0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Teknik Terimler Sözlüğü (ingilizce Türkçe)

0

Teknik Terimler Sözlüğü (ingilizce Türkçe)

İngilizceden türkçeye teknik terimlerin anlamları aşağıdadır.

Abrams- cone
Abrams konisi

Abrams- law
Abrams kanunu

Abrasion
Aşınma

Abrasion resistance
Aşınma direnci

Absolute
Mutlak

Absolute volume
Mutlak hacim

Absorbed water
Emilmiş su

Absorbtion
Emme

Accaptance quality limit
Kabul edilebilir kalite seviyesi

Accelerator
Hızlandırıcı

Accuracy
Doğruluk

Addition
Mineral katkı

Additive
Katkı

Adhesive
Yapışkan

Adhesive
Yapıştırıcı

Adiabatic curing
Adiabatik kür

Admixture
Kimyasal katkı maddesi

Adsorption
Yüzeyde tutma

Aerated concrete
Gaz beton

Aerated concrete
Gözenekli beton

Age hardening
Yaşlanma sertleşmesi

Ageing
Yaşlandırma

Aggregate
Agrega

Aggressive
Saldırgan

Aggressive
Sert

Agitate
Karıştırma

Agitating
Karıştırmalı

Agitator
Karıştırıcı

Air content
Hava içeriği

Air content
Hava miktarı

Air cured
Havada kürlenmiş

Air entrainer
Hava sürükleyici

Air entraining
Hava sürükleyici

Air meter
Hava ölçer

Air void
Hava boşluğu

Air-permeability test
Hava geçirgenliği deneyi

Alkali
Alkali

Alkali reactivity
Alkali reaktivitesi

Alkali-aggregate reaction
Alkali agrega reaksiyonu

Alkali-silica reaction
Alkali silika reaksiyonu

All-in-aggregate
Tüvenan agrega

Allowable stress
Emniyet gerilmesi

Alloy
Alaşım

Aluminate concrete
Aluminat beton

Ammonium
Amonyum

Amorphous
Amorf

Anchorage
Ankraj

Anchorage
Bağ

Angular aggregate
Kırmataş

Angular aggregate
Köşeli agrega

Anisotropic
Anizotrop

Annealing
Yumuşatma tavlaması

Anodic coating
Anodik kaplama

Anti freeze
Antifiriz

Architectural concrete
Mimari beton

Architecture
Mimarlık

Argillaceous
Killi

Artificial aggregate
Yapay agrega

Ash
Kül

Asphalt
Asfalt

Asphalt concrete
Asfalt betonu

Asphalt concrete pavement
Asfalt betonu kaplama

Assesment
Değerlendirme

Atmospheric pressure
Atmosferik basınç

Atterburg limits
Atterburg limitleri

Autoclaved aerated concrete
Otoklavlanmış gözenekli beton

Axle load
Dingil yükü

( B )
Backfill concrete
Dolgu betonu

Bar reinforcement
çubuk donatı

Basement
Bodrum

Basement
Su basmanı

Basic creep
Basit sünme

Basic creep
Temel sünme

Basic requirements
Temel özellikler

Batch
Harman

Bearing capacity
Taşıma kapasitesi

Bedrock
Ana kaya

Belt
Bant

Binder
Bağlayıcı madde

Binding
Bağlama

Binding material
Bağlayıcı malzeme

Bins
Ambar

Birefringence
çift kırılma

Bitumen coating
Bitümlü kaplama

Bituminous surface
Bitümlü satıh kaplama

Blast furnace sl*g
Yüksek fırın cürufu

Bleeding
Kusma

Body centered
Hacim merkezli

Bond
Bağ

Bond strength
Bağ dayanımı

Bond strength
Yapışma gücü dayanımı

Bonding
energy

Bağ enerjisi

Bonding force
Bağ kuvveti

Bound water
Bağlı su

Branching
Dallanma

Breakdown
çökme

Brick
Tuğla

Bridge deck
Köprü döşemesi

Brittle
Gevrek

Brittle failure
Gevrek göçme

Brittle fracture
Gevrek kırılma

Bronze
Tunç

Broom finish
Süpürülme

Brushed surface
Fırçalanmış yüzey

