0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Satın Alma Sorumlusu Görev ve Yetkileri

0

Satın Alma Sorumlusu Görev ve Sorumlularları

SATINALMA SORUMLUSU İŞİNİN KISA TANIMI:

XXX Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,ilke ve talimatlara uygun olarak; yürürlükte olan kanun ve ilgili mevzuatauygun olarak birimlerin talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmetalımlarının gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması ile ilgilifaaliyetleri planlamak, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.

SATINALMA SORUMLUSU GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

–     Sorumlular içinbelirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. Ortak Görev,Sorumluluk ve Yetkiler).

–     Bölümde yapılan işlerinkuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekildeçalışmaları yürütmek.

–     Harcama yetkililerinesatınalma yöntemleri ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlamak.

–     Harcama birimlerinin malve hizmet alımları için mevzuata uygun satınalma yönteminin belirlenmesi ileilgili faaliyetleri koordine etmek ve denetlemek.

–     Satın alımlarla ilgilipiyasa fiyat araştırması yapılması ve yaklaşık maliyetin hesaplanması ileilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

–     Harcama birimleri ile koordineliolarak teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak.

–     Satınalma sürecindekiilgili dokümanların hazırlanması, dosyalanması ve teslim alınan evrakınuygunluk kontrolünün yapılması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek vedenetlemek.

–     Muayene kabul komisyonunuoluşturmak ve gerektiği takdirde komisyonda görev almak.

–     Üniversitenin olasıihtiyaçlarına yönelik uygun koşulları taşıyan tedarikçi envanterininoluşturulmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.

–     Bölümün görev alanınagiren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesive sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’çalışmalarına katılmak.

–     İş sağlığı ve iş güvenliğikurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığıkişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.

–     Görev ve sorumlulukalanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerineuygun olarak yürütülmesini sağlamak.

–     Yaptığı işin kalitesindensorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işinkalitesini kontrol etmek.

–     Görev alanı ile ilgiliolarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

SATINALMA SORUMLUSU YETKİLERİ:

–     Yukarıda belirtilen görev vesorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

–     Faaliyetleringerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

–     Sorumlular içinbelirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk veYetkiler).

 

SATINALMA SORUMLUSU EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

 

SATINALMA SORUMLUSU ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

Satınalma Memuru

Depo Memuru

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

–     657 sayılı DevletMemurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

–     Yüksek öğrenimkurumlarının dört yıllık bir bölümünü – tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerininilgili bir bölümünü – bitirmiş olmak.

–     Yaptığı işin gerektirdiğidüzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

–     Konusu ile ilgili olaraken az dört yılı Fırat Üniversitesi’nde olmak üzere on yıllık Kamu deneyiminesahip olmak.

–     Yöneticilik niteliklerinesahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.

–     Faaliyetleriningerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

–     Büro ortamında çalışmak.

–     Normal çalışma saatleriiçinde görev yapmak.

–     Gerektiğinde normalçalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

–     Görevi gereği seyahatetmek.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.