Üretim Planlama Görev Tanımı

0

Görev / Pozisyon     :     Üretim Planlama ve Stok Kontrol Yöneticisi

Bölümü/Departmanı     :     Üretim Planlama ve Stok Kontrol Departmanı
Bağlı Olduğu Görev/Pozisyon     :     Genel Müdür

Görevin Temel Tanımı :

Üretim Planlama Konusunda Eğitim Adınız mı? Eğitim içeriği hakkında bilgi almak için tıklayın

Planlama bölümüne bağlı her türlü faaliyetin en azından belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamak. Bu hedeflerin altında kalan faaliyetlerle ilgili olarak neden-sonuç analizi yaparak bunların gelişimini sağlamak. Mümkün olan noktalarda dünyadaki firmalarla benchmarking yaparak bu hedeflerin anlamlılığını sorgulamak.

Sorumluluklar:

1.     Satış ve Pazarlamadan gelen tahminler çerçevesinde haftalık, aylık veya yıllık olmak üzere üretimin, buna uygun olarak da malzemenin planlamasını organize etmek.
2.     Gerekli zaman etüdü çalışmalarını yapmak.
3.     Planlanan malzemenin zamanında üretime girmesi için çaba göstermek.
4.     Elde bulunan ve yeni temin edilen malzemeyi stokta tutup uygun bir şekilde dağıtımını sağlamak.
5.     Üretimi planlarken teknolojiyi ve insan gücünü en iyi şekilde değerlendirmek.
6.     Gelen tahmini siparişlere göre iç ve dış piyasadan satın alınacak malzemeleri belirlemek ve bunları Satınalma Departmanına iletmek.
7.     Atıkların ilgili talimat uyarınca toplanması ve depolanmasından sorumludur.
8.     Üretimi yapılan ürünlerin stok takibini yapmak ve eksilen malzemelerin isteğini yapmak.
9.     Çıkan iş emirlerindeki ihtiyaçları kontrol ederek emniyet stokunun altına düşmeyecek şekilde satın alma planını yapmak ve bunu Satınalma Departmanına bildirmek.
10.     Dışarıdan tedarik edilen malzemelerin, termin sürelerine ve üretim oranlarına göre emniyet stoklarını oluşturmak.
11.     Talep ettiği malzemelerin siparişe dönüşüp dönüşmediğini periyodik olarak kontrol etmek.
12.     Sipariş emrinde bulunan malzemelerin termin tarihlerinden önce gelip gelmediğini kontrol etmek ve termin tarihi geçen kalemler için Satınalma Departmanını uyarmak.
13.     Kapasite planlama çalışmalarını kontrol etmek.
14.     Satış ve Pazarlama biriminden bildirilen siparişlere termin tarihi vermek.
15.     Üretim programı dahilinde iş emri çıkıp çıkmadığını kontrol etmek.
16.     Üretim programında olmayıp da acil üretimi gereken ürün için iş emri çıkmasını sağlamak.
17.     Üretimin takibini yapmak.
18.     Şirkette üretimine yeni başlanacak mamullerin ürün ağaçlarını, AR-GE departmanı ve Teknik Ofisten aldığı bilgiler doğrultusunda, MRP’ ye girmek.
19.     Üretimi devam eden, parça değişikliklerine maruz kalmış olan grupların değişikliklerini AR-GE departmanı ve Teknik Ofisten aldığı bilgiler doğrultusunda kontrol etmek ve bilgileri MRP’ ye girmek.
20.     Özel Projelerde çıkarılan iş emirlerinin opsiyon listelerini incelemek, gerekli değişiklikleri iş emri ürün ağaçlarına girmek.
21.     Düzeltici Faaliyetlere katılmak.
22.     Kalite Güvence ile ilgili dokümanlardan birimiyle ilgili olanları hazırlamaya yardımcı olmak ve uygulamak.

Yetkiler:

Onaylanmış bütçesindeki harcamaları yapabilir.

TEMSİL:

Genel Müdür’ün kendisine verdiği yetkiler dahilinde RASA’yı üçüncü şahıs kurum ve kuruluşlara karşı temsil eder.

