Bilgi ve Belge Yöneticisi Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Bilgi ve Belge Yöneticisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Bilgi ve Belge Yöneticisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Bireylerin, kamu kuruluşlarının ve özel işletmelerin akademik, sosyal, toplumsal ve ekonomik konularda gereksinim duydukları bilginin kütüphane, arşiv, dokümantasyon merkezi ve bilgi merkezi gibi kurumlar tarafından ulusal ve uluslararası geçerlilikte yöntem ve tekniklerle toplanması, kayıt altına alınması, korunması, düzenlenmesi sonrasında basılı ve elektronik ortamlarda güncel ve geçerli araç ve yöntemlerle hizmete sunulması, kayıtlı bilgi varlıklarına erişebilmek için gereksinim duyulan erişim araçlarının ve yazılımların geliştirilmesi ile ilgili ilke, işlem ve hizmetleri araştıran, geliştiren, öğreten yürüten ve yöneten kişidir.

Bilgi ve Belge Yöneticisi Görevleri
– Kurum ve kuruluşların bilgi ve belge yönetimi altyapısını kurar,
– Karmaşık verilerden, sistematik bilgiler oluşturarak bu bilgileri doküman haline getirebilir
– Belgelerin elektronik ortamlarda çeşitli veri giriş yolları kullanarak kayıt altına alınmasını ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar,
– Talep edilen belgelere hızlı bir şekilde ulaşılmasını ve belgenin orijinalinin veya bir kopyasının talep eden tarafa teslim edilmesini sağlar,
– Çeşitli bilgi erişim araçlarını/sistemlerini tasarlar, kullanır ve öğretir.
– Bilgi kaynaklarını, önemi veya kritiklik seviyesine göre sınıflandırır, derleme ve düzenlemesini yapar.
– Mesleki alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik sorunlara eğilmek ve çözüm yolları öneren birçok çalışmanın meslek literatürüne kazandırılması çalışmalarını yapar,
– Kütüphanecilik işlemlerinin internet üzerinden yapılmasına imkân sağlayan otomasyon sistemi çalışmalarını yapar,
– Kütüphanelerin kurulup geliştirilmesi işlemlerini yapar,
– Kütüphaneye gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek malzemeyi veya kitabı bulmalarına yardımcı olur,
– Kütüphaneye bağış, satın alma, değişim veya derleme yoluyla giren kütüphane materyalini sınıflar, katalog fişi çıkarır, okuyucunun hizmetine hazırlar,
– Üyelere ödünç kitap veya kitap dışı materyali verme hizmetini yürütür.
– Kütüphanedeki materyalin sayımını yapar,
– Kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutar,
– Abone olunan süreli yayınları izler, gelmeyenleri ilgililere bildirir,
– Eskiyen ve şekli bozulan kitapları ayırır, gerekli bakımlarını yapar veya yaptırır,
– Elektronik ortamda tutulan verileri standartlara göre hazırlar ve geleceğe aktarılması yönünde tedbirleri alır.
– Kütüphane materyalinin gecikme ve iadesi ile ilgili süreci yönetir.
– Okuma salonlarının düzenini sağlar. Bilgi ve belge merkezinin işleri için gerekli yazışmaları yapar.
– Nadir eserlerin dijitalleşmesi işlemlerini yapar.
– Bilgiye özgürce erişimi destekler.
– Okuma alışkanlığının kazandırılmasında etkin bir role sahiptir.
– Yaşam boyu öğrenmeyi destekler.
– Saklama süresi dolan arşiv belgelerini imha eder; arşivsel değeri olan belgeleri Devlet Arşivi’ne korunması ve araştırmaya açılması için gönderir.

Bilgi ve Belge Yöneticisi Kullandığı Araç ve Gereçler
– Entelektüel niteliği olan basılı veya dijital kaynaklar (kitap, ansiklopedi, sözlük, gazete, dergi, veri tabanları vb.)
-Kurumsal süreçleri desteklemek amacıyla üretilen ve kullanılan her türlü doküman,
– Kurumsal faaliyetler sırasında üretilen ve kanıt özelliği taşıyan her türlü belge,
– İdarî, malî ve hukukî açıdan zaman aşımı sürecini tamamlamış olan arşiv belgeleri,
-Kitap dışı materyal
-CD
-DVD
-Plak
-Pul
-Kartpostal
-Harita,vb
-Elektronik depolama ortamları
-Flash disk
-Hard disk
– Bulut depolama
Ekipman
-Bilgisayar
-Televizyon
-Video Oynatıcı
-Mikrofiş okuma cihazları
-Fotokopi makinesi
-Scanner(tarayıcı) vb.
-Kitap temizleme makinaları
-Barkot veya Karekod Etiketleme ve Okuma Cihazı
-Katalog fişleri ve kartlar,
-Elektronik depolama ortamları (scanner, flash disk, hard disk vb.)
-Kitap tarama ünitesi(Kiokslar)
-Otomasyon sistemleri

