eski Türklerde duvar resimleri ve minyatür çok gelişmişti. Uygurların bu alanda verdikleri çok önemli ve değerli örnekler vardır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında resim daha çok minyatür alanında kalmış, yalnız bazı padişahlar resimlerini yaptırmışlardır. İmparatorluğun son zamanlarında, tanzimattan itibaren memlekette Batıya bir yönelme olmuş, sanatkar gençler Avrupaya gönderilerek, Batı resmini incelemeleri sağlanmıştır. Daha sonra 1883te «Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi (Güzel Sanatlar Akademisi)» kurulmuş, bugünün değerli ressam ve heykelcilerinin çoğu buradan yetişmiştir.

Heykelcilik, Müslümanlıktan önce Türkler arasında yaygın olduğu halde, Müslümanlıktan sonra ihmal edilmiştir. Ancak yine de, bilhassa Selçuklular zamanında büyük mimarlık eserlerine kabartmalar şeklinde insan ve hayvan şekilleri yapılmıştır. Heykelcilik de, resimde olduğu gibi ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişmeye başlamış, Sanayi-İ Nefise Mektebihin kurulmasından sonra da Batılı anlamda heykelcilerin yetişmesi sağlanmıştır.Tiyatro: Eskiden «temaşa» denilen ilk «seyir» oyunları Karagözden ibaretti. 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu içinde oynatılmaya başlayan Karagöz, 20. yüzyıla kadar büyük bir rağbetle devam etmiş, 20. yüzyılda ise «Ortaoyunu» nun gelişmesi, temaşa oyunlarına yeni bir çeşni getirmiştir. Ortaoyunu daha sonra yerini bugünkü tiyatroya bırakmak zorunda kalmıştır. Bugün Türk tiyatrosu gerek devlet himayesindeki, gerek özel teşebbüs elindeki kuruluşlarıyla Avrupa çapında bir başarı göstermektedir.Folklor: Edebiyat, musiki ve oyundan meydana gelen Türk folkloru, yüzyıllar boyunca çok renkli ve ilgi çekici sanat eserleri meydana getirmiştir.

Bugün Türk halk musikisi ve edebiyatını severek okuyup dinlediğimiz gibi, Türk halk oyunlarını da aynı zevkle seyretmekteyiz. Bilhassa 1950den sonra okullara da giren Türk folkloru, geniş şekilde gelişmek imkanı bulmuştur.Türkiyede Dil ve Edebiyat:Türk dili Ural – Altay dil ailesinin, Ural koluna giren tek heceli ve çekimli bir dildir. Türk dili Altay devrinden bugüne kadar birçok dönemler geçirmiştir. Bütün bu dönemleri özet olarak Eski Türkçe (6-9. Yüzyıllar), Orta Türkçe (10-15. yüzyıllar) ve Yeni Türkçe (15-20. yüzyıllar) olarak üç bölümde toplamak mümkündür. Bugüne kadar gelen en eski Türkçe metinleri Orhon yazıtlarıdır. Bunlar 7 – 8. yüzyıllar arasındaki çağın Türkçesini aksettirir. Daha önceki devirlere ait Türkçe eserler olmakla beraber bunların edebi değeri olmadığı için önemli sayılmaz. Orhon yazıtları, Orhon alfabesi ile yazılmıştır. Orhon alfabesi 38 harften meydana gelen bir alfabedir. Daha sonraki yüzyıllarda (8 ve 9. yüzyıllar), Güney Orta Asya Türkleri arasında Uygur alfabesinin kullanıldığını görürüz. Orhon yazısı gibi, Uygur yazısı da sağdan sola yazılıyor ve alfabesi 18 harften meydana geliyordu.

Türkler, Müslümanlığı kabul ettikten sonra, Türkçe, Arapça ve Farsçanın tesirinde kaldı. Din dilinin Arapça, sanat dilinin Farsça olmasının bu tesirde büyük rolü olmuştur. Bu iki özellik bakımından Arapça ve Farsça, Müslüman Türk aydınları arasında yayıldı. Türkçeye bu dillerden birçok kelime girdi, hatta Türk ilim adamları ve sanatkarları bile eserlerini Arapça ve Farsça yazmaya başladılar. İslam etkisinden meydana getirilen ilk Türk eseri Yusuf Has Hacibin yazdığı «Kutadgu Bilig» tir. Bu eserlerde, Arapça kelimelerin dilimize girdiğini ve hece vezni yerine aruzun kullanıldığını görüyoruz. Kutadgu Biligden sonra Kaşgarlı Mahmutun yazdığı «Divan-ü Lugat-it Türk» adlı eser Türk diline ve edebiyatına büyük hizmetlerde bulundu.Ancak dini ve İlmi etkiler yüzünden Türkçeye giren Arapça ve Farsça kelimeler gittikçe artıyordu. Selçuklular zamanında Türkçe yeniden canlanmaya, eski kuvvetine kavuşmaya başladı. 13. yüzyıldan sonra Selçuklu devletinin çökmesi üzerine Anadoludaki Türk beylikleri Türkçeyi resmi dil olarak kabul ettiler. Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden ilk beylikler arasında Karamanlıları ve Osmanlıları sayabiliriz.!