Görev / Pozisyonda Aranılan Nitelikler:

Eğitim: Mühendislik eğitimi almış olmak.
Yabancı Dil: İngilizce
Tecrübe: 3-5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
Kişilik Özellikleri: Analitik düşünen, sistemsel çözümlere inanan, yenilikçi, araştırıcı, çalışkan, yaratıcı, çabuk karar verebilen, dinamik, soğukkanlı.
Diğer: İyi derecede ERP, MS Office ve diğer programlama araçlarının kullanımı

Başarı Kriterleri :

Planlama ile ilgili tüm gereklerin en iyi şekilde yerine getirilmesi ve üretimin malzeme açısından sorunsuz bir şekilde yapılmasının sağlanması.

 1-     ÜNVAN                                         : ÜRETİM VE PLANLAMA MD. ASGARİ NİTELİKLER:
 2-     İŞİN TANIMI          : Fabrika bünyesinde üretimin her aşamasında TECRÜBE    : 5 yıllık üretim ve planlama
   sorumlu olarak çalışır.Yarımamül stok ve ara  tecrübesi
 stok kontrolünü sağlar. Üretim planlamaya yön verir. ÖĞRENİM    : Mühendislik (Makine müh.)
Y. DİL          : İngilizce
 3-    KURULUŞTAKİ YERİ:           Teknik Genel Md. Yrd. bağlı olarak çalışır.
EK               : Kalite sistem bilgisi, iş takip ve
Emir vereceği makam :  Fabrika Üretim Birimleri üretim yönetimi bilgisi, planlama yönetimi bilgisi, yalın üretim bilgisi, zaman yönetimi bilgisi, Liderlik, Makine yeterlilik bilgisi, İş sağlığı ve güvenliği bilgisi, Çevre Yönetim bilgisi, Filtre bilgisi, 
 4-     İŞ İLİŞKİLERİ        : Tüm Birimlerle iş ilişkisi vardır.
 
 5-     GÖREVLERİ  :
Proses kontrol (Kalite Planı), makine kullanımı ve çalıştırma talimatlarının hazırlanması ve uygulanmasını temin etmek
Üretimin plan,program ve talimatlara uygun olarak sürmesini temin ve kontrol etmek.
Üretim planlamasında, Süreç sahipleri ile irtibat kurarak sağlıklı üretim programının hazırlanmasına yardımcı olmak.
Üretim alt birimlerinin sevk ve idaresini yaparak, fabrika içindeki yetki, sorumluluk ve görev sınıflandırmasını yapmak.
Üretimin her aşamasında üretim talimatlarına uyulup uyulmadığnı kontrol etmek.
Üretimin planlanan terminlere uygun olarak sürmesini temin etmek.
Hammaddenin mümkün olan en düzenli şekilde kullanılmasını temin ederek, israf oranını minimum düzeye indirmek.
Fabrika bünyesinde çalışan personelin günlük ve yıllık izin programlarının belirlenmesinde İ.K. Md.-lüğünü yönlendirmek.
Üretimimiz ve ürünümüz ile ilgili çalışmalar yapmak,üretim maliyetlerimizin en aza indirgenmesini sağlamak.
Üretim kapasitemizin tam olarak kullanımı ile ilgili çalışmalar yaparak Teknik Genel Müdür Yrd. sunmak.
İş kazalarının mümkün olan en alt seviyeye indirilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve sonuçlarını kontrol etmek.
İş kazalarının mümkün olan en alt seviyeye indirilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve sonuçlarını kontrol etmek.
      – Sözleşmenin gözden geçirilmesi prosedürü doğrultusunda teknik incelemeyi gerçekleştirmek.
      – Sözleşmenin gözden geçirilmesinde Gn. Md. ve AR-GE Md.ile irtibat kurmak ve teknik incelemeyi 
       gerçekleştirerek ilgili birimleri en kısa zamanda bilgilendirmek ve takip etmek.
      – Müşteri talebi doğrultusunda önseri filtre hazırlatmak.
      – Stok kontrolu yaparak ihtiyaç duyulan malzemelerin siparişini verdirmek ve sipariş takibi sağlamak.
     – Yurtiçi satış ve ihracat Md.lüklerinden gelen yazışmaların en kısa zamanda cevaplandırılması için 
      gerekli birimlerle temas kurmak ve işlemi gerçekleştirmek.
      – Müşteri sipariş ve talepleri doğrultusunda işemirlerinin hazırlanmasında; yarımamül üretim sr,stok kontrol sr.ve 
       kalite kontrol sr.ile işbirliği yapmak.
     – Birimlerde işemirleri doğrultusunda birim sorumlularının makine iş yüklerinin hazırlanmalarını sağlamak.
     – Günlük imalat kayıtlarının tutulmasını sağlayarak makine performansı,imalat kapasitesi ve imalat istatistiği konu-
     larında aylık olarak KG.-ye bilgi vermek.
    – Birimlerde iş etüdü yapılmasını sağlamak ve takip yaparak filtre gruplarına göre üretim kapasitesi konusunda 
     data oluşturmak ve bu doğrultuda imalat performans takibi yapmak.
    – Müşteri sipariş ve talepleri dpğrultusunda birimlere iş emri hazırlamak, birimlere duyurusunu yaparak takibini 
     sağlamak.
   – Kalite sistem denetimlerine katılmak
       – Yaptığı işin tüm aşamalarında temizlik, düzen (5 S) ve kalitenin mutlak sağlanması için gerekli önlemleri almak.
       – Talimatlar,Prosedürler,yasal ve bölgesel mevzuatlar doğrultusunda çevre yönetim sistemi faaliyetlerini sürdürmek.
       – Çalışanların çevre bilincini ve duyarlılığını sağlamak.
       – Denetimlere katılmak
 6-ORTAK GÖREVLERİ:
 – firmanın çıkarlarını gözetecek şekilde temsil etmek
 – Sürekli iyileştirme mantığını uygulamak ve uygulanmasını sağlamak
 – Ürün veya proseste meydana gelen hatalarda Kalite bölümünü haberdar etmek
 – Süreçlerin gereklerini yerine getirmek,süreç performans ve müşteri memnuniyetini sağlamak.
 – Süreç raporlarını izlemek ve değerlendirmek.
 – Kalite sisteminin uygulanması ve geliştirilmesini desteklemek.
 – Talimatlar,Prosedürler,yasal ve bölgesel mevzuatlar doğrultusunda çevre yönetim sistemi faaliyetlerini yerine getirmek.
 – Çalışanların çevre bilincini ve duyarlılığını sağlamak.

