Hakim(Yargıç) Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Hakim(Yargıç) Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Hakim(Yargıç) Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Devlet ile birey arasında veya bireylerin kendi aralarındaki veya iki idare arasındaki anlaşmazlıklar ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, kanunlara ve hukuka uygun olarak inceleyen, vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar veren kişidir.

Hakim(Yargıç) Görevleri
Hakimler (yargıçlar) iki gruba ayrılır: Devletle vatandaşlar ve kamu kuruluşları arasında çıkan uyuşmazlıkları inceleyen ve karara bağlayanlara idari yargı hakimi, vatandaşlar arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili karar verenlere adli yargı hakimi denir. Her iki grup hakim de aşağıdaki görevleri yürütür.
– Kendisine gelen dava konusu dosyayı inceler,
– Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler,
– Sunulan bilgi ve belgeleri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir,
– Ceza davalarında cumhuriyet savcısı mağdur, sanık ve tanıkları dinler,
– Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.

Hakim(Yargıç) Kullandığı Araç ve Gereçler
– Yürürlükteki yasalar, Danıştay kararları, Yargıtay içtihatları, doktrinler ve yabancı ülkelerdeki uygulamalar ile ilgili yayınlar,
– Resmi mühürler ve kaşeler,
– Dava konusu olan dosya, evrak ve kayıtlar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Hakim olmak isteyenlerin;
– Sözel yeteneğe sahip,
– Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
– İkna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,
– Sorumluluk sahibi,
– Okumayı ve araştırmayı seven,
– Değişik görüşlere ve yeniliklere açık,
– Sabırlı ve anlayışlı,
– Tarafsız karar verebilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Hakimler Adalet Bakanlığına bağlı mahkeme salonlarında resmi kıyafetle görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz, düzenli ve rahattır. Yargıçların çalışma saatleri düzenlidir. Atama nedeniyle sık sık yer değiştirme söz konusudur. Çalışırken oturma, dinleme, düşünme, yorumlama etkinliklerinde bulunur. Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar.

Hiçbir organ, makam, merci emir veremez, öneri ve telkinde bulunamaz. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Yargıçlar çalışırken; meslektaşlarıyla, avukatlarla, savcılarla, hukukçularla, kamu yöneticileriyle, mübaşirlerle, bilirkişilerle, yurttaşlarla iletişimde bulunurlar. Yargıçlar kararlarında bağımsızdırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır. Hukuk fakültelerinde eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir. Adli yargı hakim adayları, stajlarını adliye mahkemelerinde, Cumhuriyet savcılıklarında, icra dairelerinde ve sorgu hakimliklerinde; idari yargı hakim adayları stajlarının ilk bir yılını Danıştay’da, bir yılını da bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde yaparlar. Staj süresi eğitimden sonra iki yıldır. Staj süresince hem ders niteliğinde konular verilmekte, hem de mahkemelerde uygulamalı eğitim yaptırılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Hakimlerin çalıştığı yerler şunlardır;
I. ÜST DERECE MAHKEMELERİ
1- Anayasa Mahkemesi,
2- Danıştay,
3- Yargıtay,
4- Uyuşmazlık Mahkemesi,
5- Askeri Yargıtay,
6- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi.
II. İLK DERECE MAHKEMELERİ
A- İDARİ MAHKEMELER
1- Vergi Mahkemeleri,
2- Bölge İdare Mahkemeleri,
3- İdare Mahkemeleri.
B- ADLİYE MAHKEMELERİ
1- HUKUK MAHKEMELERİ
a) Asliye Hukuk Mahkemesi,
a-1) Asliye Ticaret Mahkemesi,
a-2) İş Mahkemesi,
a-3) Kadastro Mahkemesi,
b) Sulh Hukuk Mahkemesi,
c) İcra-Tetkik Mercii Hakimliği.
2- CEZA MAHKEMELERİ
a) Sulh Ceza Mahkemesi,
b) Asliye Ceza Mahkemesi,
c) Ağır Ceza Mahkemesi.
III- ÖZEL MAHKEMELER
a) Devlet Güvenlik Mahkemesi,
b) Çocuk Mahkemeleri.

Hakimliğe alınacak adayların sayısı, kadro ve gereksinime göre, Adalet Bakanlığınca saptanır. Stajını tamamlayan ve mesleğe kabul edilen adayların, Adalet Bakanlığınca, adli ve idari yargı kuruluşlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, saptanacak görevleri ve görev yerleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.

Toplumun bilinçli, hukuk kurallarına bağlı ve iyi yetişmiş yargıçlara gereksinimi vardır ve bu sürecektir. Meslek insanların adalete verdikleri önem oranında saygınlığını sürdürecektir.

Değişen ve gelişen dünyamızda, hızlı teknoloji ve iletişim-bilgi araçlarının mesleğe girmesiyle, yargıçların bunları kullanması gereklilik, hatta zorunluluk haline geldiğinden, gelişmelere uyum sağlanmalıdır. Meslek sahipleri tüm bunları göz önüne alarak kendilerini yetiştirmelidir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan, kredi ve burslardan faydalanabilirler. Hakimlik stajı süresince adaylara maaş bağlanır.

Eğitim Sonrası: Devlet Memurları Yasasına göre, derecelerine uygun maaş alırlar. Yargıçlar, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olan diğer meslek sahiplerine göre, bir üst dereceden göreve başlarlar ve iki yılda bir yükselirler. Maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminat alırlar.

Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kurslarda kendilerine görev verilenlere, ders ve konferans saati başına ücret ödenir. Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, birinci sınıf yargıçlar, Danıştay başkan ve üyeleri, ayrıca ek ödemelerden de yararlanırlar. Gittikleri keşiflerden ücret alırlar.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.