Teknik Terimler Sözlüğü (ingilizce Türkçe)

0

Teknik Terimler Sözlüğü (ingilizce Türkçe)

İngilizceden türkçeye teknik terimlerin anlamları aşağıdadır.Abrams- cone
Abrams konisi
Abrams- law
Abrams kanunu
Abrasion
Aşınma
Abrasion resistance
Aşınma direnci
Absolute
Mutlak
Absolute volume
Mutlak hacim
Absorbed water
Emilmiş su
Absorbtion
Emme
Accaptance quality limit
Kabul edilebilir kalite seviyesi
Accelerator
Hızlandırıcı
Accuracy
Doğruluk
Addition
Mineral katkı
Additive
Katkı
Adhesive
Yapışkan
Adhesive
Yapıştırıcı
Adiabatic curing
Adiabatik kür
Admixture
Kimyasal katkı maddesi
Adsorption
Yüzeyde tutma
Aerated concrete
Gaz beton
Aerated concrete
Gözenekli beton
Age hardening
Yaşlanma sertleşmesi
Ageing
Yaşlandırma
Aggregate
Agrega
Aggressive
Saldırgan
Aggressive
Sert
Agitate
Karıştırma
Agitating
Karıştırmalı
Agitator
Karıştırıcı
Air content
Hava içeriği
Air content
Hava miktarı
Air cured
Havada kürlenmiş
Air entrainer
Hava sürükleyici
Air entraining
Hava sürükleyici
Air meter
Hava ölçer
Air void
Hava boşluğu
Air-permeability test
Hava geçirgenliği deneyi
Alkali
Alkali
Alkali reactivity
Alkali reaktivitesi
Alkali-aggregate reaction
Alkali agrega reaksiyonu
Alkali-silica reaction
Alkali silika reaksiyonu
All-in-aggregate
Tüvenan agrega
Allowable stress
Emniyet gerilmesi
Alloy
Alaşım
Aluminate concrete
Aluminat beton
Ammonium
Amonyum
Amorphous
Amorf
Anchorage
Ankraj
Anchorage
Bağ
Angular aggregate
Kırmataş
Angular aggregate
Köşeli agrega
Anisotropic
Anizotrop
Annealing
Yumuşatma tavlaması
Anodic coating
Anodik kaplama
Anti freeze
Antifiriz
Architectural concrete
Mimari beton
Architecture
Mimarlık
Argillaceous
Killi
Artificial aggregate
Yapay agrega
Ash
Kül
Asphalt
Asfalt
Asphalt concrete
Asfalt betonu
Asphalt concrete pavement
Asfalt betonu kaplama
Assesment
Değerlendirme
Atmospheric pressure
Atmosferik basınç
Atterburg limits
Atterburg limitleri
Autoclaved aerated concrete
Otoklavlanmış gözenekli beton
Axle load
Dingil yükü
( B )
Backfill concrete
Dolgu betonu
Bar reinforcement
çubuk donatı
Basement
Bodrum
Basement
Su basmanı
Basic creep
Basit sünme
Basic creep
Temel sünme
Basic requirements
Temel özellikler
Batch
Harman
Bearing capacity
Taşıma kapasitesi
Bedrock
Ana kaya
Belt
Bant
Binder
Bağlayıcı madde
Binding
Bağlama
Binding material
Bağlayıcı malzeme
Bins
Ambar
Birefringence
çift kırılma
Bitumen coating
Bitümlü kaplama
Bituminous surface
Bitümlü satıh kaplama
Blast furnace sl*g
Yüksek fırın cürufu
Bleeding
Kusma
Body centered
Hacim merkezli
Bond
Bağ
Bond strength
Bağ dayanımı
Bond strength
Yapışma gücü dayanımı
Bonding
energy

Bağ enerjisi
Bonding force
Bağ kuvveti
Bound water
Bağlı su
Branching
Dallanma
Breakdown
çökme
Brick
Tuğla
Bridge deck
Köprü döşemesi
Brittle
Gevrek
Brittle failure
Gevrek göçme
Brittle fracture
Gevrek kırılma
Bronze
Tunç
Broom finish
Süpürülme
Brushed surface
Fırçalanmış yüzey
Buckling
Burkulma
Bulk
Gevşek yığın