Buckling
Burkulma

Bulk
Gevşek yığın

Bulk density
Gevşek yığın birim ağırlığı

Bulk modulus
Hacim modülü

Calcareous
Kalkerli

Calcined
Kalsine edilmiş

Calcined
Pişirilerek suyu veya co2-si ayrılmış

Calcined
Sönmüş

Calcium
Kalsiyum

Calcium carbonate
Kalsiyum karbonat

Calcium chloride
Kalsiyum klorür

Calcium sulphate
Kalsiyum sülfat

Calibrate
Kalibre etmek

Calibration
Kalibrasyon

California bearing ratio
Kaliforniya taşıma oranı

Capillar void
Kılcal boşluk

Capillarity
Kılcallık

Capillary permeability
Kılcal geçirgenlik

Capillary pressure
Kılcal basınç

Capillary water
Kılcal su

Carbonation
Karbonatlaşma

Carbondioxide
Karbondioksit

Cast concrete
Dökme beton

Cast concrete
Kalıba dökülmüş beton

Cast stone
Yapay taş

Casting
Döküm

Cast-in-place
Yerinde dökülmüş

Cavern
Boşluk

Cavitation
Kavitasyon

Ceiling
Tavan

Cell
Hücre

Cellular structure
Boşluklu yapı

Cellular structure
Hücresel yapı

Cement bag
çimento torbası

Cement base
çimento esaslı

Cement content
çimento dozajı

Cement content
çimento içeriği

Cement content
çimento miktarı

Cement gel
çimento jeli

Cement kiln
çimento fırını

Cement mill
çimento değirmeni

Cement paste
çimento hamuru

Certification
Belgelendirme

Chain like molecule
Zincir türü molekül

Characteristic strength
Karakteristik dayanım

Chemical analysis
Kimyasal analiz

Chloride
Klorür

Chloride content
Klorür içeriği

Chlorine
Klor

Chute
Boşaltma kanalı

Clay
Kil

Climbing form
Tırmanan kalıp

Close packing
Sık düzen

Closely graded
üniform granülometrili

Coal ash
Kömür külü

Coarse aggregate
Iri agrega

Coarse aggregate
Kaba agrega

Coarse grained
Iri taneli

Coarse gravel
Iri çakıl

Coarse screen
Kaba elek

Coefficient of permeability
Geçirgenlik katsayısı

Coefficient of permeability to water
Su geçirgenliği katsayısı

Coefficient of subgrade reaction
Altzemin reaksiyon katsayısı

Cohesion
Kohezyon

Cold drawing
Soğuk çekme

Cold drawn steel
Soğuk çekilmiş çelik

Cold joint
Soğuk derz

Cold rolling
Soğuk haddeleme

Cold working
Soğuk işlem

Collapse
çökme

Collapse failure
Göçme

Colloidal particle
Kollodial parça

Column
Kolon

Compactability
Sıkıştırılabilme

Compaction
Sıkıştırmak

Compaction classes
Sıkıştırılabilme sınıfları

Compactness
Doluluk

Compactness
Kompasite

Compactness ratio
Doluluk oranı

Composite
Birleşik

Composite
Kompozit

Compression
Basınç

Compression failure
Basınçta kırılma

Compressive force
Basınç kuvveti

Compressive strength
Basınç dayanımı

Compressive strength
Basınç mukavemeti

Compressive stress
Basınç gerilmesi

Concave
Içbükey

Concealed joint
Yarım derz

Concrete
Beton

Concrete admixture
Beton kimyasal katkısı

Concrete composition
Beton bileşimi

Concrete cover
Paspayı

Concrete family
Beton ailesi

Concrete family
Beton grubu

Concrete finishing
Betonla yüzey bitirme

Concrete mix
Beton karışımı

Concrete mix design
Beton karışım tasarımı

Concrete paver
Beton serici

Concrete pile
Beton kazık

Concrete pipe
Beton boru

Concrete pump
Beton pompası

Concrete strength