5. yüzyıl Osmanlı topluluğu içinde Aydınlı Visali, Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Muharremi gibi Türk dili hususunda titizlikle çalışan edebiyatçılar yetişti. Çağatay bilgini Ali Şir Nevai de Türk dili konusunda ilim ve sanat çalışmaları yaptı.Osmanlı İmparatorluğunun yükselme ve genişleme devirlerinde olduğu kadar gerileme devirlerinde de edebiyat ve ilim diline Farsça ve Arapça hakim oldu. Ancak19. yüzyılda, Tanzimattan sonra Türkçeye aşırı derecede giren Arapça ve Farsça kelimelerin ayıklanması yolunda çalışmalar başladı. 20. yüzyılın İlk çeyreğinden itibaren de Türkçe, lüzumsuz Arapça ve Farsça kelimelerden kurtuldu. Bugün dilde çok kesin olarak öz Türkçeye doğru bir yöneliş vardır.Türkiyede Edebiyat:Türk edebiyatının ilk örnekleri 7. ve 8. yüzyıllara ait olan Orhon yazıtlarıdır.

Ergenekon, Oğuz, Alpertunga gibi destanlar da Türk edebiyatının ilk mahsulleri arasındadır. Bununla beraber Türk edebiyatının bundan 900 yıl önce, 9. yüzyılda başladığı kabul edilir. Bu çağın en önemli eseri Karahanlılar (Hakaniye) devleti zamanında Yusuf Has Hacibin yazdığı «Kutadgu Bilig (Saat Veren Bilgi»)dir. Aynı devirde yazılan «Aybetüi – Hakayık» ve «Atabetül Hakayık» adlı eserler de Türk edebiyatının ilk mahsulleri arasındadır. Bu son iki eserin yazarı Edib Ahmettir. Bu devre edebiyat dilinin Türkçesi, Hakaniye lehçesi diye anılır. Aynı lehçe 15. yüzyıldan sonra da Çağatayca adını alır. Hakaniye lehçesinde 15. yüzyıla kadar çeşitli edebi eserler verilmiştir. Bunların başında 14. yüzyılda yazılan «Muhabbetrıame» ve «Hüsrev ile Şirin» i sayabiliriz. Muhabbetname Herzeminin, Hüsrev ve Şirin de Kutbundur.

15. yüzyılda da Hakaniye lehçesinin kullanıldığı Maveraünnehir, Harzem, Altın Ordu çevrelerinde yetişen şairler arasında Seyfi Serayi, Lutfi, Mir Haydar sayılabilir.Çağatay lehçesinde ise Ali Şir Nevai ve Babür Şah gibi dev sanatkarlar yetişmiştir. Bunlardan Ali Şir Nevainin en ünlü eseri «Muhakemetül – Lögateyn», Babür Şahın en ünlü eseri de «Babürname» adındaki seyahat ve otobiyografi kitabıdır.Bunlardan başka Oğuz lehçesi ve Azeri lehçesi (Doğu Oğuz Türkçesi), Horasanın büyük şehirleriyle, Tebriz ve Bağdatta yerleşmiş, «Dede Korkut Masalları» bu Türkçenin halk dilindeki şekli olarak doğmuştur. Çok geniş ölçüde bir gelişme görülen Azeri lehçesinde Türk edebiyatının en büyük şair ve sanatkarları yetişmiştir. 18. yüzyıla kadar yaşayan Azeri lehçesinde eser veren edebiyatçıların başlıcaları: Kadı Burhaneddin, Nesimi, Köroğlu, Aşık Kerem ve nihayet Fuzulidir.Türkiyede Devlet ve Hükümet:Cumhuriyetle idare edilen Türkiye devletinin temeli 1961 Anayasasının prensiplerine dayanır. Türkiyenin bir cumhuriyet olduğu ve memleketteki yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu yazılıdır.

