0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Liderlik üzerine yazılmış çok güzel bir makale

0

Liderlik

Bilindiği gibi liderlik geniş bir kavram olup; devlet başkanları, hükü­met, başkanları, komutanlar, parti başkanları, kurumların yöneticileri, hâkimler, hakemler, öğretmenler hattâ aile reisleri de, hepsi birbirinden farklı da olsa birer lider konumundadırlar. Belirlenmiş hedeflere doğru, bi­reyleri ve grupları Etkilemenin davranışsal metoda olarak tanımlanan lider­liğin, temelinde kişiler arası ilişki vardır.70 Bizim burada ele almak istediği­miz, mücadele oyunlarındaki liderlik (oyun yöneticiliği) dir. Oyunlardaki liderlik iki çeşittir; birincisi, oyunun liderliği, ikincisi de oyun içerisindeki grupların liderliği.

Oyunun uygulanışı ve oynanışı, amacına göre yer, zurnan ve seviye değişikliği gösterir. Mücadele oyunlarında, beden eğitimi ve spor amaçlı tüm oyunlarda, bir lidere ihtiyaç vardır. Oyunun yönetimi ve başarısı için lider gereklidir. Eğlence amaçlı mücadele oyunlarında, ise, oyun eğlence amaçlı ol­duğu için çok çeşitli yer ve zamanlarda oynanabilir. Düğünlerde, nişanlarda, partilerde, yaş günlerinde, kutlama günlerinde, pikniklerde olduğu gibi, eğ­lenmek için bir araya gelenler arasında oynanan oyunlarda, oyuna katılan­lar kendi kendilerini yönelmede (oyunlarını yönetmede) başarılı iseler lidere gerek yoktur. Eğer başarılı değillerse lidere ihtiyaç duyulur. Çocukların kendi aralarımla oynadıkları eğlence özellikli oyunlarda da lidere toyunu yönlendiriciye) ihtiyaç yoktur. Amacını kendi içinde taşıyan beden eğitimi ve spor oyunlarında, amaca ulaşabilmesi için oyunun uygulanış şekli çok önemlidir. Bu sebeple oyunda kesintinin ve uygulanış farklılığının olmaması gerekir. Ayrıca, oyundaki amaca uygun davranışların tümünün kontrolü, oyunda ortaya çıkan gerilim, sinirlilik, mücadeleden kaçma gibi durumların giderilmesi için dikkatli bir lidere (yönlendiriciye) ihtiyaç varılır,

Liderlik her şeyden önce bir yetenek meselesidir. Gençlerde ve büyük­lerde liderlik kapasitesinin olup olmadığını tespit etmek, en azından fikir edinmek “liderlik yetenek testi” ile mümkündür. Bir insanda liderlik yetene­ğinin olup olmadığını anlamanın bir yolu da gruba girmesidir. Nasıl ki bir insanın yüzmeyi öğrenebilmesi için suya girmesi görülüyorsa, liderlik yeteneği için de gruba girmedi gerekir. Liderlik yeteneği deneyim ve tecrübeyle geli­şir. Gelişmiş ülkelerde liderlik kursları ve programları vardır. Liderlik işleği ve yeteneği olanlar, bu kurslarda müracaat ederler ve kursların sonunda başarılı olanlara sertifikaları verilir. Liderlik görevine karşılık ücret verilir, başarılı liderler aranır ve gençler liderliğe teşvik edilir.

OYUN LİDERLİĞİ VE KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Oyunu yöneten lider ile, oyun içindeki grup liderlerinin görevleri ve yetkileri farklıdır. Yalnız her ikisinin büyüklükleri farklı da olsa, bir gruba liderlik etmelerinden dolayı, liderliğin genel çerçevesi içerisinde bir paralel­lik gösterirler. Oyun lideri çok daha aktif, grup lideri ise pasiftir. Her ikisi de önemli olmakla beraber, oyun liderliği daha çok önemlidir.

Lider oyunda sık sık karar vermek durumunda kalarak oyunu iyi ya da kötü yapabilir. Lider takipçisi olan grubun (oyuna katılan kişileri), oyun içinde yönetme kabiliyetine sahip olan ve grup tarafından istenen kişidir. İyi bir ( başarılı ) liderin özellikleri şunlardır.