Beton dayanımı

Concrete strength
Beton mukavemeti

Concrete tensile strength
Beton çekme dayanımı

Conductivity
Iletkenlik

Confined compression test
Yanal yerdeğiştirmesi engellenmiş basınç deneyi

Conformity
Uygunluk

Conformity test
Uygunluk deneyi

Consistency
Kıvam

Consolidation test
Yerleşme deneyi

Constituent
Bileşen

Construct
Inşa etmek

Construction
Inşaat

Construction joint
Inşaat derzi

Consulting
Danışmanlık

Consulting
Müşavirlik

Continous slab
Sürekli döşeme

Continuous grading
Sürekli granülometri

Continuously reinforced concrete pavement
Sürekli donatılı beton yol kaplaması

Contraction
Büzülme

Contraction joint
Büzülme derzi

Control joint
Kontrol derzi

Controlled low strength concrete
Dolgu betonu

Controlled low strength concrete
Kontrollü düşük mukavemetli beton

Conventional design
Geleneksel tasarım

Conveyor
Konveyör

Copper
Bakır

Core
Karot

Corrosion
Korozyon

Corrosion inhibitor
Korozyon inhibitörü

Crack
çatlak

Crack-control reinforcement
çatlak kontrol donatısı

Creep
Sünme

Critical path method
Kritik yol metodu

Cross section
Enkesit

Crosslink
çapraz bağ

Crosslinking
çapraz bağlama

Crushed stone
Kırmataş

Cube strength
Küp dayanımı

Culvert
Menfez

Cumulative
Kümülatif

Cumulative
Yığışımlı

Curburizing
Sementasyon

Cure
Bakım

Cure
Kür

Curing agent
Kür malzemesi

Curing blanket
Kür kaplaması

Curing compound
Kür maddesi

Curling
Kıvrılma

Curtain wall
Perde duvar

Curvature
Eğrilik

Cyclic loading
Tekrarlı yükleme

Cylinder strength
Silindir dayanımı

Dead load
Kalıcı yük

Dead load
ölü yük

Defect
Kusur

Definition
Tarif

Deformation
Deformasyon

Deformation
şekil değiştirme

Deformed reinforcement
Nervürlü donatı

Deicer
Buz çözücü

Delivery
Teslim

Dense
Yoğun

Density
Yoğunluk

Desication
Kuruma

Design
Dizayn

Design
Tasarım

Designated concrete
Belirlenmiş beton

Designed concrete
Tasarlanmış beton

Destructive
Tahribatlı

Destructive
Yıkıntılı

Dielectric
Dielektrik

Difusion
Difüzyon

Difusion
Yayınım

Dilation
Dilatasyon

Dimension
Boyut

Dipole
Kutup çifti

Dipole formation
Kutuplaşma

Directional bond
Yönlü bağ

Dislocation
çizgisel kusur

Dislocation
Dislokasyon

Dislocation
Dizgi dışılık

Dispense
Dağıtım

Dissolve
çözülme

Dissolve
Erime

Distortion
çarpılma

Distortion
Distorsiyon

Distribution
Dağılım

Dolomite
Dolomit

Dowel
Bağlantı demiri

Drainage
Drenaj

Dry mix concrete
Kuru karışım beton

Dry process
Kuru üretim yöntemi

Drying creep
Kuruma sünmesi

Drying shrinkage
Kuruma rötresi

Dry-shake
Kuru serpme

Dry-shake floor hardener
Kuru serpme yüzey sertleştiricisi

Ductile
Sünek

Ductile behaviour
Sünek davranış

Ductile fracture
Sünek kırılma

Dummy joint
Yalancı derz

Durability
Dayanıklılık

Durability
Dürabilite

Durability
Kalıcılık

Dynamic analysis
Dinamik analiz

Early stiffening
Erken priz

Early strength
Erken dayanım

Edge beam
Kenar kirişi

Edge dislocation
Kenar dislokasyonu

Effective water content
Etkili su içeriği

Efflorescence
çiçeklenme

Elastic deformation
Elastik deformasyon