Bulk density
Gevşek yığın birim ağırlığı
Bulk modulus
Hacim modülü
Calcareous
Kalkerli
Calcined
Kalsine edilmiş
Calcined
Pişirilerek suyu veya co2-si ayrılmış
Calcined
Sönmüş
Calcium
Kalsiyum
Calcium carbonate
Kalsiyum karbonat
Calcium chloride
Kalsiyum klorür
Calcium sulphate
Kalsiyum sülfat
Calibrate
Kalibre etmek
Calibration
Kalibrasyon
California bearing ratio
Kaliforniya taşıma oranı
Capillar void
Kılcal boşluk
Capillarity
Kılcallık
Capillary permeability
Kılcal geçirgenlik
Capillary pressure
Kılcal basınç
Capillary water
Kılcal su
Carbonation
Karbonatlaşma
Carbondioxide
Karbondioksit
Cast concrete
Dökme beton
Cast concrete
Kalıba dökülmüş beton
Cast stone
Yapay taş
Casting
Döküm
Cast-in-place
Yerinde dökülmüş
Cavern
Boşluk
Cavitation
Kavitasyon
Ceiling
Tavan
Cell
Hücre
Cellular structure
Boşluklu yapı
Cellular structure
Hücresel yapı
Cement bag
çimento torbası
Cement base
çimento esaslı
Cement content
çimento dozajı
Cement content
çimento içeriği
Cement content
çimento miktarı
Cement gel
çimento jeli
Cement kiln
çimento fırını
Cement mill
çimento değirmeni
Cement paste
çimento hamuru
Certification
Belgelendirme
Chain like molecule
Zincir türü molekül
Characteristic strength
Karakteristik dayanım
Chemical analysis
Kimyasal analiz
Chloride
Klorür
Chloride content
Klorür içeriği
Chlorine
Klor
Chute
Boşaltma kanalı
Clay
Kil
Climbing form
Tırmanan kalıp
Close packing
Sık düzen
Closely graded
üniform granülometrili
Coal ash
Kömür külü
Coarse aggregate
Iri agrega
Coarse aggregate
Kaba agrega
Coarse grained
Iri taneli
Coarse gravel
Iri çakıl
Coarse screen
Kaba elek
Coefficient of permeability
Geçirgenlik katsayısı
Coefficient of permeability to water
Su geçirgenliği katsayısı
Coefficient of subgrade reaction
Altzemin reaksiyon katsayısı
Cohesion
Kohezyon
Cold drawing
Soğuk çekme
Cold drawn steel
Soğuk çekilmiş çelik
Cold joint
Soğuk derz
Cold rolling
Soğuk haddeleme
Cold working
Soğuk işlem
Collapse
çökme
Collapse failure
Göçme
Colloidal particle
Kollodial parça
Column
Kolon
Compactability
Sıkıştırılabilme
Compaction
Sıkıştırmak
Compaction classes
Sıkıştırılabilme sınıfları
Compactness
Doluluk
Compactness
Kompasite
Compactness ratio
Doluluk oranı
Composite
Birleşik
Composite
Kompozit
Compression
Basınç
Compression failure
Basınçta kırılma
Compressive force
Basınç kuvveti
Compressive strength
Basınç dayanımı
Compressive strength
Basınç mukavemeti
Compressive stress
Basınç gerilmesi
Concave
Içbükey
Concealed joint
Yarım derz
Concrete
Beton
Concrete admixture
Beton kimyasal katkısı
Concrete composition
Beton bileşimi
Concrete cover
Paspayı
Concrete family
Beton ailesi
Concrete family
Beton grubu
Concrete finishing
Betonla yüzey bitirme
Concrete mix
Beton karışımı
Concrete mix design
Beton karışım tasarımı
Concrete paver
Beton serici
Concrete pile
Beton kazık
Concrete pipe
Beton boru
Concrete pump
Beton pompası
Concrete strength
Beton dayanımı
Concrete strength