 1. Tarafsız ve adildir,
 2. Espiri yeteneği vardır,
 3. Grupla beraber oynar ve oyuna katılır,
 4. Her kişiyle (çocukla) ilgilenir,
 5. Neşeli mizaca, sahiptir,
 6. Sabırlıdır; aniden öfkelenmez,
 7. İyi işi, başarıyı metheder,
 8. Zayıf olanları cesaretlendirir,
 9. Oyuna uygun giyinir,
 10.  Her zaman yardım etme isteğindedir,
 11. Zamana riayet eder,
 12. Naziktir,
 13. Çeşitli alanlara ilgileri vardır.

Bu kişilik özellikleri mücadele oyunlarında, oyun liderliği yapan veya yapma durumunda olan kişilerde (öğretmenlerde) bulunmalıdır. Hattâ bazı eğitimcilere göre liderlik özelliği olmayan kişilere öğretmenlik formasyonu verilmemelidir.

ZAMAN TUZAĞINA YAKALANMAMAK VE ZAMANI ETKİN KULLANMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 • • Planlamanın zaman aldığı, ancak sonradan zaman kazandırdığı bilincinde olmak,
 • • Yapılan şeylerin değil, elde edilen sonuçların üzerinde durmak ve günü gerçekçi kullanmak,
 • • Başarının sadece uygulanan yöntemlerle değil, yöntemlerin uygulanmasının da kaçınılmaz olduğunu belirlemek,
 • • Başladığı işi bitirmek,
 • • Hedeflerin belirlenmesi, zamanı etkin kullanma konusunda kararlı olmak ve hemen başlamak,
 • • İşlerin öncelik sırasına konulması ve bir program çerçevesinde yürütülmesi,
 • • Kararlı olmak ve başladığım bitirmek,
 • • Plansızlıkla ilgili çözüm yollarının uygulanması,
 • • İlk anda ve doğru yapmak,
 • • Kararların düzeltilmesi için gerekli bilgilerin hızla yayılmasını sağlamak,
 • • İşlemlerin doğru yapılabilmesi ve gerekiyorsa tekrar incelenebilmesi için yeterli zamanın ayrılması,
 • • Önemli ile acil arasındaki farkı değerlendirmek,
 • • Yetki devretmek,
 • • Teknolojiden yararlanmak,
 • • Etkili okumayı öğrenmek,
 • • Mükemmelcilikten kaçınmak,
 • • Yapılacak İşlerin listesini yapmak,
 • • Astlara devredilen görevlerde ayrıntılara ve yöntemlere değil, sonuçlara bakmak,
 • • Yetki verilmeden hiçbir işin başkaları tarafından yapılmayacağım bilmek,
 • • Gereksiz toplantılardan kaçınmak ve gündem belirlemek,
 • • Kırtasiyeciliği azaltmak,
 • • Risklerden tamamen kaçınılmasının mümkün olmadığını kabul etmek.
 • • Astlara hata yapma hakkı tanımak ve bunu bir öğrenme işlemi olarak

LİDERLİK

Sosyologlara göre liderlik, kişisel otoritenin sosyal grupları etkilemek amacı ile kullanılmasıdır. Kişisel otorite, ileriyi görüş, çeşitli karakter özellikleri, kesinlik, cesaret, doğruluk, zekâ, güvenirlilik gibi kişisel vasıflar liderliğin varlığını sağlar (Dönmezer, 1994, s. 272).

Liderlik belirli şartlar altında belirli kişisel ve grup amaçlarını gerçekleştirmek için, bir kimsenin (liderin) başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi süreci şeklinde tanımlanabilir (Ertürk, 1995, s. 135).

Diğer bir tanıma göre liderlik, belirli şartlar altında belirli kişisel ve grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirme sürecidir (Balçık, 1997, s. 168).

Liderlik, örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesi için, örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını, bireyler, gruplar ve çevre arasındaki ilişkileri düzenleyen, bireyler ve birimler arasında iletişim, etkileşim ve koordineyi sağlayan •süreçtir. Modern örgütler, kendilerini değişen şartlara uyarlayarak hayatlarını sürdürmeye çalışan dinamik sistemlerdir. Lider, örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi İçin İnsanları etkileye
n, yönlendiren, motive eden. Örgütte koordinasyon ve denetimi sağlayan kimsedir (Genç, 1998, s. 181). Liderliğin etkili ve verimli olabilmesi için. liderin grup amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunması, rolünün iyi belirtilmesi ve kabul edilmesi, grup karan ve eylem yollarını doğru seçebilmesi, grup ihtiyaçlarının karşılandığının üyelerce görülmesi, grubun yaşama ve başarısını sağlaması gerekir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.