Bilgisayar Mühendisi Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Bilgisayar Mühendisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Bilgisayar Mühendisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Herhangi bir işi yapmak veya bir sorunu çözmek amacı ile bilgisayar donanım ve yazılımlarını tasarlayan, gerçekleştiren ve geliştiren kişidir.

Bilgisayar Mühendisi Görevleri
Bilgisayar mühendisleri yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında değişik görevler üstlenebilirler. Aşağıda ana başlıklarda belirtilen görevlerde bulunabilirler:
1- Sistem çözümleyici olarak görev yapanlar;
. Kuruluşun işlevine göre bilgisayar donanımı ve yazılımı ihtiyacını saptar,
. Bu uygulama sistemini belli bir zaman içerisinde kurar,
. Sistemin çalışması sırasında meydana gelebilecek aksaklıkları saptar ve ortadan kaldırır,
. Sistemin iyileştirilebilmesi için gerekli yöntemleri, kullanılacak araç ve gereçleri, çalışacak personeli belirler,
. Her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar, karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır ve personele bunlarla ilgili bilgi verir,
. Bilgisayar sisteminin kurulduğu kuruluşta sistem uzmanı olarak gerek donanım gerekse yazılım alanlarında hizmet verir.
2- Sistem programcısı olarak görev yapanlar;
. Bilgisayarın işletim sistemi üzerinde program geliştirir,
. Değişen teknolojiye göre kullanımı daha ileri düzeyde olan yeni işletim sistemleriyle eskisini değiştirir,
. Sisteme destek olacak yazılımlar geliştirir.
3- Uygulama programcısı olarak görev yapanlar;
. Herhangi bir işi bilgisayara yaptırmak veya bir sorunu bilgisayar yardımı ile çözmek için gerekli teorik işlemleri ve bunların uygulama sırasını saptar,
. Bilgisayara verilecek verilerin ve bilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler,
. Yazılımın akış şemasını hazırlar,
. Bu şemaya uygun olarak yazılımı herhangi bir programlama dili ile gerçekleştirir,
. Programın amaca uygun olarak çalışıp çalışmadığını, varsa çalışması sırasında meydana gelen aksaklıkları saptar,
. Eksiklikleri ve hataları, bir daha meydana gelmeyecek şekilde ortadan kaldırır,
. Programı, amaca uygun hizmet verebilecek şekilde hazırladıktan sonra kullanım yönergesini hazırlayarak bilgisayar operatörlerine teslim eder.
4- Veri tabanı yöneticisi olarak görev yapanlar;
. Amaca yönelik kullanımı hızlı ve pratik olacak şekilde özel bir veri tabanı oluşturur,
. Varolan özel veri tabanını geliştirir,
. Veri tabanı kullanımı ile ilgili konularda çalışarak kullanıcıların sorunlarını çözümler,
. Şifre oluşturarak, veri tabanının güvenliğinden sorumlu olur.
5- Veri iletişim uzmanı olarak görev yapanlar;
. Diğer veri iletişim donanım ve yazılımından, bilgisayar ağlarından ve işletiminden sorumludur,
. Merkez ve merkeze bağlı diğer birimlerin birbiriyle olan veri haberleşmesinde kullanılan donanım ve yazılımların çalışmalarını devamlı kontrol eder, aksaklıklar oluştuğunda aksaklıkları ortadan kaldırır,
. Sistemin veri haberleşmesinin daha iyi, güvenli ve hızlı olması için yeni teknolojileri araştırır ve sisteme uygular.
6- Bilgi işlem birimi yöneticisi olarak görev yapanlar;
. Kuruluşun tüm bilgi işlem çalışmalarını planlar ve yönetir,
. Yeni ya da geliştirilmiş sistemler kanalıyla, kuruluşun işleyişinde ve çalışmalarında gelişmeler planlar,
. Önerilen sistemleri değerlendirir ve uygun çalışmaları önerir,
. Ek bilgi işlem hizmetleri isteklerini değerlendirir,
. Yeni donanım ve yazılım teknolojilerini değerlendirir ve kuruluşun ihtiyaçlarına uygunluğunu saptar,
. Personel ve yazılım-donanım kaynaklarının performansını yönetime bildirir,
. Bilgi işlem çalışmaları için plan ve bütçeler geliştirir,
. Birimin çalışmalarını denetler,
. Birime alınan personelin eğitimini sağlar.
7- Eğitmen olarak görev yapanlar;
. Bilgisayar kuruluşunda çalışan personeli yazılım ve donanım düzeyinde eğitir,
. Bilgisayar kurslarında mevcut uygulama paketlerini, programlama dillerini, veri tabanı ve işletim sistemlerini, donanım teknolojilerini öğrencilere anlatır,
. Üniversitelerde bilgisayar alanında eğitmen olarak görev yaparlar.
8- Danışman olarak görev yapanlar;
. Bilgisayar firmalarında, satış yapan kurum ve kuruluşlarda gelişen teknolojiye göre donanım ve yazılım alanlarında tavsiyelerde bulunur,
. Firmaların, kurum ve kuruluşların karşılaştıkları sorunlar karşısında çözüm getirici önerilerde bulunur.
9- Mikro işlemci tasarımcısı olarak görev yapanlar;
. Mikroişlemcinin kullanılacağı alana göre, mikroişlemcinin emir kümesini oluşturur, gerekli fonksiyonel birimleri tasarlar, geliştirir ve benzetimini yapar,
. Mikroişlemcinin kullanılacağı yerlere uygun olacak şekilde boyutları, bacak sayılarını ve diğer fiziksel özelliklerini tasarlar,
. Mikroişlemcinin donanımını amaca uygun şekilde tasarladıktan sonra mevcut yarı iletken teknolojisi ile mikroişlemciyi gerçekleştirir,
. Mikroişlemcinin gerektirdiği ara yüzler varsa bunları da mikro işlemci ile uygun olacak şekilde tasarlar ve üretir,
. Mikroişlemcinin, onun yan parçalarının ve assembler dilinin kullanımına ilişkin yönergeler hazırlayarak bu teknolojiyi kullanacak şirket, araştırma grupları veya üniversitedeki personelin eğitimini sağlar.
10- Bilgisayar donanımı tasarımcısı olarak görev yapanlar;
. Bilgisayara yaptıracağı işi veya bilgisayar yardımı ile çözeceği sorunu belirler,
. Mevcut mikroişlemci, onun ara yüzleri ve çeşitli tüm devreleri kullanmak suretiyle amacı gerçekleyebilecek donanımı kullanılacağı ortamların fiziksel şartlarına uyacak şekilde tasarlar,
. Donanımı çalıştırır, varsa eksiklerini bulur ve giderir,
. Donanımın diğer bilgisayar birimlerince tanınması için gerekli yazılımları hazırlar,
. Yazılım ve donanımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, bu teknolojinin kullanım yönergesini hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar.

