Biyolog Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Biyolog Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Biyolog Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

Biyolog Görevleri
Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre değişir.
Araştırıcı biyolog;
– Canlıların yapılarını inceler ve bunları belli sınıflara yerleştirir,
– Çeşitli canlı türlerinin evrimine etki eden etmenleri inceler,
– Canlıların en iyi şekilde yaşayabileceği ortamları belirler.
Uygulama alanında çalışan biyolog;
– Radyoaktif, kimyasal, biyolojik kaynaklı bütün kirleticilerin organizmalar üzerindeki zararlı (toksite) etkilerini, suların, toprağın kirlilik düzeylerini araştırır,
– Biyolojik arıtmada ve kirletilmiş ortamlarda biyolojik dengenin yeniden sağlanması için gerekli iyileştirici uygulamaları yapar,
– Tahlil edilecek kan, idrar, gaita ve diğer maddeleri çeşitli solüsyonlarla kimyasal işleme tabi tutar, yapılarını inceler,
– Bakterilerin, parazitlerin, virüslerin: üremelerini, türlerini ve canlılar üzerindeki olumlu-olumsuz özelliklerini saptayarak etkilerini inceler, deneyler yapar,
– İçme sularının ve tarım alanlarında kullanılan suların bakteriyolojik tahlillerini yapar,
– Yerel yönetimlerde, şehir ve bölge planlamalarında, turizm işletmelerinde ve sanayi kuruluşlarının çevre ve ekolojik değerlendirmesi alanlarında, araştırmacı, bilirkişi, teknik eleman ve danışman olarak gözlem, inceleme, araştırma, teşhis ve saptamalar yaparak rapor düzenler,
– Biyolojik zenginliklerimizin (yani flora ve fauna saptaması) araştırılması, doğa tarihi ve müzeleri oluşturulması için yetkili kurumlarla işbirliği yapar.

Biyolog Kullandığı Araç ve Gereçler
– Laboratuar araç-gereçleri,
– Mikroskop,
– Kimyasal maddeler,
– Pusula, altimetre gibi arazi araç gereçleri,
– Bilgisayar,
– Fotoğraf makinesi,
– Ses alma cihazı.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Biyolog olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Bilimsel meraka sahip, bir konuyu derinliğine araştırmak isteyen,
– Renkleri ayırt edebilen,
– Sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Biyologların çalışma ortamı görevlerine göre değişir. Bazen bitki ve hayvan türlerinin yaşayışını incelemek için açık havada görev yapmaları, hücre ve dokuları incelemek için laboratuarda çalışmaları, inceleme sonuçlarını değerlendirmek için ise büro ortamında çalışmaları gerekir.

Biyologların çalışma süresi genelde düzenli, çalışma ortamı temiz ve güvenlidir. Ancak arazi çalışmalarında incelenen canlı türlerine göre değişmek üzere gece gündüz, bazen günlerce çalışma gerekebilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Eğitim süresi 4 yıldır.
– Fen dersleri ağırlıklı bir eğitim yapılmaktadır. Teorik eğitimin yanında laboratuar çalışmaları da vardır. Eğitim sırasında isteğe bağlı olarak staj yapılır,
– Çevre biyolojisi, genel viroloji, bakteri fizyolojisi, tıbbi mikrobiyoloji, toprak mikrobiyolojisi, su kalitesi kontrolü, hücrelerle çalışma yöntemi, endokrinoloji, endüstri mikrobiyoloji, balık yetiştiriciliği, genetik mühendisliğine giriş seçmeli derslerdir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Biyologlar kamu kuruluşlarında, üniversitelerin tıp, eczacılık, çevre, gıda, ziraat, orman, fen fakültelerinde, araştırma merkezlerinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık; Orman ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik, Sağlık Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde ise ilaç ve besin endüstrisi kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Biyologlar; sağlık, çevre sorunları, beslenme, eğitim ve sanayi kuruluşları gibi hemen hemen insan yaşamını ilgilendiren tüm alanlarda çalışabilirlerse de iş bulma olanakları sınırlıdır.

Ancak çevre kirliliğinin gün geçtikçe tehlikeli boyutlara ulaşması arıtma tesislerinin önemini artırmaktadır. Kirletilmiş ortamlarda biyolojik dengenin yeniden sağlanmasında biyologlara görev düşmektedir. Bu durum biyologlara duyulan ihtiyacı artırarak mesleğin istihdamına canlılık getirebilir. Araştırmacı olarak çalışmak isteyenlerin lisansüstü eğitim yapmaları gereklidir. Kirlilik sonucu kaybolan zenginliklerin saptanmasında biyologlar yoğun olarak çalışabilirler.

Biyoloji programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Biyoloji Öğretmeni olarak da çalışabilirler. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Biyoloji, Biyoloji ve sağlık bilgisi, İleri biyoloji, Fen ve teknoloji/fen Bilgisi, Bilim ve teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Araştırma Teknikleri, İnsan Anatomisi, Çevre ve İnsan, Anatomi,- Fizyoloji- Biyoloji( yaşlı hizmetleri alanı), Çevre Sistemleri derslerine de girebilmektedir.

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER Günümüzde koruyucu hekimlik, halk sağlığı ve çevre kirliliği, üzerinde durulması gereken konular haline gelmiştir. Bu alanlardaki araştırmalar ekip çalışması gerektirmektedir, Gelecekte arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması, ilaç ve gıda sanayinin gelişmesi, araştırma ve tıbbi tahlil laboratuarlarının sayısının artması bu mesleğin iş bulma alanlarını genişletebilir. Ayrıca, gelişen teknolojiye bağlı olarak, kullanılan alet ve malzemelerde ve çalışma yöntemlerinde gelişmeler olabilir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Kamu kuruluşlarında çalışanlar çalıştıkları kurumun statüsüne göre sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlar (yaklaşık olarak asgari ücretin 2 katı civarında). Özel işyerlerinde çalışanlar ise çalışma sürelerine, başarılarına ve deneyimlerine göre değişen ücretler alırlar.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.