Beton mukavemeti
Concrete tensile strength
Beton çekme dayanımı
Conductivity
Iletkenlik
Confined compression test
Yanal yerdeğiştirmesi engellenmiş basınç deneyi
Conformity
Uygunluk
Conformity test
Uygunluk deneyi
Consistency
Kıvam
Consolidation test
Yerleşme deneyi
Constituent
Bileşen
Construct
Inşa etmek
Construction
Inşaat
Construction joint
Inşaat derzi
Consulting
Danışmanlık
Consulting
Müşavirlik
Continous slab
Sürekli döşeme
Continuous grading
Sürekli granülometri
Continuously reinforced concrete pavement
Sürekli donatılı beton yol kaplaması
Contraction
Büzülme
Contraction joint
Büzülme derzi
Control joint
Kontrol derzi
Controlled low strength concrete
Dolgu betonu
Controlled low strength concrete
Kontrollü düşük mukavemetli beton
Conventional design
Geleneksel tasarım
Conveyor
Konveyör
Copper
Bakır
Core
Karot
Corrosion
Korozyon
Corrosion inhibitor
Korozyon inhibitörü
Crack
çatlak
Crack-control reinforcement
çatlak kontrol donatısı
Creep
Sünme
Critical path method
Kritik yol metodu
Cross section
Enkesit
Crosslink
çapraz bağ
Crosslinking
çapraz bağlama
Crushed stone
Kırmataş
Cube strength
Küp dayanımı
Culvert
Menfez
Cumulative
Kümülatif
Cumulative
Yığışımlı
Curburizing
Sementasyon
Cure
Bakım
Cure
Kür
Curing agent
Kür malzemesi
Curing blanket
Kür kaplaması
Curing compound
Kür maddesi
Curling
Kıvrılma
Curtain wall
Perde duvar
Curvature
Eğrilik
Cyclic loading
Tekrarlı yükleme
Cylinder strength
Silindir dayanımı
Dead load
Kalıcı yük
Dead load
ölü yük
Defect
Kusur
Definition
Tarif
Deformation
Deformasyon
Deformation
şekil değiştirme
Deformed reinforcement
Nervürlü donatı
Deicer
Buz çözücü
Delivery
Teslim
Dense
Yoğun
Density
Yoğunluk
Desication
Kuruma
Design
Dizayn
Design
Tasarım
Designated concrete
Belirlenmiş beton
Designed concrete
Tasarlanmış beton
Destructive
Tahribatlı
Destructive
Yıkıntılı
Dielectric
Dielektrik
Difusion
Difüzyon
Difusion
Yayınım
Dilation
Dilatasyon
Dimension
Boyut
Dipole
Kutup çifti
Dipole formation
Kutuplaşma
Directional bond
Yönlü bağ
Dislocation
çizgisel kusur
Dislocation
Dislokasyon
Dislocation
Dizgi dışılık
Dispense
Dağıtım
Dissolve
çözülme
Dissolve
Erime
Distortion
çarpılma
Distortion
Distorsiyon
Distribution
Dağılım
Dolomite
Dolomit
Dowel
Bağlantı demiri
Drainage
Drenaj
Dry mix concrete
Kuru karışım beton
Dry process
Kuru üretim yöntemi
Drying creep
Kuruma sünmesi
Drying shrinkage
Kuruma rötresi
Dry-shake
Kuru serpme
Dry-shake floor hardener
Kuru serpme yüzey sertleştiricisi
Ductile
Sünek
Ductile behaviour
Sünek davranış
Ductile fracture
Sünek kırılma
Dummy joint
Yalancı derz
Durability
Dayanıklılık
Durability
Dürabilite
Durability
Kalıcılık
Dynamic analysis
Dinamik analiz
Early stiffening
Erken priz
Early strength
Erken dayanım
Edge beam
Kenar kirişi
Edge dislocation
Kenar dislokasyonu
Effective water content
Etkili su içeriği
Efflorescence
çiçeklenme
Elastic deformation
Elastik deformasyon
Elastic limit