Yasama yetkisini Türk milleti adına kullanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M.) Millet Meclisi ve Senatodan meydana gelir. Her iki meclisin üyeleri de genel oyla seçilir. Yalnız Senatoda 23 üye vardır ki bunlar Milli Birlik Komitesi üyeleridir. Siyasi partilere kaydolmamak şartıyla, seçilmeden, ömür boyu senatörlük ederler. Bir de Senatonun Cumhurbaşkanlığı kontenjanından 15 üyesi seçilmeden meclise girer. Ancak bunların senatörlüğü ömür boyu değil, 6 yıl içindir.Millet Meclisi 415, Senato 188 üyeden kuruludur. Bunun 150si seçimle gelir. 15i Cumhurbaşkanı kontenjanından girer, geriye kalanını da eski M.B.K. üyeleri teşkil eder.Kanunları Millet Meclisi yapar. Millet Meclisinin yaptığı kanunlar Senatoda tekrar görüşülerek tasdik edilir. Senato, değişiklik yapmak isterse kanunu Millet Meclisi’ne iade eder. Konu Senato ve Meclis karma komisyonlarında görüşülür. Yapılacak değişikliğe göre kanun kabul edilir. Millet Meclisi değişikliği kabul etmez de tekrar aynı kanun üzerinde ısrar ederse o zaman Senato bunu kabul etmeye mecburdur.

Kanunlar Cumhurbaşkanı tarafından tasdik edilip Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer.Yürütme Yetkisi: Bütün kanunların yürütme yetkisi başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bakanlar kuruluna aittir. Bakanlar kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından seçilen başbakanın seçtiği bakanlardan meydana gelir. Başbakanın görevi hükümetin genel siyasetini yürütmek, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamaktır. Bakanlar kurulu Meclisten güven oyu alamazsa düşer.İdare Teşkilatı: Bakanlar kurulunun sorumluluğu ve yetkisi altındaki hizmetler ve bunları yürüten daireler genel olarak«idare» diye anılır. Türkiyede idare teşkilatı, merkezi ve mahalli idare esasına dayanır. Merkezi idareyi başbakanlık ve bakanlıklar meydana getirir.

Türkiyede en eski mahalli idare köydür. Her köy, köy halkının seçtiği ihtiyar meclisi ile muhtar tarafından idare edilir. İl özel İdareleri o İl ile İlgili kamu hizmetlerini karşılar. Bütçesini il genel meclisi hazırlar. Belediyeler ise şehirlerin medeni ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş mahalli idarelerdir. Belediyelerin başlıca organları: Belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümenidir.Yargı Yetkisi: Bu yetki hakimlere verilmiştir. Hakimler bağımsızdır, kanunlara ve vicdanlarına göre karar verirler. Hakimlerle ilgili her türlü işler Yüksek Hakimler Kurulu tarafından yürütülür. Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Davaların konusuna göre, ticaret, ceza, sulh vb. gibi çeşitli mahkemeler vardır. Taraflar dilerse mahkemenin verdiği bir kararı temyiz etmek üzere yargı taya baş vurabilir. Yargıtay, kararların son inceleme yeridir.

Üyeleri, Yüksek Hakimler Kurulu tarafından seçilir. Danıştay, fertle devlet arasındaki İdari uyuşmazlık davalarına bakar. Danıştayın. başkan ve üyelerini Anayasa Mahkemesi seçer. Anayasa Mahkemesi, T.B.M. M.nin yaptığı kanunların Anayasaya uygun olup olmadığını kontrol eder.Bu saydıklarımızdan başka «askeri yargıtay teşkilat» ve Askeri Yargıtay da vardır.Tarih:Türkiye Cumhuriyetinin temeli 1. Dünya Savaşında yenilmemiz üzerine düşmanların yurdumuzu işgaline karşı başlayan Kurtuluş Savaşı ile atılmıştır. Cumhuriyet yolunda atılan ikinci önemli adım 23 nisan 1920de toplanan ilk Büyük Millet Meclisinin açılması üzerine yine Ankarada bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti kuruldu. Meclis ve hükümet başkanlıklarına Atatürk seçildi ve bütün Kurtuluş Savaşını bu ilk meclis ve hükümet yürüttü. Çeşitli mütareke ve antlaşmaları bu hükümet yaptı. İşgal altında bulunan başkent İstanbulda da bir hükümet vardı, fakat fiilen iş göremez haldeydi.

Son olarak Kurtuluş Savaşının en önemli meydan muharebesi olan Başkumandanlık Meydan Muharabesi kazanılınca, Mudanya Mütarekesini de (11 ekim 1922), yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti yaptı. Uç hafta sonra da 1 kasım 1922de Saltanat resmen kaldırıldı. Böylece 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu fiilen son bulmuş oluyordu. Son padişah Mehmet Vahidettİn VI, 17 kasım 1922de bir İngiliz harp gemisine binerek Türkiyeyi terk etti.Artık İstanbul hükümeti de çekilmiş, bütün yetkiyi fiilen Büyük Millet Meclisi Hükümeti üzerine almıştı. 24 temmuz 1923rte Lozan Barış Antlaşmasının imza edilmesi üzerine artık cumhuriyetin ilan edilmesi için hiçbir sebep kalmıyordu.Cumhuriyetin ilan edilmesi için önce bir başkent seçilmesi, sonra bir anayasa hazırlanması lazımdı. Millet Meclisindeki çeşitli görüşmelerden sonra Ankaranın başkent olmasına karar verildi. Anayasa hazırlıkları 28 ekim gecesi tamamlandı, 29 ekim 1923te de cumhuriyet ilan edildi.