Elastic limit
Elastik sınır

Elastic limit
Elastikiyet sınırı

Elastic recovery
Elastik toparlanma

Elastic recovery
Esnek geri dönme

Elastic strain
Esnek birim şekil değiştirme

Elastic strain
Geri dönebilen birim şekil değiştirme

Elasticity
Elastikiyet

Elasticity
Elastiklik

Electrical breakdown
Elektriksel göçme

Electrical resistivity
Elektriksel direnç

Elongation
Uzama

Emery paper
Zımpara kağıdı

Emission
Emisyon

Enamel
Emaye

Endothermic
Isıalan

Engineering stress
Görünen gerilme

Entrained air
Sürüklenmiş hava

Entrapped air
Hapsolmuş hava

Environmental actions
çevre etkileri

Epoxy concrete
Epoksi betonu

Epoxy mortar
Epoksi harcı

Epoxy resins
Epoksi reçinesi

Equiavelent concrete performance concept
Eşdeğer beton performansı kavramı

Equilibrium diagram , phase diagram
Denge diyagramı

Erosion
Erozyon

Etching
Dağlama

Ettringite
Etrenjit

Eutectic
ötektik

Evaluation of conformity
Uygunluk değerlendirmesi

Evaporable water
Buharlaşabilen su

Exothermic
Isıveren

Expanded blast
Genleştirilmiş cüruf

Expanded clay
Genleştirilmiş kil

Expansion
Genleşme

Expansion joint
Genleşme derzi

Exposed aggregate surface
Görünür agregalı yüzey

Exposure
Etki

External vibrator
Kalıp vibratörü

Extinsic semiconductor
Katkılı yarı iletken

Extrense
Katkılı yarı iletken

Face centered
Yüzey merkezli

Factor of safety
Emniyet katsayısı faktörü

Failure
çökme

Failure
Göçme

False set
Yalancı priz

Fatigue
Yorulma

Fatigue limit< BR>Yorulma sınırı
Fatigue strength
Yorulma dayanımı

Ferrocement
Ferroçimento

Fiber
Lif

Fiber-reinforced concrete
Lif donatılı beton

Field concrete
Saha betonu

Filler
Dolgu

Filler
Filler

Final set
Priz bitimi

Fine aggregate
Ince agrega

Fine grain
Ince tane

Fine grained
Ince taneli

Fineness modulus
Incelik modülü

Finish
Yüzey bitirme

Finisher
Finişer

Finisher
Yüzey bitirici

Fire resistance
Yangın direnci

Flash set
şimşek priz

Flexible pavement
Esnek yol kaplaması

Flexural rigidity
Eğilme rijitliği

Flexural strength
Eğilme dayanımı

Flexural strength
Eğilmede çekme dayanımı

Float vibrator
Yüzer vibratör

Floor hardener
Yüzey sertleştiricisi

Flow
Akma

Flow classes
Yayılma sınıfları

Flow diameter
Yayılma çapı

Flow table
Yayılma tablası

Flow table
Yayılma tablası

Flow test
Yayılma deneyi

Flowable controlled low strength concrete
Akıcı dolgu betonu

Fly ash
Uçucu kül

Foamed concrete
Köpük beton

Fog curing
Sis kürü

Fog room
Sis kürü odası

Footing
Köprü ayağı

Forge welding
Demirci kaynağı

Form
Kalıp

Form oil
Kalıp yağı

Form pressure
Kalıp basıncı

Formed bar
Nervürlü çelik

Formwork
Kalıp

Foundation
Temel

Fracture
Kırılma

Fracture mechanics
Kırılma mekaniği

Frame
çerçeve

Free lime
Serbest kireç

Free moisture
Serbest nem

Free pore water
Serbest boşluk suyu

Freeze
Donma

Fresh concrete
Taze beton

Friction
Sürtünme

Frost
Don

Frost resistance
Don direnci

Gage length
ölçü boyu

Galvanized sheet
Galvanizli saç

Gas concrete
Gazbeton

Gillmore needle
Gillmore iğnesi

Girder
Kiriş

Gradation
Gradasyon