Elastik sınır
Elastic limit
Elastikiyet sınırı
Elastic recovery
Elastik toparlanma
Elastic recovery
Esnek geri dönme
Elastic strain
Esnek birim şekil değiştirme
Elastic strain
Geri dönebilen birim şekil değiştirme
Elasticity
Elastikiyet
Elasticity
Elastiklik
Electrical breakdown
Elektriksel göçme
Electrical resistivity
Elektriksel direnç
Elongation
Uzama
Emery paper
Zımpara kağıdı
Emission
Emisyon
Enamel
Emaye
Endothermic
Isıalan
Engineering stress
Görünen gerilme
Entrained air
Sürüklenmiş hava
Entrapped air
Hapsolmuş hava
Environmental actions
çevre etkileri
Epoxy concrete
Epoksi betonu
Epoxy mortar
Epoksi harcı
Epoxy resins
Epoksi reçinesi
Equiavelent concrete performance concept
Eşdeğer beton performansı kavramı
Equilibrium diagram , phase diagram
Denge diyagramı
Erosion
Erozyon
Etching
Dağlama
Ettringite
Etrenjit
Eutectic
ötektik
Evaluation of conformity
Uygunluk değerlendirmesi
Evaporable water
Buharlaşabilen su
Exothermic
Isıveren
Expanded blast
Genleştirilmiş cüruf
Expanded clay
Genleştirilmiş kil
Expansion
Genleşme
Expansion joint
Genleşme derzi
Exposed aggregate surface
Görünür agregalı yüzey
Exposure
Etki
External vibrator
Kalıp vibratörü
Extinsic semiconductor
Katkılı yarı iletken
Extrense
Katkılı yarı iletken
Face centered
Yüzey merkezli
Factor of safety
Emniyet katsayısı faktörü
Failure
çökme
Failure
Göçme
False set
Yalancı priz
Fatigue
Yorulma
Fatigue limit< BR>Yorulma sınırı
Fatigue strength
Yorulma dayanımı
Ferrocement
Ferroçimento
Fiber
Lif
Fiber-reinforced concrete
Lif donatılı beton
Field concrete
Saha betonu
Filler
Dolgu
Filler
Filler
Final set
Priz bitimi
Fine aggregate
Ince agrega
Fine grain
Ince tane
Fine grained
Ince taneli
Fineness modulus
Incelik modülü
Finish
Yüzey bitirme
Finisher
Finişer
Finisher
Yüzey bitirici
Fire resistance
Yangın direnci
Flash set
şimşek priz
Flexible pavement
Esnek yol kaplaması
Flexural rigidity
Eğilme rijitliği
Flexural strength
Eğilme dayanımı
Flexural strength
Eğilmede çekme dayanımı
Float vibrator
Yüzer vibratör
Floor hardener
Yüzey sertleştiricisi
Flow
Akma
Flow classes
Yayılma sınıfları
Flow diameter
Yayılma çapı
Flow table
Yayılma tablası
Flow table
Yayılma tablası
Flow test
Yayılma deneyi
Flowable controlled low strength concrete
Akıcı dolgu betonu
Fly ash
Uçucu kül
Foamed concrete
Köpük beton
Fog curing
Sis kürü
Fog room
Sis kürü odası
Footing
Köprü ayağı
Forge welding
Demirci kaynağı
Form
Kalıp
Form oil
Kalıp yağı
Form pressure
Kalıp basıncı
Formed bar
Nervürlü çelik
Formwork
Kalıp
Foundation
Temel
Fracture
Kırılma
Fracture mechanics
Kırılma mekaniği
Frame
çerçeve
Free lime
Serbest kireç
Free moisture
Serbest nem
Free pore water
Serbest boşluk suyu
Freeze
Donma
Fresh concrete
Taze beton
Friction
Sürtünme
Frost
Don
Frost resistance
Don direnci
Gage length
ölçü boyu
Galvanized sheet
Galvanizli saç
Gas concrete
Gazbeton
Gillmore needle
Gillmore iğnesi
Girder
Kiriş
Gradation
Gradasyon