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi ve Mustafa Kemal cumhurbaşkanlığına seçildi.Saltanata son verilmiş, cumhuriyet İlan edilmişti, fakat Halifelik henüz devam ediyordu. Bu müessesenin de artık yıprandığı, faydasız hale geldiği gerekçesiyle Millet Meclisine bir önerge verildi. 3 mart 1924te Halifelik de kaldırıldı ve Halife ile beraber Osmanlı hanedanının bütün üyeleri yurt dışına çıkarıldı. Daha sonra 24 mayıs 1924te yeni bir anayasa yapıldı.Cumhuriyetin ilanından sonra devlet mekanizmasının karşısına birçok meseleler çıkmıştı. Bunların başında din, eğitim, öğretim ve hukuk meseleleri geliyordu. Osmanlı İmparatorluğu zamanında din ve devlet işleri birbirine bağlıydı. Cumhuriyetin ilanından sonra Anayasaya uyularak laik bir.idare tarzı tatbik edildi.

Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. Öte yandan eski hukuk prensiplerinin de değiştirilmesi gerekiyordu. 17 şubat 1926da Medeni Kanun kabul edildi ve 6 ay sonra da yürürlüğe girdi. Medeni Kanun yapılırken İsviçre hukuku esas alındı ve bu kanunu 26 hukuk bilgini hazırladı.Eğitim ve öğretim alanında da büyük devrimlerin yapılması gerekiyordu. 3 mart 1924te çıkarılan «Tevhid-i Tedrisat Kanunu» yla medreseler kaldırıldı, öğretim laik esaslara dayandırıldı. Ondan sonra bir öğretim seferberliği açıldı. 9 ağustos 1928de Latin harfleri kabul edilerek, Arap harflerinin kullanılmasına son verildi. Bu, eğitim alanında yapılan çok önemli bir devrimdi. Yine bu arada fes kullanılmasına yavaş yavaş son verildi. İlk defa Atatürk 1925te şapka giydi. 1934te çıkarılan «Kıyafet Kanunu» ile de bütün erkekler şapka giydi.

Bu arada tekkeler ve türbeler kapatıldı, şeyhlikler kaldırıldı.Bu kültürel çalışmaların yanı sıra ekonomik alanda da büyük hamleler yapıldı. Köylüyü kalkındırmak için 1925te aşar denen vergi kaldırıldı. 1929da tarım kredi kooperatifleri kuruldu, yerli sanayi teşvik edildi. Yeni yeni kara ve demiryollarının yapılmasına başlandı. Böylece bütün Türkiye tam bir kalkınma havasına girmiş oldu.Bu arada dış siyasetimiz de günden güne kuvvetleniyordu, çeşitli ülkelerle, çeşitli konularda antlaşmalar yapılıyordu. 1936da Boğazlar üzerindeki kayıtsız şartsız Türk hakimiyeti tanındı (Montreux Antlaşması), 1939da Hatay anavatana katıldı.Atatürkün ölümünden sonra çıkan 2. Dünya Savaşına Türkiye katılmadı, taraf sız kaldı. Fakat yaptığı bir üçlü antlaşma ile İngiltere ve Fransanın bulunduğu Müttefikler cephesini tutuyordu.

1941de Almanya ile bir saldırmazlık paktı İmzalandı. Türkiye, 1944e kadar savaşa girmemekle beraber savaşın sayısız sıkıntılarını çekti. Sonunda savaşın bitmesine kısa bir süre kala Almanya ve müttefiklerine karşı savaş ilan etti. Ama yine de fiilen savaşa | katılmadı.Savaşın bitmesinden sonra milletlerarası I çeşitli teşkilatların kurulması, dünya devletlerine daha fazla yaklaşmamız bizde de gerçek demokrasinin kurulmasını sağladı.1945ten itibaren çeşitli siyasi partiler kurulmaya başlandı. 1950 seçimlerinde cumhuriyet kuruluşundan beri ilk defa Cumhuriyet Halk Partisinden başka bir parti, Demokrat Parti İktidara geçti. Bu parti 27 I Mayıs 1960 Inkılabına kadar iktidarda j kaldı. İnkılaptan sonra yapılan 1961 seçimlerinde hiç bir parti tam çoğunluğu kazanamadığından, 1965 seçimlerine kadar hükümet, koalisyon kabineleri kurmak suretiyle çalıştı. 1965 seçimlerinde İse Adalet Partisi mutlak çoğunluğu sağlayarak tek başına iktidara geldi.

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.