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bilgi ve belge yöneticisi olmak isteyenlerin;
– Okuma yazma yeteneklerini ve okuma alışkanlığı becerilerini, çevresine etkin bir biçimde uyum sağlamak üzere kullanan (işlevsel okuryazar),
– İşlevsel okuryazarlığı sürdürme ve bilgi erişim amacıyla kütüphane ve bilgi merkezlerinin kullanan (kütüphane okuryazarı),
– Bilgiye gereksinim duyan, gereksinim duyduğu bilgiye nasıl ulaşılabileceğini bilen, onu yorumlayabilen, kullanabilen ve edindiği bilgiyi temel alarak yeni bilgiler üretebilen (bilgi okuryazarı),
– İletişim ve bilgi teknolojisi ürünlerini amaca yönelik, doğru ve yerinde kullanma bilgi ve becerisine sahip olan(dijital okuryazar),
– Sistematik düşünme kapasitesine sahip olan,
– Dikkatli, sabırlı, disiplinli, düzenli,
– Rehberlik ve yönlendirme yapabilen,
– Etkili iletişim becerilerine sahip,
– Bağımsız çalışmaktan hoşlanan
– Kendi kendini motive edebilen
– Sorgulama ve sorun çözme becerisine sahip olan,
– Araştırmacı ve zamanı etkin yönetebilen,
– Yabancı dillerden birini, tercihen İngilizceyi iyi bilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bilgi ve Belge yöneticisi kapalı, temiz ve sessiz ortamlarda görev yaparlar. Bilgi ve Belge yöneticisi, çalışırken hem materyal (basılı, kitap dışı, elektronik ortam), hem veriler (sınıflama numaraları), hem de kullanıcılarla ilgilidir. Bilgi ve belge merkezinin büyüklüğüne ve kullanım yoğunluğuna göre iş yükü artar ya da azalır. Bilgi merkezlerinde, yapılan işler dinamik iş süreçlerini gerektirdiği için çalışanlar hareket halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıl, bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı ile birlikte eğitim süresi 5 yıldır. Lisans dersleri içinde, kütüphanecilik, bilgi kaynakları, bilginin organizasyonu, kataloglama, arşivcilik, bilgi ve belge yönetimine yönelik uzmanlık meslek dersleri, Osmanlıca, İngilizce dil dersleri, bilgisayar eğitimine yönelik dersler, işletme ve iletişim, kariyer geliştirme gibi kişisel gelişime yönelik dersler de mevcuttur. Eğitimi süreci içerisinde staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
“Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” mezunları, Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde, kütüphanelerde (üniversite, halk, çocuk, okul kütüphaneleri, Milli Kütüphane, özel araştırma kütüphaneleri), çeşitli bilgi merkezlerinde (enformasyon ve dokümantasyon merkezleri), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile kurum ve kuruluş arşivlerinde çalışma olanağı bulabildikleri gibi, Internet servis birimlerinin çeşitli kademelerinde (web sayfası tasarımı ve düzenlenmesi, tarama motorları oluşturma ve yönetim birimleri), kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetim birimlerinde, basılı ve/veya elektronik ortamda dizinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan ya da bu hizmetlerin dağıtımı işlevini gerçekleştiren kuruluşlarda, bilgisayar yazılım şirketlerinde, kurum ve kuruluşların Ar-Ge birimlerinde, yayınevlerinde çalışma olanağı bulabilmektedir.

Özel işletmeler, üniversiteler gibi eğitim kuruluşları ile yoğun arşiv işyükü olan kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulma imkanı vardır. Mezunlar ayrıca, çeşitli kademelerde yönetici olarak da görev yapabilmektedirler. Mezunlar akademik personel ve uzman kütüphaneci olarak ta görev yapabilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler eğitimleri boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen krediden, resmi ve özel kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilirler. Kütüphanelerde kısmi zamanlı veya bilgi merkezlerinde, kütüphanelerde yarı zamanlı ya da proje bazlı çalışma imkanları bulabilmektedir.

Eğitim Sonrası: Kamu kurumlarında çalışırken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre maaş alırlar. Özel sektörde ise ücretler değişkendir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.