Gradation
Granülometri
Gradation
Tane boyut dağılımı
Grading
Granülometri
Grading
Tane boyut dağılımı
Grain
Tane
Grain boundry
Tane sınırı
Grain size
Tane boyutu
Grain size curve
Granülometri eğrisi
Grain size distribution
Granülometri
Grain structure
Tane yapısı
Granular
Granüler
Granular
Taneli
Granular structure
Taneli yapı
Gravel
çakıl
Gray cast iron
Kır dökme demir
Grout
çimento şerbeti
Gypsum
Alçı
Hard magnet
Sert mıknatıs
Hardened concrete
Sertleşmiş beton
Hardener
Sertleştirici
Hardening heat treatment
Sertleşme isıl işlemi
Hardening retarder
Sertleşme geciktirici
Hardening time
Sertleşme süreci
Hardness
Sertlik
Hardy cross method
Hardy cross yöntemi
Heat
Isı
Heat of hydration
Hidratasyon isısı
Heat-resistant concrete
Isıya dayanıklı beton
Heavyweight aggregate
Ağır agrega
Heavyweight concrete
Ağır beton
High early strength cement
Yüksek erken dayanımlı çimento
High pressure steam curing
Yüksek basınçlı buhar kürü
High strength

Yüksek dayanım
High strength concrete
Yüksek dayanımlı beton
Hinge
Mafsal
Hinge joint
Mafsal derzi
Hollow
Boşluk
Hook
Bükme
Hook
çengel
Hopper
Bunker
Horizontal
Enine
Horizontal
Yatay
Hot rolling
Sıcak haddeleme
Hot working
Sıcak işlem
Humidification
Nemlendirme
Humidity
Rutubet
Hydrated lime
Sönmüş kireç
Hydration
Hidratasyon
Hydraulic
Hidrolik
Hydraulic cement
Hidrolik çimento
Identical
özdeş
Identity test
Tanımlama deneyi
Ignition loss
Kızdırma kaybı
Impact
Darbe
Impact load
Darbe yükü
Impact strength
Darbe dayanımı
Imperfection
Kusur
Impurity
Kirlilik
Impurity
Yabancı madde
In situ
Yerinde yapım
Incompressible
Sıkıştırılamaz
Indentation
Batma
Inelastic behavior
Elastik olmayan davranış
Inelastic deformation
Elastik olmayan şekil değiştirme
Inert additive
Inert mineral katkı
Infrared
Kızılötesi
Infrastructure
Altyapı
Ingot
Ingot
Ingot
Külçe
Ingot
Kütük
Inhibitor
önleyici
Initial prestress
Başlangıç öngerilmesi
Initial set
Priz başlangıcı
Initial stresses
Başlangıç gerilmeleri
Initial test
Başlangıç deneyi
Injection
Enjeksiyon
Inorganic
Inorganik
Insoluable
çözülmez
Insoluble residue
çözülmez kalıntı
Inspection
Denetim
Inspection
Muayene
Inspection body
Denetim kurumu
Installation
Kurma
Insulation
Yalıtım
Interstitial
Arayer
Interstitial defect
Arayer kusuru
Interstitial solid solution
Arayer katı eriyiği
Intrinsic
Has yarıiletken
Isolating
Yalıtkan
Isolation
Yalıtım
Isolation joint
Genleşme derzi
Isolation joint
Yalıtım derzi
Isotropic
Izotrop
Joint
Derz
Joint sealant
Derz dolgusu
K value
K değeri
Kaolinite
Kaolin
Killed steel
Sakinleşmiş çelik
Kiln
Fırın
Lamellar structure
Tabakalı yapı
Lattice
Kafes
Lattice constant
Kafes sabiti
Lattice structure
Kafes yapı
Layer
Tabaka
Lean concrete
Düşük dozajlı beton
Lean concrete
Zayıf beton
Lightweight aggregate
Hafif agrega
Lightweight concrete
Hafif beton
Lime
Kireç
Lime mortar
Kireç harcı
Lime plaster
Kireç sıvası

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.