Bilgisayar Mühendisi Kullandığı Araç ve Gereçler
– Donanım Parkı (PC, iş istasyonu, çok kullanıcılı sistem, ana bilgisayar, terminal, yazıcı, deney seti, Macintosh),
– Yazılım Parkı (çok sayıda derleyici paket yazılımı, veri taban yazılımları, çeşitli kelime işlem, veri tabanı, grafik yazılımları, işletim sistemleri, programlama dilleri, uzman sistem yazılımları, algoritma yazılımları, similatörler vb.).

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bilgisayar mühendisi olmak isteyenlerin;
– Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne,
– Bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine sahip,
– Analitik düşünme ve tasarım yeteneği olan,
– Dikkatli, sabırlı,
– Kendini sürekli yenileme gereği duyan, iyi bir araştırıcı, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bilgisayar mühendisleri büro ortamında çalışırlar ve birinci derecede verilerle uğraşırlar, iş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Bilgisayar mühendisi çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 4 yıl, hazırlık eğitimi olan fakültelerde ise 5 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı günümüzde bilgisayar mühendisleri eğitim, endüstri, ticaret, hizmet, danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışabilirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler Kamuda çalışan bilgisayar mühendislerinin çoğunluğu sistem çözümleyicisi ve eğitmen olarak, özel kuruluşlarda çalışan bilgisayar mühendislerinin çoğunluğu ise, yazılım ve donanım geliştiricisi olarak çalışırlar.

Bilgisayar mühendislerinin yoğun olarak özel sektörde çalıştıkları gözlenmektedir. Ülkemizde bilgisayar mühendislerinin çalışma alanları donanım teknolojisini tasarlama ve üretmeden çok yazılım teknolojisi üzerinde yoğunlaşmıştır.

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER
Elektronik mühendisliğinden doğan bilgisayar mühendisliği, önceleri yazılım-donanım diye ikiye ayrılmıştır. Yazılım ülkemizde önceleri inşaat mühendislerinin, sonraları ise nümerik (sayısal) analizle uğraşanların elinde bir tür programcılık olarak (şeklinde) gelişmiştir. Mikroelektronikteki gelişmeler sonucu giderek daha güçlü mikroişlemcilerin 1960’lı yılların transistörleri gibi donanımın hemen her yerinde kullanılıyor olması bu kez elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisleri arasındaki sınırı belirsizleştirmeye başlamıştır.

Bilgi toplumunun günümüzdeki pek çok değişik mühendislik dallarını, bir biçimde yeniden kümelendirerek daha az sayıda uzmanlık dallarına indirgeyeceği ve genelde telekomünikasyon (haberleşme) bilgisayar ve yazılım mühendisliklerinin yeniden yapılanması sonucu belki de “Bilişim Mühendisliği” diye adlandırabileceğimiz yeni bir mühendisliği ortaya çıkarabileceğini bekleyebiliriz.

Bilgisayar Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri alanı derslerinde öğretmen olarak da çalışabilirler.

Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler; Bilgisayar, Bilgisayar (yazılım) Bilgisayar(donanım), Bilgisayar bakım ve onarım işletme, Bölümlerin teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Diğer alanların Bilgisayar alanı ile ilgili tüm teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Mikroişlemciler, Lijik, Veri Tabanı, Endüstriyel otomasyon teknolojileri, Mekatronik, Otomatik Kumanda, Bilgi Teknolojileri, Bilim ve Teknoloji, Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Bilgi ve iletişim Teknolojileri, Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri dersleridir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ nca verilen krediden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler burs alabilmektedir.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kazanç ise kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumun statüsüne göre değişmektedir. Genellikle sözleşmeli olarak çalışmaktadırlar (kamuda). Ücretleri asgari ücretin en az 4 katı kadardır. Oldukça dolgun ücretlerle çalışmaktadırlar. Tecrübe ve çalışma süresine göre ücret değişikliği söz konusudur.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.