 

GÖREVLER

 1. Üretimprogramının belirlenmesi ve takibi, hammadde ve malzeme teminplanlarının hazırlanmasını sağlamak, düzgün işleyişininkontrolünü yapmak.
 2. Üretim, üretimplanlama analiz tablolarını hazırlamak. Aylık üretim raporunu Üretim Sorumlusuna sunmak.
 3. Her haftaPazartesi – Perşembe günleri BPT (Bölümler PlanlamaToplantısı) ile bölüm/birimler arası eşgüdüm/iletişimtoplantısını gerçekleştirmek.
 4. Üretimplanları konusunda satış birimine bilgi vermek ve üretiminaşamalarını iletmek.
 5. Üretimplanının, birimlerde birim içi üretim planına dönüşümünüsağlamak.
 6. İşlerinteslim tarihine yetişmesi için etkin bir izleme yapmak.
 7. Gecikmehallerinde birim ve üst yönetim koordinasyonu ile planlamayı revize etmek.

YETKİLER

 1. Üretimtakvimini belirlemek için stok/ambar ve satış ile iş birliğiyapmak.
 2. Önceden tahminedilmeyen durumlar karşısında üretim planını yenidendüzenlemek.
 3. Bölüm/birimlerden gelecek fazla mesaiye kalma isteklerinideğerlendirmek. Zorunlu hallerdehedeflenen iş fazla mesaiyekalınıp bitecek ise fazla mesaiye kalınmasını sağlamak. Fazlamesai sonrası yapılan işleri denetlemek. Gereksiz fazlamesailere kalınmasına engel olmak.
 4. Periyodik zamanaralıklarında başarılı bölüm/birim personeline belirlenenödülleri vermek.

SORUMLULUKLAR

 1. İş/zaman etütleri yaparak kaynakların en verimli kullanımınısağlamak.
 2. Verimliliğinplanlamadan başladığı bilinci ile üretim planlarınıhazırlamak. Yetersiz olan insan, zaman kaynaklarını çok iyikullanmak.
 3. Her dışmüşteri siparişlerini yada stok üretimleri bir proje mantığıile planlamak.
 4. GörevlerindeÜretim Müdürü’ne karşı sorumludur.
 5. Üretimitaahhüt edilen zaman aralıklarında gerçekleştirmek için işsüreçlerini izletmek ve geliştirmek.
 6. Planlı çalışmabilincini aşılamak.

Kaydet

Kaydet

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.