0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Vergi Pratik Bilgiler

0

Gelir Vergisi Tarifesi (2006)
Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesi uyarınca 2006 takvim
yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi: 

7.000 YTL’ye kadar  % 15

18.000 YTL’nin 7.000 YTL’si için 1.050 YTL, fazlası % 20

40.000 YTL’nin 18.000 YTL’si için 3.250 YTL, fazlası  % 27

40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.190 YTL, fazlası
% 35
oranında vergilendirilir.”  

Kurumlar Vergisi Oranı : % 30

Geçici Vergi Oranları
Gelir Vergisinde               :% 15

Kurumlar Vergisinde         :% 30

Amortisman Sınırı
2006 YILI  520 YTL

2005 YILI  480 YTL

Bu değerlerin altında kalan demirbaşların tamamı gider yazılabilecektir.
İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır. (V.U.K 313 ).

Fatura Düzenleme Sınırı
YILLAR                       İSTİSNA TUTARI  
           
2006                               520 YTL

2005                               480 YTL

Fatura bu limitlerin üzerindeki miktarlar için düzenlenir. Ancak müşterinin istemesi halinde miktarı ne olursa olsun fatura düzenlenmesi şarttır.

FATURA  DÜZENLEME  SÜRESİ
Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenmesi gerekir.

Bu süre içerisinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Emlak Vergisi Oranları
                         Normal Yöreler        Büyükşehir Sınırları ve 
                                                        Mücavir Alan İçi
Konut                      Binde 1                      Binde 2

İşyeri                      Binde 2                       Binde 4

Arsa                        Binde 3                      Binde 6

Arazi                       Binde 1                       Binde 2

 
Konut Kira Geliri İstisna Tutarları
YILLAR                       İSTİSNA TUTARI  
           
2006                             2.200  YTL

2005                             2.000  YTL

Takvim yılında Ticari, Zirai ve Mesleki kazancı bulunmayan Gayrimenkul Sermaye İradı sahiplerinin elde ettikleri konut kira gelirinin istisna tutarını aşması halinde beyanname verilmeyecektir.

26.07.2001’den İtibaren İhraç Edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Gelirleri İçin İstisna Tutarı
YILLAR                       İSTİSNA TUTARI  
           
2006                             191.089,20 YTL

2005                             174.033,88 YTL

Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranları
YILLAR                       İSTİSNA TUTARI  
           
2005                             % 53,7

2004                             % 43,8

Tefkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradlarında Beyan Sınırı
YILLAR                         BEYAN SINIRI

2005                                15.000  YTL  
 

Diğer Kazanç ve İratlarda İstisna Tutarları
YILLAR                         BEYAN SINIR
2005                &
nbsp;            13.000 YTL

Asgari Ücret Miktarları
Yıllar           16 Yaşından Büyükler İçin        16 Yaşından Küçükler İçin
2006                       531,00 YTL                                      450,00 YTL

2005                       488,70 YTL                                      415,80 YTL

Sigorta Primine Esas Aylık Taban Ve Tavan Ücret
Yıllar             Aylık Taban Ücret                Aylık Tavan Ücret

2006                      531,00  YTL                                3.451,50 YTL

2005                      488,70 YTL                                  3.176,70 YTL  

İşşizlik Sigortası Primi
01.01.2002 tarihinden  itibaren:
İşçiden % 1, İşverenden % 2 oranında kesinti yapılmaktadır

Kıdem Tazminatı Tavanı
01.07.2006-                                     1.815,29 YTL

01.01.2006- 30.06.2006 Dönemi           1.770,63 YTL

01.07.2005- 31.12.2005 Dönemi           1.727,15 YTL

01.01.2005- 30.06.2005 Dönemi           1.648,90 YTL

HİZMET SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI 
    HİZMET SÜRESİ                  BİLDİRİM SÜRESİ   İHBAR TUTARI
6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin                 2 Hafta   2 Haftalık Ücret

6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin  4 Hafta   4 Haftalık Ücret

1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin   6 Haft    6 Haftalık Ücret

3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin              8 Hafta   8 Haftalık Ücret
Belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.

Asgari Yıllık Ücretli İzin Süreleri
Hizmet Süresi                                  
1 Yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) Olanlar   14 iş günü

5 Yıldan fazla 15 yıldan az olanlar           20 iş günü

15 Yıl (dahil) ve daha fazla olanlar          26 iş günü   

18 ve daha küçük yaştaki işciler ile 50 ve daha yukarı yaştakiler  En az 20 iş günü

Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri
                                                 2005               2006
     Yıllık alım tutarı                    88.000 YTL       96.000 YTL

     Yıllık satışların tutarı            120.000 YTL     130.000 YTL

     Gayrisafi iş hasılatı tutarı       48.000 YTL       52.000 YTL

     İş hasılatının beş katı ile yıllık

     satış tutarının toplamı            88.000 YTL      96.000 YTL
      

Bazı Damga Vergisi                     Oranları
Ücretlerde                                   Binde 6

Kira sözleşmelerinde                    Binde 1,5

Yıllık Gelir Vergisi                        19,70 YTL

Kurumlar Vergisi Beyanamesi       26,30 YTL

Muhtasar Beyanname                  13,10 YTL

KDV Beyannameleri                     13,10 YTL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen
Sigorta Primleri Bildirgeleri            9,80 YTL

Blançolar                                    15,30 YTL

Gelir Tabloları                              7,60  YTL

İşletme Heasabı Özetleri               7,60  YTL

Vergi Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası (VUK. Md.344)                       &nbs
p;            :1 Kat

VUK. Md.359’daki Fiillere Sebebiyet Verilmesi Halinde          :3 Kat

Özel Usulsüzlük Cezaları
01.01.2006 tarihinden itibaren
1. Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde:Her belge için 129 YTL’den az olmamak üzere, bu belgelerde yazılması gereken meblağın:% 10’u

2. Perakende satış fişi, yazar kasa fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi v.b. düzenlemeyenlere:129 YTL

3. Vergi levhasının bulundurulmaması halinde :129 YTL

4. Tek Düzen Hesap Planına ve mali tablolara ilişkinusul ve esaslara uyulmaması halinde:2.900 YTL

5. VUK Md. 8⁄5’de düzenlenen tek vergi numarası ile ilgili mecburiyetlere uyulmaması:150 YTL

6. Belge basım ile ilgili bildirim görevini yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine:460 YTL

7.  Vergi kimlik numarası ile ilgili bildirim ve ödevleri yerine
getirmeyenlere:460 YTL

Vergi Cezalarına Karşı Başvurular Kaç Gün İçinde Yapılır?
Ceza ihbarnamelerine karşı 30, ödeme emirlerine karşı ise 7 gün içinde mahkemeye başvurmak gerekmektedir.

Pişmanlık ve Islah Nedir?
Yasaya aykırı davranışlarda bulunan kişiler, hatalarını telafi etme isteği duymaları halinde pişmanlık ve ıslah hükümlerinden faydalanabilirler.

Pişmanlık hükmünden yararlanabilmek için mükellefin herhangi bir ihbardan ya da incelemeden önce durumu kendiliğinden yetkili makama bildirmesi, verilmemiş olan beyannamelerin verilmesi ve ödenmemiş olan vergilerin pişmanlık zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Pişmanlıkla yapılan bir ödeme olması durumunda vergi ziyaı cezasının kesilmemekte ve Vergi Usul Kanun’u 359. Maddesi hükmü çerçevesinde kaçakçılık suçları işleyenler ilgili makamlara duyurulmamaktadır.

         

kaynak : kobifinans.com.tr
 
 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.