Gradation
Granülometri

Gradation
Tane boyut dağılımı

Grading
Granülometri

Grading
Tane boyut dağılımı

Grain
Tane

Grain boundry
Tane sınırı

Grain size
Tane boyutu

Grain size curve
Granülometri eğrisi

Grain size distribution
Granülometri

Grain structure
Tane yapısı

Granular
Granüler

Granular
Taneli

Granular structure
Taneli yapı

Gravel
çakıl

Gray cast iron
Kır dökme demir

Grout
çimento şerbeti

Gypsum
Alçı

Hard magnet
Sert mıknatıs

Hardened concrete
Sertleşmiş beton

Hardener
Sertleştirici

Hardening heat treatment
Sertleşme isıl işlemi

Hardening retarder
Sertleşme geciktirici

Hardening time
Sertleşme süreci

Hardness
Sertlik

Hardy cross method
Hardy cross yöntemi

Heat
Isı

Heat of hydration
Hidratasyon isısı

Heat-resistant concrete
Isıya dayanıklı beton

Heavyweight aggregate
Ağır agrega

Heavyweight concrete
Ağır beton

High early strength cement
Yüksek erken dayanımlı çimento

High pressure steam curing
Yüksek basınçlı buhar kürü

High strength

Yüksek dayanım

High strength concrete
Yüksek dayanımlı beton

Hinge
Mafsal

Hinge joint
Mafsal derzi

Hollow
Boşluk

Hook
Bükme

Hook
çengel

Hopper
Bunker

Horizontal
Enine

Horizontal
Yatay

Hot rolling
Sıcak haddeleme

Hot working
Sıcak işlem

Humidification
Nemlendirme

Humidity
Rutubet

Hydrated lime
Sönmüş kireç

Hydration
Hidratasyon

Hydraulic
Hidrolik

Hydraulic cement
Hidrolik çimento

Identical
özdeş

Identity test
Tanımlama deneyi

Ignition loss
Kızdırma kaybı

Impact
Darbe

Impact load
Darbe yükü

Impact strength
Darbe dayanımı

Imperfection
Kusur

Impurity
Kirlilik

Impurity
Yabancı madde

In situ
Yerinde yapım

Incompressible
Sıkıştırılamaz

Indentation
Batma

Inelastic behavior
Elastik olmayan davranış

Inelastic deformation
Elastik olmayan şekil değiştirme

Inert additive
Inert mineral katkı

Infrared
Kızılötesi

Infrastructure
Altyapı

Ingot
Ingot

Ingot
Külçe

Ingot
Kütük

Inhibitor
önleyici

Initial prestress
Başlangıç öngerilmesi

Initial set
Priz başlangıcı

Initial stresses
Başlangıç gerilmeleri

Initial test
Başlangıç deneyi

Injection
Enjeksiyon

Inorganic
Inorganik

Insoluable
çözülmez

Insoluble residue
çözülmez kalıntı

Inspection
Denetim

Inspection
Muayene

Inspection body
Denetim kurumu

Installation
Kurma

Insulation
Yalıtım

Interstitial
Arayer

Interstitial defect
Arayer kusuru

Interstitial solid solution
Arayer katı eriyiği

Intrinsic
Has yarıiletken

Isolating
Yalıtkan

Isolation
Yalıtım

Isolation joint
Genleşme derzi

Isolation joint
Yalıtım derzi

Isotropic
Izotrop

Joint
Derz

Joint sealant
Derz dolgusu

K value
K değeri

Kaolinite
Kaolin

Killed steel
Sakinleşmiş çelik

Kiln
Fırın

Lamellar structure
Tabakalı yapı

Lattice
Kafes

Lattice constant
Kafes sabiti

Lattice structure
Kafes yapı

Layer
Tabaka

Lean concrete
Düşük dozajlı beton

Lean concrete
Zayıf beton

Lightweight aggregate
Hafif agrega

Lightweight concrete
Hafif beton

Lime
Kireç

Lime mortar
Kireç harcı

Lime plaster
Kireç sıvası

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.