0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Bir Proje İçin Doğru Ekip Nasıl Oluşturulur?

0

Ekip Başarısını Etkileyen Faktörler
Proje ekibinin nihai performansını ve niteliklerini belirleyen bazı faktörler vardır. Bu modele göre ekibin niteliklerini üç faktör etkiler: çevresel faktörler (çalışma koşulları, kurumsal ortam, iş içeriği ve kaynaklar), liderlik tipi ve ekip performansına karşı olan güdeleyiciler ve engeller. 

Bu faktörler iç içedir. Bununla beraber bu sistemli yaklaşım proje yöneticilerine karmaşık proje oluşturma işlemini birimlere ayırma ve bunları çözümleme olanağı verir. Ayrıca bir ekip oluşturmak için strateji yaratılmasına yol açar Bu strateji ekip oluşturma işlemini kolaylaştıran ya da engelleyen faktörleri saptayarak; insan kaynaklarını yönetsel, kurumsal ve diğer çevresel faktörlerin etkisi altında, potansiyellerinin azamisini vermeye motive etme yaklaşımıdır. 

Ekip Oluşturma Modeli
Bu modele alışmak proje ekibinin sorun çözme kapasitesini arttırır. Mevcut sorunlar hemen çözülür ve ekip yeni çıkacak sorunlarla nasıl başa çıkılabileceğini öğrenir. Bu öğrenme deneyimi ekibin sorunları daha önceden görmesine, sorunları asgariye indirgemesine ya da onları ortadan kaldırılmasına yardım eder. Bir proje ekibi artık “öğrenmeyi öğrendi mi” dış ve iç olaylara sadece basit tepkiler gösteren ekiplere göre daha etkin ve etkili olur. Uygun bir ekip oluşturma yaklaşımı gerektiğine ilişkin bazı belirtiler vardır. Bu tur yaklaşımı gerektiren önemli ekip özellikleri şöyle sıralanıyor:

* Ekip içinde aşırı çekişme.

* Ekip performansı düşüyor, kimse de nedenini bilmiyor.

* Karara verilen eylem planlarına uyulmuyor.

* Hedefler belirgin değil ya da ekip elemanları bu hedeflere yönlendirilmemişler.

* Ekip liderleri zararlı sürprizlerle ve yıkıcı çatışmalarla karşılanıyor.

* Ekip elemanları ekibin ya da projenin ihtiyaçlarına kayıtsız.

* Ekibin toplantıları verimsiz, moral bozucu ve çatışmalarla dolu.

* Ekip elemanları bağımsız çalışıyor, beklenen işbirliği yok.

* Yapıcı tartışmalar gibi sorun çözücü yaklaşımlardan uzaklaşma var.

* Kalite sorunları, maliyet aşımları ve program gecikmeleri sık görülüyor.

Ekip oluşturmanın en önemli bölümü görev belirleme ve uygulama işlemleridir. Proje yöneticilerinin görevleri analiz etme, etkinlikleri yönetme ve bir proje ekibi oluşturma işleminde bu faaliyetleri uygulayacak bir strateji geliştirmeleri gerekir.

Görev belirleme işlemi hedefleri saptama, rolleri ve işlemleri tanımlayıp müzakere edilmelerini içerir. 7 ana görev belirleme faaliyetleri vardır. Bunlar: Ekip elemanlarını görevlendirme, ekip gelişmesi için ortam yaratma, hedefleri saptama, rolleri ve sorumlulukları belirleme, yöntemler geliştirme, kararlar alma ve projeyi kontrol etme (izleme ve düzeltici faaliyetler).

Etkinlikleri yönetme ise, görevleri yapmak için gerekli olan kişiler arası faaliyetleri içerir. Örneğin hedefleri saptama ve rolleri belirlemede ekip elemanları arasında yoğun iletişim çabalarını gerektirir. Ekip geliştirmede kullanılan diğer faaliyetler şunlardır: çatışmaları çözümleme, dinleme, psikolojik destek sağlama, çaba harcama, katılım ve yardımlaşmayı özendirme, uygun ödüllendirmeler koyma, güven kazanma, kişisel gelişmeler için ortam yaratma ve karşılıklı güven ve saygı yaratma. Bir ekip oluşturulduktan sonra onun etkinliğini değerlendirmek önemlidir.

Ekip Performansının Ölçülmesi
Başarılı bir ekip performansı üç faktörle ölçülür: Proje hedeflerinin öngördüğü teknik başarı, projenin öngörülen sürede bitirilmesi ve projenin öngörülen bütçe ile tamamlanması. Bunlar bir projenin başarısını ölçen doğrudan faktörlerdir. Ayrıca görev ve insanlarla ilgili dolaylı performans ölçekleri de vardır. Bunlar arasında yeni ve yaratıcı davranışlar, proje ile uyumlu kişisel hedefler, elemanlar arası karşılıklı bağımlılık, sorun çözümleme becerileri, etkin iletişim, değişimi benimseme, başarma arzusu, moral ve enerji önemlidir.

Kaynak: Bu yazı, Kolay iletişim tarafından, KobiFinans için, yazar G. Murat Deniz’in “Takım Çalışması Teknikleri” adlı kitabından derlenmiştir

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.